Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

lördag15.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

SM i EKG 2010: Alla rätta svar och tolkningar i klass I

Publicerad: 21 april 2010, 18:31

Här är de rätta svaren och tolkningarna av de fem EKG som de tävlande i klass I för specialister i kardiologi och klinisk fysiologi har tolkat. 1 poäng ger ett korrekt diagnosalternativ som satt i sitt sammanhang mot bakgrund av den kliniska sjukdomshistorien är det mest rimliga. 0 poäng ger ett korrekt diagnosalternativ som är EKG-mässigt korrekt i sina enskilda detaljer.


EKG 1

Patient:
Man, 60 år.
Anamnes:
Paroxysmalt förmaksflimmer. Nyligen genomgången lungvensisolering (så kallad förmaksflimmerablation).  I övrigt frisk.

Aktuellt:
Söker akut på grund av ihållande hjärtklappning. Tycker att det  påminner om tidigare förmaksflimmerattacker. Uppger även känsla av att hjärtat ”stannar upp” av och till.

Mediciner:
Atenolol, Waran.

Tolkning:
Hjärtrytmen består av enstaka sinusslag och korta icke-ihållande regelbundna takykardier med smala QRS (4 hjärtslag med frekvens ca 190/min vardera). Efter varje skur kan inga signifikanta pauser observeras men RR intervallet ligger på ca 1000 – 1050 ms och kan ge ovanstående symtom.

Svarsalternativ:
4. Sinusrytm 1 poäng
8. Sinusarrest eller paus 0 poäng
10. Atriella prematura komplex 0 poäng
13. Unifokal ektopisk förmakstakykardi 1 poäng
21. Paroxysmal supraventrikulär takykardi 1 poäng
38. Icke-specifik intraventrikulär fördröjd överledning 0 poäng

EKG 2

Patient:
Man, 79 år.
Anamnes:
Kroniskt förmaksflimmer, livslång Waranbehandling. Pacemakerbärare. Hypertoni. Hyperkolesterolemi. Angina. Genomgången hjärtinfarkt 2006.

Aktuellt:
Söker för plötsligt insättande centrala bröstsmärtor med utstrålning upp mot käkarna. Andnöd. Duration ca 2 timmar. Vid ankomst till Akutmottagningen smärtpåverkad. Vid auskultation noteras ett systoliskt blåsljud 3/6 över apex med utstrålning mot vänster sida. Krepitationer över båda lungfälten. Lågt blodtryck, 90/60 mmHg.

Mediciner:
Imdur, Waran, Seloken, Enalapril, Simvastatin och Furix.

Tolkning:
Förmaksflimmer. Kammarrytm, VVI pacing 60/min. De pacade QRS-komplexen är mycket breda (210 ms) och utifrån deras utseende i avledningarna II, III kan man konstatera att elektroden är belägen apikalt. Även om VVI pacing liksom närvaro av LBBB oftast gör det omöjligt att bedöma EKG avseende myokardischemi kan man här se tecken tydande på en akut pågående infarkt (ST höjning (mer än 5 mm) i V3-V6. Även i de inferiora avledningarna finns ST höjningar. Dessa är mer avvikande än vid endast VVI pacing. Positiva T vågor i V5 och V6 är inte specifika för högerkammarpacing utan tyder på en akut pågående myokardischemi.
Närvaro av QS-komplex i V3–V5 kan inträffa under högerkammarpacing och är således inte diagnostisk för ischemidiagnostik. Däremot kan man se så kallade Cabrera symtom i avledning V2 – en liten tagg (duration under 0,04 s) i den uppåtstigande delen av S taggen. Detta kan tyda på en genomgången myokardskada och observeras vanligen i avledningarna V2-V5.

Svarsalternativ:
15. Förmaksflimmer +1 poäng
34. Komplett AV-block (III) 0 poäng
56. ST- och/eller T-våg tyder på ischemi +1 poäng
57. ST tyder på skada + 1 poäng
61. Inferior MI (akut eller nylig) 0 poäng
66. Anterior MI (akut eller nylig) +1 poäng
67. Anterior MI (gammal eller av obestämbar ålder) +1 poäng
68. Lateral MI (akut eller nylig)  +1 poäng
79. DDD pacing +1 poäng

EKG 3

Patient:
Man, 60 år.
Anamnes:
Ischemisk hjärtsjukdom, CABG för 5 år sedan. Hyperlipidemi. Tablettbehandlad hypertoni.

Aktuellt:
Känsla av oregelbunden hjärtrytm och tilltagande yrselbesvär i vila. Ökad trötthet. Symptomduration ca 1–2 dygn.

Mediciner:
Trombyl, Enalapril och Simvastatin.

Tolkning:
Sinusrytm. Normal PQ-tid. Smala QRS-komplex med normalt utseende. Supraventrikulära extraslag (syns i slutet av T) i bigeminiform. Samtliga blockerade i AV-knutan.
Detta är inget AV block även om man kan se ett sk Erlanger-Blackman syndrom vid den här typen av AV-blockeringen. Fenomenet kännetecknas av ett längre PP-intervall mellan de två P som befinner sig mellan QRS-komplexen jämfört med P strax före och strax efter ett QRS. Detta beror på en förlängd spontan depolarisering av sinusknutan sekundärt till syrebrist som uppstår och ett QRS-komplex uteblir till följd av detta.  
Förutom detta kan man se att P-vågorna har ett och samma utseende. I detta fall ser de icke överledda P-vågorna annorlunda ut vilket tillstyrker diagnosen blockerade SVES.

Svarsalternativ:
4. Sinusrytm  + 1 poäng
6. Sinusbradykardi (<50 slag per minut) 0 poäng
11. Atriella prematura komplex, ej ledande + 1 poäng

EKG 4

Patient:
Kvinna, 60 år.
Anamnes:
Patient med hypertrof, icke obstruktiv kardiomyopati.

Aktuellt:
Arytmiförnimmelse, dålig ork och dyspné vid minsta ansträngning.

Mediciner:
Bisoprolol 5 mg/dygn.

Tolkning:
EKG visar 4:1 blockerad förmakstakykardi med kammarfrekvens ca 75 slag/min i vila. Positiva P i V1 och samtidigt negativa P i aVL tyder på att arytmin har sitt ursprung i vänster förmak. Tecken på vänsterkammarhypertrofi (SV2+RV5= 38mm).

Svarsalternativ:
13. Unifokal ektopisk förmakstakykardi +1 poäng
21. Paroxysmal supraventrikulär takykardi 0 poäng
50. Vänstersidigt ventrikulär hypertrofi (endast QRS-avvikelse) +1 poäng

EKG 5

Patient:
Man, 30 år.
Anamnes:
Morbus Crohn med täta skov. Efter senaste recidiv erhåller behandling med TNF- blockerare med mycket bra klinisk effekt. Ingen i anamnesen tydande på närvaro av hjärtsjukdomar.

Aktuellt:
Vårdas på IVA pga sepsis. Högfebril. Bilaterala infiltrat på lungorna. Utvecklat akut njursvikt men ännu ej dialyskrävande. Telemetri har fångat upp episoder med 1:1 överledda förmakstakykardier då kammarfrekvensen stiger upp mot 180 slag/min och patienten börjar bli hemodynamisk påverkad. Konverterad till sinusrytm med Seloken iv. Har blivit bradykardi och avvikande EKG bild uppmärksammas. Lätt förhöjt Troponin-T. Förnekar bröstsmärtor. Kardiologkonsulten tillkallas.

Mediciner:
Humira (TNF blockerare), Tavanic i hög dos iv (fluorokinolon), Nebcina, Innohep som trombosprofylax.

Tolkning:
EKG visar sinusbradykardi ca 45/slag/min. Normal PQ-tid. QRS normalbreda, utseendemässigt icke komplett högerskänkelblock. Mycket utbredda och djupa repolarisationsstörningar i form av djupa negativa och breda T. I avledning V1 och V2 är T positiva, i V1 syns det tydliga U-vågor. QT-sträckan är extremt lång – QTc enl. Hodges formel ligger på 975 ms!
Detta EKG är exempel på tavanicöverdosering (fluorokinoloner som utsöndras via njurar kan ge QT förlängning).
Ett inslag av myokarfaktor kan  heller ej uteslutas – i så fall rör det sig om icke ischemisk myokardskada, sekundär till septikemin. En latent LQTS kan man också misstänka här

Svarsalternativ:
6. Sinusbradykardi (<50 slag per minut) +1 poäng
37. Högergrenblock (fast eller intermittent, komplett eller inkomplett) + 1 poäng
55. Icke-specifik avvikelse, ST-segment och/eller T-våg + 1 poäng
59. Förlängt QT-intervall +1 poäng
60. Uttalade U-vågor + 1 poäng
97. Långt QT-syndrom + 1 poäng

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev