Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

46 förslag till en bättre vård

Publicerad: 16 november 2005, 09:33

I årets tävling Sjukvårdens bästa IT-stöd deltar 46 bidrag från hela landet.


Klass A   Små innovativa it-stöd  30 bidrag

SomT - Samtalet om Tobak   Centrum för folkhälsa, Tobaksprevention och Frame­house AB.  Samtalet om Tobak är en webbaserad interaktiv utbildning i samtalsmetodik. Metodiken passar att användas i alla samtal om livsstilsförändring.

TILDA - Tool for Interactive Learning and Daily Assistance   Intensivvårdsenheten, Universitetssjukhuset MAS i Malmö.   Med det datorbaserade verktyget Tilda lär sig sjukvårdspersonal att använda medicintekniska produkter när de själva har tid.

Monitore   Västerbottens läns landsting, Heartnet, Explizit AB, MobileCity, Ditra och Intel.   Med hjälp av bland annat videokommunikation håller läkare kontakt med personal och patienter på sjukhem. Se separat artikel.

Vikarieinkallelse - bemanning via SMS   S:t Görans sjukhus och Telenor Link AB  En SMS-tjänst för vikarieinkallelse och bemanning. Vikarierna kan svara ja eller nej till erbjudande om tillfälligt arbete via dator eller mobiltelefon.

FOA 599   Hans Svensson, Operationcentrum, Visby lasarett.  Ett dataprogram för stöd i akutväskelogistik. Se artikel här intill.

ICOM RC - Instrument communication result collection   Profdoc Lab AB  Anslutning av patientnära analysinstrument till journalsystem. Provdata överförs automatiskt till journalsystemet.

Kid Care   Hans Svensson, Operationscentrum, Visby lasarett.  Ett dataprogram som stöd för all personal som söver barn.

Katastrofkommunikation röstmeddelande   Telenor Link AB   En tjänst för utsändning av röstmeddelande via telefon till ett fåtal eller många mottagare. Tjänsten är anpassad för organisationer och företag som snabbt vill få ut ett akutmeddelande.

Expert ICD10 Professional   Göran I Svensson, Meditec  En programvara för sjukvården som knyter samman   WHO:s ICD10-koder med viktiga medicinska kunskaper på internet och läkarens kliniska vardag, för att minska risken för misstag inom diagnostik, terapi och prevention.   http://www.icd10.nu

Boka läkare på internet   Läkartid.nu  En webbaserad bokningstjänst för läkare, sjukgymnaster naprapater och dietister. Se separat artikel.

Gipsteknik   Paul Ipsen, gipstekniker på Hässleholms sjukhus.   Interaktivt program för vägledning när patienter ska gipsas, med steg-för-steg anvisning.

SIV - Sjukgymnastikens interna verksamhetssystem   Sjukgymnastiken Sundsvalls sjukhus, Klar IT Härnösand   Ett system för att medarbetare ska hitta dokument om verksamheten, allt från lagtexter till hur man går helgjour eller söker semester.

Klamydia.se   Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för allmänmedicin på Umeå universitetet.  Internetbaserad klamydiaprovtagning. Personer kan beställa klamydiaprover på webben, skicka in provresultatet anonymt och se svaret på webben med en särskild kod.

Avista  www.ssfgroup.com   Avista är en mobil kvalitetssäkringstjänst som används inom i huvudsak hemtjänst. Via webben kan anhöriga, personal och chefer planera och följa upp verksamheten.

Journalbanken   IQ Responsum AB och omvårdnadschefer och it-avdelningarna i Sundbybergs stad och Solna stad och Stiftelsen Borgerskapet.   Läkare som besöker särskilda boenden använder bärbara digitala diktafoner för journaladministration. På samtliga boenden finns programvara där sjuksköterskorna kan se journalen.

Jourlista på webben   Örebro läns landsting, ADB och Tele.   Ett gemensamt jourlistesystem med möjlighet till kopplingar mot katalogtjänst, hänvisningsdator och larmserver. Samtliga enheter kan se alla jourer och uppdatera sina egna jourer/beredskaper.

Cyto-Base   Journalia AB, Apoteket AB, onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund.  Ett datorstöd för ordination och beredning av cytostatika.

Eye Contact   Stockholms läns landsting, Kungliga tekniska högskolan och S:t Eriks Ögonsjukhus AB  It-systemet Eye Contact används mellan S:t Eriks ögonsjukshus och samverkande privatläkare inom Stockholms läns landsting, optiker och primärvård. Syftet har varit att förbättra vårdkvaliteten.

Melina   Know IT i Karlstad AB, it-staben, Landstinget i Värmland.  Melina är ett it-stöd som ska ge ett samlat ansvar för diabetespatienters ögonvård i stället för att sprida ut det på olika vårdgivare i primärvården.

Munhälsojournal för uppsökande tandvård  Örebro läns landsting, ADB och Tele  Handdatorbaserat system för tandhygienister som vid uppsökande verksamhet ska upprätta en munhälsojournal.

www.mailtodoc.com   Bo Strandberg och Per Udén, Sickla hälsocenter.  Ett fristående intranät för kommunikation mellan kollegor. Läkemedelsföretag erbjuds en kommunikationsväg där läkare kan ta del av deras information.

Anton   Barn- och ungdomscentrum, Universitetssjukhuset MAS och Atos Origin  Ett webbaserat program för att scanna in pappersjournaler, som utvecklats som komplement till journalsystemet Melior. Signeringsfunktion finns.

Webbaserade datorstöd för dosering vid barnanestesi och blodersättning   Anestesiläkaravdelningen, Östersunds sjukhus.  Barndosprogrammet baseras på svenska rutiner för barnanestesi och rekommendationer enligt Fass. Det innehåller också rekommendationer för tubstorlekar, färskgasflöden, vätske- och blodersättning.

KIDSS - ett system för kommunikation, information, dokumentation   E-hälsoinstitutet i Kalmar och Högskolan i Kalmar.  Ett specialdesignat system för att förbättra och underlätta kommunikation och samverkan vid rehabilitering och habilitering.

Patientpåminnelse   Universitetssjukhuset i Nornorge, Tromsö och Telenor Link.  Ett system för att skicka ut påminnelser genom valfria kanaler till patienter om bokade besök.

Labros   Rita Berggren Nilsson, Landstinget i Östergötland.   Systemet används för beställning och svar för laboratorieprover. Anmälaren menar att systemet är ovanligt därför att det är utformat så att alla personalkategorier kan samarbeta.

Katastrofkommunikation SMS   Telenor Link AB  Snabb utsändning av SMS till många mottagare. Mottagaren kan bekräfta och svara på meddelandet. Svaren redovisas översiktligt i realtid.

Balansräknare  Intercare connexion, Margareta Strindhall, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län.  Balansräknaren är ett verktyg för verksamhetsutveckling i samband med att man tar fram faktaunderlag för att förbättra tillgänglighet och minska köer.

Planalyser   Palli Kristmundsson.  Ett webbaserat planeringsprogram för läkare, för till exempel jourer, ST-läkarplaceringar och planering av läkare dagtid.

villhabarn.com   Ingela Johansson Rosander, villhabarn.com.  Sajt för inspiration, fakta och information för personer som har svårt att bli med barn och för personal som i sitt arbete möter ofrivilligt barnlösa.

KLASS B 9 bidrag   Klinisk Portal   TietoEnator och Örebro läns landsting.  En samlingsplats för vårdinformation från olika system för sjukhusen och psykiatrin. Se artikel här intill.

Lissy - listningssystem   Primärvårdsförvaltningen, Landstinget Blekinge och Tieto Enator.  It-stödsprogram för listningen till familjeläkare eller läkarmottagning. Programmet innehåller bland annat uppgift om till vilken läkare en person är listad och omfattar hela Blekinges befolkning.

MaxiMilia   Marie Åkerlind, omvårdnadsförvaltningen i Kristinehamn.   MaxiMilia är ett gemensamt elektroniskt verksamhetssystem för all personal i omvårdnadsförvaltningen, Kristinehamns kommun.

Videokonferenssystem   Peter Gillnäs, Norrbottens läns landsting.  Ett gemensamt videokonferenssystem som sammanfogar länets större vårdenheter.

Take Care: en patient - en journal- en vårdprocess   Kemal Olin, Karolinska universitetssjukhuset, Profdoc Care AB   Det vårdstödjande systemet. Take Care gör det möjligt att följa patienten genom hela vårdprocessen eftersom all vårdrelaterad information finns samlad i ett och samma system.

CPS Patientöversikt   Torbjörn Hedberg, Profdoc.  Common Patient Services är ett system för att sammanställa information från många spridda datakällor i vården och därigenom få en samlad bild av patienten.

Data Collector   Preben Larsen, Penbook, och Fredrik Hildebrandsson, SpeechCom, samt HP, Nokia och Scan Soft.  Digital lösning för datafångst, med hjälp av mobiltelefoner, digitala pennor och digitala formulär. Läkare och sköterskor kan exempelvis diktera rakt in i ett journalsystem.

Process och projekt   Johan Assarsson, Länssjukhuset Ryhov.   En landstingsövergripande webbaserad applikation för dokumentation och publicering av processer, projekt och övriga förbättringsarbeten inom Landstinget i Jönköpings län.

Provisio operationsplanering   Provisio AB, Microsoft och Intel   Ett system för operationsplanering. Systemet hanterar flödet från operationsanmälan tills patienten skrivs ut från den postoperativa avdelningen.

 ÅRETS IDÈ   7 bidrag

It-stöd vid diagnosticering och boendeplanering inom psykiatrisk närsjukvård   Mikael Nornholm, Psykogeriatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund.   Syftet är att inom ämnesområdet äldres psykiska hälsa, bygga upp ett nätverk med it som stöd för samverkan mellan kommun, primärvård och regionsjukhusvården.

It-baserad sjukvårdsupplysning leder patienten rätt i vården   Daniel Garwicz, Karolinska Institutet.  Ett it-baserat stöd ska implementeras som ett komplement till dagens telefonbaserade sjukvårdupplysning för att styra patienter rätt i vården. I detta it-baserade program ska patienten få besvara ett antal viktiga frågor, som lotsar patienten rätt i vårddjungeln.

Skånejournalen   Henrik Weibull, Region Skåne och Ortelius AB.  Skånejournalen har som mål att finna ett IT-stöd som stödjer idén med "en patient en journal". Första steget är att ta fram en hållbar informationsarkitektur. Därför anmäler Region Skåne inte ett system, utan ett projekt där informationen står i centrum och inte tekniken.

Vårddokument  Johan Assarsson och Rose-Marie Johansson, Länssjukhuset Ryhov.  Ett it-stöd för vårddokument och vårdriktlinjer med syfte att skapa en skräddarsydd vårdplan för varje patient. it-stödet finns i en demoversion och kommer att testas inom kort.

Utökad Meddix  Christina Hansson, socialförvaltningen, Gällivare kommun.   Utökad funktionalitet i Meddix SVP, ett program för samordnad vårdplanering mellan Norrbottens läns landsting och kommuner. Det som ingår är bland annat aktuell medicinlista, primärvårdsjournal och omvårdnadsjournal.

Supersystem  Thomas Hahr, Psykiatriska kliniken, Skellefteå lasarett.  Idag finns det på många sjukhus flera olika datajournalsystem. Förslaget går ut på att landstingen, och kanske även primärvården, enas om ett och samma datajournalsystem.

Comporto   INXL Innovation AB, Jonas Ranstam, NKO.  Comporto är ett system för att skapa och underhålla olika typer av register. På så sätt ska varje enskilt registers drifts- och utvecklingskostnader kunna reduceras.

Barbro Falk-Wadman

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev