Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Alla bidrag till IT-tävlingen 2003

Publicerad: 4 november 2003, 10:18

IT-SPECIAL. Årets IT-tävling har lockat totalt 38 bidrag. Här följer en kortfattad presentation av alla projekt.


Klass A: Små och innovativa projekt  1) Tele Q   Tele Q Callback är en återuppringningskö med tidsangivelse. Syftet är att erbjuda bättre kundservice utan telefonkö. Tele Q tar automatiskt emot samtalen och räknar ut när samtalet kan betjänas. Den som ringer får besked när han eller hon blir uppringd. Handläggaren ser telefonkön på sin bildskärm och kan betjäna samtalen i tur och ordning.  Tele Q används i dag på 650 arbetsplatser i sjukvården, företrädesvis inom primärvården.  Tävlande: Tidax AB, Telia Sonera och TDC Internordia.  Kontakt: jan.aschan@tidax.se  2) Thorsys   Thorsys är ett kvalitetsregister för hjärtkirurgi som utvecklats vid hjärtcentrum på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Datainsamlingen sker vid källan som ett led i den rutinmässiga dokumentationen. Faktorer som övervakas är kapacitet, kostnader, case mix, mortalitet, medicinska avvikelser med mera. Utvecklingen har följts och beskrivits under en nioårsperiod. Under denna tid har bland annat kostnadseffektiviteten ökat och de medicinska  resultaten förbättrats.  Tävlande: Hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.  Kontakt: torkel.aberg@vll.se  3) Diet Coach  Diet Coach är ett webbaserat system för näringsberäkning och kostrådgivning. Diet Coach kan beskrivas som ett "körkort" för den enskilda patientens mat- och näringskunnande, men också som ett uppslagsverk för valet av mat med hög näringskvalitet.  Systemet innehåller funktioner för självinlärning. Det ger också möjlighet till kontakt mellan patient och terapeut över nätet.  Tävlande: Diet Coach International AB.  Kontakt: torwald.aberg@receptum.se  www.dietcoach.se.  4) Op Reg 2000  Op Reg 2000 är ett egenutvecklat administrativt system för registrering av data i operationsverksamhet. Systemet är i huvudsak konstruerat för tids- och händelseregistrering och används för statistik, verksamhetsuppföljning och debitering. För närvarande används hela eller delar av systemet vid operationsavdelningarna i Landstinget Gävleborg.  Tävlande: Anestesikliniken, Länssjukhuset Gävle-Sandviken.  Kontakt: ulf.alin@lg.se  5) Webbisar  Sedan 1999 publiceras nyfödda på Landstinget Hallands webbplats under namnet Webbisar. Landstinget Halland var först i landet med denna tjänst. Tjänsten Webbisar lockar varje dygn cirka 15000 besökare till landstingets webbplats. För en tid sedan kompletterades webbisarna med möjlighet att gratulera föräldrarna och skicka e-postvykort.  Tävlande: Landstinget Halland.  Kontakt: charlotte.nilsson@lthalland.se  www.lthalland.se/webbisar  6) Provisio  Provisio är ett moduluppbyggt webbaserat processtöd för operationsplanering. Det består av en förberedande del där bland annat operationsanmälan med tidbokning sker, en planerings- och operativ del som innehåller hantering av väntelistor, resurshantering och planering av operationer, samt en postoperativ del som hanterar registrering och uppföljning av patienten. Provisio finns i drift på Universitetssjukhuset i Lund och på Helsingborgs lasarett.  Tävlande: INXL AB.  Kontakt: sverre.strom-olsen@inxl.se  www.inlx.se  7) Vajsing Web  Vajsing Web är ett IT-stöd för hantering av avvikelserapporter. Projektet är i drift på hela Östersunds sjukhus och inom primärvården. Ett antal uppdateringar och förbättringar har skett under åren. Den senaste uppdateringen av programmet innehåller ett webbgränssnitt så att all personal nu kan lämna avvikelserapporter direkt via ett webbformulär på sjukhusets intranät.  Tävlande: Medicintekniska avdelningen vid Östersunds sjukhus och Enghult Websupport.  Kontakt: martin.enghult@jll.se  8) Safe Med Pocket/Pro Hospital  Pharmtech och Proffice Care samarbetar kring en integrerad produkt, som ger användaren tillgång till funktionaliteten i de två beslutsstödsystemen Safe Med Pocket och Pro Hospital. Syftet är att förbättra handläggningen av patienter som är under utredning och behandling. Safe Med Pocket är ett beslutsstödsystem för läkemedelsområdet, medan Pro Hospital innehåller bland annat uppdaterade diagnos- och behandlingsriktlinjer. Båda IT-stöden används med hjälp av handdator.  Tävlande: Pharmtech och Proffice Care.  Kontakt: magnus.fagerholm@pharmtech.se  9) Medinett Plus  Medinett Plus är en programvara som länkar användaren till cirka 3000 medicinska internetadresser. Syftet är att ge läkare och annan sjukvårdspersonal snabb tillgång till medicinsk information via internet. Programmet innehåller bland annat länkbeskrivningar i klartext och länkkollektioner efter specialitet och inom olika vetenskapsområden. Brutna länkar uppdateras automatiskt via internet.  Tävlande: Meditec AB.  Kontakt: meditec@swipnet.se  www.medinettPLUS.com  10) Photo Tommy  Photo Tommy är en fotoautomat där bilden på användaren sänds som ett e-vykort med text och röstmeddelande via mobiltelefon, eller som ett vanligt pappersvykort via posten till mottagaren. Photo Tommy är tänkt att användas på BB-avdelningar så att den nyblivna mamman kan sända bild på sig själv och barnet till släkt och vänner. Bilden sänds även till sjukhusets webbansvariga och de lokala tidningarna. Den nyblivna mamman klarar själv av hela fotoproceduren.  Tävlande: Megatec AB i samarbete med OHD, Norge.  Kontakt: carl@megatec.com  11) Gertrud  Gertud är namnet på ett projekt med målet att ta fram effektiva vårdmetoder och IT-  system för vård i hemmet av patienter med förmaksflimmer. Tekniken och IT-systemen som utvecklas i projektet gör det möjligt för patienten att själv mäta sitt EKG genom att placera tummarna i en liten dosa, en så kallad EKG-sensor. Informationen överförs därefter till vårdgivaren.  Tävlande: Zenicor Medical Systems AB, Södersjukhuset och Huddinge universitetssjukhus.  Kontakt: mats@zenicor.se  12) Patient Tracker  Patient Tracker är ett datoriserat system på akutmottagningen vid Östersunds sjukhus. Patienterna registreras av det team som arbetar i receptionen. I och med IT-stödet har de olika klinikdiskarna omedelbart tillgång till uppgifter om vilka patienter som tagits emot, samt prioritetsordningen. Så snart en patient tagits in på ett undersökningsrum eller andra åtgärder vidtagits, markeras detta i programmet och blir då omedelbart tillgängligt vid alla arbetsstationerna på akutmottagningen.  Tävlande: Östersunds sjukhus och Enghult Websupport.  Kontakt: kjell.nilsson@ventinvent.se  13) Ljuddatabas  Vid talkliniken på Huddinge sjukhus görs cirka 1500 röstinspelningar varje år. Sedan ett år tillbaka görs inspelningarna på en dator i stället för på ljudband - samtidigt som ett registerprogram lägger in patientdata, diagnos med mera i databasen. Detta ger nu möjlighet att lyssna på tidigare inspelningar i vilket rum som helst på kliniken, liksom att växla mellan olika inspelningar. Då också bandinspelningarna finns i samma databas kan man lätt hitta även äldre inspelningar.  Tävlande: Talkliniken på Huddinge sjukhus.  Kontakt: hans.larsson@klinvet.ki.se  14) Hjärtjournalen 2003  Hjärtjournalen 2003 är ett expertsystem för kardiologi. Huvudsyftet är att strukturera undersökningarna så att de görs på ett likartat sätt. Ett annat syfte är att man ska få tillgång till data på ett överskådligt vis. Systemet kan också användas för kvalitetskontroll. Tidigare dataregister och datalagring i enklare relationsdatabaser har inlemmats i den nya Hjärtjournalen. Den nya Hjärtjournalen driftsattes under sensommaren 2003.  Tävlande: Borås lasarett och Excense.  Kontakt: hans.tygesen@vgregion.se  15) Urvalsoptimering på SÖS  Ortopediska kliniken på Södersjukhuset i Stockholm bedriver bland annat forskningsverksamhet. Forskningen koncentreras på de stora folksjukdomarna i rörelseorganen, och forskningsprojekten sker ofta i samarbete med andra institutioner och kliniker inom landstinget. Genom att installera en enkel programvara på forskarens dator kan man spara tid vid till exempel kliniska undersökningar genom att behandlingsgruppernas storlek kan optimeras.  Tävlande: Ortopediska kliniken på Södersjukhuset och SPSS.  Kontakt: jlindstrom@spss.com

Klass B: Övergripande IT-lösningar  1) KS Dialog  KS Dialog, en "Fråga doktorn-tjänst" på Karolinska sjukhusets webbplats. Den startade på försök redan i maj 2002, och i mars i år började tjänsten marknadsföras mera öppet. Tjänsten består av 16 olika diskussionsforum som är öppna för alla. Mest besökt är forumet för graviditet och förlossning, tätt följt av kvinnosjukdomar och neurologi. Totalt lägger ett tjugotal anställda på sjukhuset ner omkring två timmar i veckan var på att svara på frågor. Syftet med KS Dialog är bland annat att skapa en dialog med patienterna och på så sätt påverka patientens val av vårdnivå.  Tävlande: Karolinska sjukhuset.  Kontakt: lennart.malmstrom@ks.se  www.ks.se  2) Klipp  Klipp är ett gemensamt IT-stöd för klinisk praktikplacering som utvecklats av de olika vårdutbildningarna i Uppsala län. Sedan mars 2002 används IT-stödet av praktiksamordnare, lärare, studenter, vårdenhetschefer, handledare och utbildningsansvariga. Samtliga har tillgång till den senaste informationen. Översikten gör det möjligt att utnyttja praktikplatserna optimalt. Syftet med IT-stödet är också att förbättra kommunikationen mellan olika aktörer.  Tävlande: Landstinget i Uppsala län i samarbete med Uppsala universitet och Uppsala kommun.  Kontakt: Ingrid.Joustra-Enquist@it.ck.lul.se  3) Ipuls  Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige, Ipuls, har tagit fram en webbtjänst - en utbildningskatalog på nätet - där alla utbildningar i landet som riktar sig till läkare kan presenteras, oberoende av vem som producerar utbildningen. Alla utbildningar beskrivs enligt samma mall och är tydligt "varudeklarerade". Före annonsering genomgår dessutom alla utbildningar en kvalitetsgranskning utifrån fördefinierade kvalitetskriterier.  Tävlande: Ipuls.  Kontakt: sederholm@ipuls.se  www.ipuls.se  4) Sams  Sams är ett IT-stöd som ska öka samverkan mellan patient, anhöriga och olika vårdgivare i hemsjukvården. Vinster man hoppas uppnå är tryggare patienter, minskad dubbeldokumentation, bättre beslutsunderlag, bättre samordning, tydligare ansvarsområden och uppdrag samt lättare mobil åtkomst till information. Projektet startade i våras och ska pågå i två år.  Tävlande: Karolinska sjukhuset med flera.  Kontakt: monica.winge@ks.se  5) Mina vårdkontakter  Mina vårdkontakter är en kommunikationstjänst i internetportalen Vårdguiden i Stockholms läns landsting. Tjänsten har utvecklats för att patient och vårdcentral ska kunna kommunicera med varandra på ett säkert sätt. Säkerhetslösningen motsvarar den som används av internetbanker, vilket innebär att all information som kommuniceras är helt skyddad, och att både invånare och vårdgivare är säkert identifierade.  Tävlande: Stockholms läns landsting.  Kontakt: jonas.dahl@bkv.sll.se  6) Expert-ICD 10 Plus  Expert-ICD 10 Plus är ett IT-stöd som är tänkt att underlätta läkarens dagliga arbete. Alla tecken i diagnoskoden är sökbara. Sökresultatet presenteras snabbt, och vid klick på en diagnos undersöker programvaran om det finns några kunskapslänkar via internet för den aktuella diagnosen, inom områden som diagnostik, terapi, forskning, prevention och patientinformation. Programmet samarbetar med Medinett Plus som innehåller drygt 3000 medicinska länkar.  Tävlande: Meditec AB.  Kontakt: meditec@swipnet.se  www.medinettPLUS.com, www.meditec.se  7) Laps Care  Laps Care är ett IT-stöd för den dagliga planeringen inom äldreomsorg och hemtjänst. Systemet tar automatiskt fram den mest optimala planeringen, där "rätt person med rätt kompetens utför rätt insats vid rätt tidpunkt". Laps Care minskar även restiderna eftersom systemet använder sig av en digital karta som har alla parametrar för restidsberäkning. Laps Care utsågs förra året till Årets idé i Dagens Medicins tävling Bästa IT-stöd i vården. I dag används Laps Care av ett tjugotal hemtjänstenheter över landet.  Tävlande: Optimal Solutions och Danderyds kommun.  Kontakt: marcus.fristrom@optimalsolutions.se  8) Indicator  Praktikertjänst Indicator är ett webbaserat IT-stöd för verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. Syftet är att hjälpa en organisation att få kontroll över sina framgångsfaktorer och sina förbättringsområden. Man använder sig bland annat av balanserade styrkort. IT-stödet gör det möjligt för varje enhet att jämföra sig med egna historiska data, liksom med andra enheter och organisationer inom och utanför vården.  Tävlande: Praktikertjänst och Indicator Institute.  Kontakt: marianne.rilde-bjorkman@ptj.se  9) Janus webb  Janus webb är en producentobunden läkemedelsinformation för sjukvården. Janus produceras av läkemedelsenheten vid Stockholms läns landsting. Målet med Janus webb är att förskrivare inom landstinget ska kunna hålla sig uppdaterade och ta reda på allt de behöver veta om läkemedel genom att surfa in på denna webbadress. På webbplatsen kan man bland annat nå behandlingsriktlinjer, rekommenderade läkemedel, sökbara databaser och annan aktuell läkemedelsinformation.  Tävlande: Läkemedelsenheten, Stockholms läns landsting.  Kontakt: jenny.jarvsen@labmed.ki.se  www.janusinfo.org  10) Janusfönstret  Janusfönstret är ett urval av Janus läkemedelstjänster, bland annat varning vid interaktion, graviditet och amning, biverkningsöversikt och en direktlänk till Janus webb. Dessutom finns en läkemedelstjänst, "Kloka råd", som är en förlängning av rekommenderade läkemedel i Stockholms läns landsting, och en brygga till expertgruppernas behandlingsriktlinjer. Janusfönstret visas i samband med journalens läkemedelslista, samt vid receptförskrivning.  Tävlande: Läkemedelsenheten, Stockholms läns landsting.  Kontakt: marie.eliasson@labtek.ki.se  11) Svenska kärlregistrets webbversion  Svensk kärlkirurgisk förening driver sedan mer än 15 år tillbaka ett kvalitetsregister för kärlkirurgiska ingrepp. Länge sköttes registreringen via pappersblanketter, men sedan maj i år är registreringen webbaserad. Sex pilotkliniker deltar i denna webbaserade registrering. Varje enskild klinik och kirurg får därmed  direkt tillgång till uppdaterade kvalitetsdata och resultat.  Tävlande: Svenska kärlregistrets webbversion.  Kontakt: jonas.malmstedt@ks.se  12) Equalis Online  Equalis är en förkortning av extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige. I mars 2003 togs ett internetbaserat system i drift, Equalis Online. Syftet med Equalis är att genomföra regelbundna jämförelser av provmaterial för att kontrollera att resultatet av en laboratorieundersökning är likvärdigt oavsett var någonstans i Sverige undersökningen äger rum. Rapporteringen av resultat till Equalis har tidigare skett genom svarsformulär via fax eller post, men sker nu alltså via internet.  Tävlande: Equalis AB och Wilnor Healthcare AB.  Kontakt: lena.hard@equalis.se  13) Peng-modellen  Peng-modellen är ett hjälpmedel för att göra ekonomiska nyttovärderingar av IT-investeringar i vården. Med peng-modellen kan även så kallade mjuka nyttor värderas i pengar. Identifikationen och värderingen av nyttoeffekterna görs av användarna själva. Implementeringstider kan förkortas med upp till 50 procent, anser modellens grundare, som också menar att tillämpningen av Peng-modellen kan effektivisera och påskynda IT-utvecklingen inom vården.  Tävlande: Göran Lundgren, Lars Stigberg och Lars Erik Dahlgren.  Kontakt: goran.lundgren@ipmab.se  14) Kurir  På Länssjukhuset i Halmstad används sedan ett par år tillbaka ett elektroniskt remiss- och svarssystem med namnet Kurir. Systemet har stöd för uppgifter till och från kemlab, blodcentralen och röntgen. Kurir används på elva kliniker inom länssjukhuset, samt på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken inom psykiatrin, Halland. Systemet är egenutvecklat av personal på länssjukhuset i samarbete med företaget C&S Healthcare. Kurir är integrerat i ett ramverk som kallas Medolio.  Tävlande: Länssjukhuset i Halmstad och  C&S Healthcare.  Kontakt: magnus.lundblad@lthalland.se  15) Pilen/Take Care  Take Care har svarat för all journalhantering vid Huddinge universitetssjukhus sedan millennieskiftet. Systemet bygger på central hantering och lagring av information. All information i de mer än 700000 patientjournalerna är tillgänglig för alla vårdgivare, under förutsättning att man har behörighet. Systemet omfattar även elektroniska remisser och svar, Pas, resurshantering-bokning, akutliggare, vårdplanering, med mera. I dag finns  systemet på mer än 300 vårdenheter och har 8500 användare.  Tävlande: Huddinge universitetssjukhus och Profdoc Care AB.  Kontakt: kemal.olin@hs.se  16) Tvist  Tvist är ett IT-stöd för tandvården som utvecklats i Norrbottens läns landsting. Syftet är att skapa en sammanhållen vårddokumentation per patient som är tillgänglig över hela länet. IT-stödet bygger på landstingets vårdsystem Vas som har integrerats med Carita tandvård, ett tandvårdssystem från Swedish Care Systems. Användarna inom tandvården kan därmed köra samma vårdsystem som övriga hälso- och sjukvården, och utnyttja befintliga system för remisser, recept med mera. Från Vas startar man sedan själva tandvårdssystemet för att där bland annat registrera status och diagnos på tandnivå.  Tävlande: Tandvården, Norrbottens läns landsting.  Kontakt: harriet.haglund@nll.se,  ake.hellstrom@nll.se

Årets idé  1) Laps Care och Tes  Laps Care från Optimal Solutions AB och Tes från STT Care AB är två separata IT-stöd speciellt utvecklade för hemtjänsten. IT-stöden används i dag av bland andra Uppsala kommun. Syftet med Tes och Laps Care är att underlätta, utveckla och effektivisera hela hemtjänstprocessen. Tillsammans hanterar Laps Care och Tes bland annat följande steg i processen: biståndsbeslut, besöksplan, planering, utförande, rapporter och anteckningar.  Tävlande: Optimal Solutions AB och STT Care AB.  Kontakt: goran.felldin@optimalsolutions.se, Enar@emi-management.se,  lars-erik.marklund@uppsala.se.  2) Den mobila läkaren  INXL driver i samarbete med Intel och Universitetssjukhuset i Lund ett projekt som heter Den mobila läkaren. Syftet är att ge narkosläkare ett bättre mobilt IT-stöd i samband med preoperativa bedömningar. Genom att narkosläkaren får tillgång till en mobil enhet kan registreringen utföras i ett enda arbetsmoment vid patientens säng. De mobila enheterna behöver emellertid applikationer så att de kan arbeta mot dagens operationsplaneringssystem. Därför ska applikationsstöd för både Tablet PC och handdator tas fram.  Tävlande: INXL AB.  Kontakt: sverre.strom-olsen@inxl.se  3) Avbildning av anatomiska strukturer  Intravision utvecklar en programvara för avbildning och undersökning av anatomiska strukturer. Programvaran är avsedd att användas som ett planeringsverktyg för kirurger vid kärlkirurgiska ingrepp. Metoden gör det möjligt att göra en 4D-segmentering av till exempel ett blodkärl. Ett första tillämpningsområde är 3D-avbildning av halsartären från ultraljudsdata. Genom denna programvara ska ultraljudsundersökningar kunna ge information av samma eller bättre kvalitet som angiografi.  Tävlande: Intravision.  Kontakt: per.mattsson@intravision.se,  andreas.eriksson@intravision.se  4) Mini Q  Syftet med programvaran Mini Q är att ge en snabb kvalitetsanalys av äldre patienters läkemedelsanvändning. Programmet hämtar över läkemedelsdata från journalen via kopiering. Efter inläsningen analyseras läkemedelslistan med avseende på bland annat ett antal kvalitetsindikatorer som läkemedelsinteraktioner, dubbelanvändning, förekomst av olämpliga läkemedel, med mera. Programmet kan användas som förskrivarstöd och hjälpmedel vid genomgångar av äldres läkemedel.  Tävlande: Johan Fastbom, KI - Äldrecentrum.  Kontakt: fastbom@telia.com  5) RAI  RAI är ett instrument för vårdplanering som kan användas i en handdator. Variablerna i instrumentet belyser bland annat ADL, smärta, sociala förhållanden och psykosocialt välbefinnande. För varje variabel kan vårdpersonalen knappa in en siffra som motsvarar patientens behovs- och funktionsnivå. Informationen överförs därefter till en stationär dator, där siffran omvandlas till en förutbestämd textsträng i omvårdnadsjournalen. På så sätt behöver inte vårdpersonalen själv skriva in en egen textmassa. När diagnosen är vald öppnas databasen för evidensbaserade åtgärder.  Tävlande: Gunnar Ljunggren, Karolinska institutet.  Kontakt: gunnar.ljunggren@neurotec.ki.se  6) Ultraljudsrobot  Syftet med projektet är att utveckla en metod som gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt genomföra ultraljudsundersökningar vid vårdcentraler i glesbygdsområden. En fungerande robotprototyp har tagits fram till vilken en ultraljudsprob kopplas. Testning med styrning av roboten via internet kommer att utföras inom kort. Projektet drivs i samarbete med Alkit AB och Mobile Robotics Sweden AB.  Tävlande: HeartNet Centre, forskningsenheten, Skellefteå lasarett.  Kontakt: mona.olofsson@vll.se, kurt.boman@vll.se  7) Patientkort med chip  Av olika skäl finns inte alla journalhandlingar inom sjukvården tillgängliga överallt. Genom att varje patientkort får ett litet chip, kan man lagra patientens journal i öppenvård, slutenvård och psykiatri, liksom noteringar om överkänslighet, aktuell läkemedelslista med mera. När patienten besöker sjukvården tar han eller hon själv med sig sitt patientkort. Vårdgivaren sätter in detta kort i en modul, som med en användarkod läser av och eventuellt lagrar ny information på kortet.  Tävlande: Richard Börjesson, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.  Kontakt: richard@lakartid.nu

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev