Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Vassa visionärer slåss om priset till vårdens förnyare

Publicerad: 18 mars 2009, 12:28

Några förbättrar arbetssättet på ett helt sjukhus, andra har lyft arbetsmiljö och tillgänglighet på den egna vårdcentralen. De arbetar alla för att utveckla kvaliteten i sjukvården. Här presenteras de 28 nominerade till Dagens Medicins pris till årets förnyare, Guldskalpellen 2009.


En ny smärtlindringsmetod vid bröstkirurgi, hälsofrämjande verksamhet i primärvården och effektiviserade vårdkedjor inom psykiatri, akutsjukvård och kirurgi. Det är några exempel på innovativa projekt som finns bland de 28 nominerade bidrag som kämpar om att vinna årets Guldskalpell.

Kvaliteten på årets ansökningar är mycket hög, anser juryledamoten Peter Aspelin, till vardags professor vid Karolinska institutet och ordförande i Svenska läkaresällskapet.

– Dessutom blir bredden på ansökningarna större för varje år som går. Nu finns allt från omfattande sjukhusprojekt till små projekt i primärvården med i tävlingen. Det visar att anställda i vården har ett stort engagemang för att förbättra sina verksamheter, säger Peter Aspelin.

I år domineras tävlingen av bidrag som på olika sätt är verksamhetsutvecklande, ofta i personaldrivna projekt och ofta med produktionsmetodiken Lean som ledstjärna. Många av projekten visar, utöver stora vinster för patienterna, även arbetsmiljövinster och besparingar för vårdgivarna.

Kanske är det besparingar inom vården och därmed mindre tid till att skriva ansökningar som har gjort att antalet tävlande sjunkit i år, men nivån på bidragen är hög.

I morgon, torsdagen den 19 mars, samlas juryn för att påbörja arbetet med att utse en vinnare.

– Det är tydligt att många inom vården försöker att driva sina utvecklings- och kvalitetsprojekt även i ekonomiskt knappare tider. Det blir man imponerad av, säger Per Gunnar Holmgren, chefredaktör för Dagens Medicin, tillika juryns ordförande.

Syftet med Guldskalpellen är att uppmärksamma insatser och initiativ som kan inspirera till ökad kvalitet i sjukvården, till nytta för både anställda och patienter. Vinnarna får ett stipendium på 25 000 kronor och ett diplom. Utöver att utse vinnarna av Guldskalpellen har juryn de senaste åren givit ett antal hedersomnämnanden till några av de nominerade bidragen.

Det är fjärde året i rad som Dagens Medicin delar ut pris till årets förnyare i svensk sjukvård: 2006 gick Guldskalpellen till mag-tarmmottagningen vid Höglandssjukhuset i Eksjö, som hade utvecklat en ny strategi för omhändertagandet av patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Resultatet: Inga köer, färre inläggningar, hög medicinsk kvalitet, trygga patienter och nöjd personal.

2007 togs Guldskalpellen emot av Nisse-­projektet vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö. Detta projekt hade lyckats få till stånd en samverkan mellan primärvård, kommun och slutenvård för att bättre ta hand om mycket gamla, svaga och multisjuka patienter som ofta är mångbesökare på sjukhus.

2008 gick Guldskalpellen till projektet Vårdprevention, som innebär att anställda i landstinget och kommunerna i Jönköpings län använder ett systematiskt arbetssätt för att fånga upp äldre patienter som riskerar undernäring, fallskador och trycksår. Arbetssättet innebär att enbart landstinget kan minska sina kostnader i slutenvården med närmare 175 miljoner kronor per år. De verkliga vinnarna är dock alla gamla och sköra patienter som nu slipper onödiga och allvarliga skador.

Alla nominerade:

NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

1. Nomine­rade: Gunnar Pers­son, Anna-Greta Brodin, Kristina Jonsson, Per Pohjanen, Norrbottens läns landstings läns­teknik och vårdpersonal.
Projekt: Vård-IT ”Pilot­projekt doku­menthantering”.
Motivering: Projektet syftar till att utforska om en ny plattform, sharepoint, kan vara en nyckel till att erbjuda verksamheten omedelbar tillgång och ständigt uppdaterade dokumenterade rutinbeskrivningar.
Om modellen uppfyller de egenskaper som detta kräver kan den bli normgivande för kommunikation av styrdokument inom hela landstinget.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING

2. Nominerade: Verk­samhetschef Anki Andersson och all personal vid Ersboda hälso­central i Umeå.
Projekt: Livskraftig enhet Ersboda HC.
Motivering: Ersboda hälso­central har genom ett metodiskt utvecklingsarbete på bred front under några år gått från att vara en hälsocentral i ekonomisk kris med låg tillgänglighet, missnöjda patienter och en tuff arbetsmiljö till att vara en hälsocentral med budget i balans, hög tillgänglighet och bra arbetsmiljö.
Bland resultaten från projektet visas att patientens tid på hälso­centralen har minskat från i medeltal två timmar till drygt 30 minuter. Med hjälp av en ny metodik tar man hand om dubbelt så många patienter med högt blodtryck som tidigare.

JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING

3. Nomine­rade: Mats Halvarsson, Therese Andersson, Roger Olsson.
Projekt: Vriss–projektet, ortoped­kliniken på Östersunds sjukhus.
Motivering: Vid ortopedkliniken har man på 1,5 år lyckats att kraftigt minska före­komsten av vårdrelaterade infektioner. Exempelvis minskade före­komsten av urinvägsinfektioner hos patienterna – från 9,7 procent till 2,4 procent. Sårinfektioner utplånades.
Utöver att följsamheten till klädregler och basala hygienrutiner bland personalen närmast har blivit total har projektet skapat en medvetenhet hos samtliga personalgrupper om att ett strukturerat förändringsarbete, engagemang och delaktighet ger resul­tat. Nu finns det inspiration och
en nyfikenhet att vilja fortsätta förändra.

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND

4. Nominerad: Annika Dahlqvist, specialist i allmänmedicin, Njurunda.
Projekt: Arbete för att förändra kostråd för överviktiga och diabetiker.
Motivering: Annika Dahlqvist nomineras för sin kamp för att ändra kostråden för överviktiga och diabetiker. Hon har genom sitt bloggande nått ut till människor i hela landet och ifråga­satt de gängse fettsnåla kostråden. För patienternas bästa har hon satt sin läkarlegitimation på spel, men friades till sist av Socialstyrelsen för sina rekommendationer av lågkolhydratkost i samråd med patienten.

LANDSTINGET I VÄRMLAND

5. Nominerade: Leif Bryn­tesson, Berit Hassel, Johan Jendle, Marie Bejmo.
Projekt: Multidisciplinär diabetesfotmottagning, Centralsjukhuset i Karlstad.
Motivering: Genom att starta en multidisciplinär diabetesfotmottagning på Centralsjukhuset i Karlstad har man sedan 2006 lyckats att mer än halvera amputationsfrekvensen i Värmland, ner till riksgenom­snittet. Målet är att genom ett strukturerat arbetssätt i kombination med ett preventivt arbete via primärvårdens lokala fotteam minska amputationsfrekvensen ytterligare.

6. Nominerade: Samverkansgrupp mellan kirurgkliniken, röntgen och patienthotellet vid Centralsjukhuset i Karlstad.
Projekt: Poliklinisering av angiografi- och PTA-patienter.
Motivering: Genom samverkan mellan flera verksamheter har kärlsjuka patienter fått ett bättre omhändertagande med snabbare vårdprocess, minskat lidande, förbättrad vårdkvalitet och minskad vårdtid.
I projektet har vårdkedjans alla steg vid planerad angiografi och PTA (ballongvidgning av perifera kärl) granskats. Detta har bland annat resulterat i att tiden på röntgenlabbet har kunnat reduceras med cirka 20 minuter och ny teknik har möjliggjort en timmes sängläge i stället för de tidigare fyra till sex timmarna. Användning av urinkateter har kunnat minskas, provtagning, kallelserutiner och patientinformation har reviderats. Patienthotellets vårdmöjligheter har också optimerats för att minska nyttjandet av vårdavdelningens resurser.

7. Nominerad: Andreas Eenfeldt.
Projekt: Kostdoktorn, Karlstad.
Motivering: Genom att förstå vilken föda vi människor är avsedda att äta och vilken hälsa som rätt föda kan ge har läkaren Andreas Eenfeldt skapat en populär hälsoblogg på www.kostdoktorn.se. Han har noggrant skapat massvis med dokument som lästs av hundratusentals svenskar. Han har genom detta, enligt nomineringen, hjälpt tusen­tals människor till ökad livskvalitet och hälsa och troligen också sparat åtskilliga skattekronor.

8. Nominerade: Carina Ivarsson, Mats Westman, Claes Lindgren, Kristin Edquist, Margareta Löfvenborg.
Projekt: Paravertebralblockad som anestesimetod och postoperativ smärtlindring vid unilateral bröst­kirurgi, Centralsjukhuset i Karlstad.
Motivering: Operation Öst AN-OP-IVA-kliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad var först i Sverige med att använda paravertebralblockad, PVB, vid bröstcancerkirurgi, en metod som enligt nomineringen ger ett dramatiskt ökat postoperativt väl­befinnande. Vid kliniken utarbetades även en metod att lägga in en kateter för postoperativ smärtlindring. Ingen motsvarande modell finns beskriven utomlands eller i Sverige.
Patienterna har varit helt befriade från postoperativ smärta och illamående/kräkningar. Opiatanvändningen har i princip uteslutits postoperativt. Med hjälp av metoden har patienterna i stor utsträckning kunnat polikliniseras. Det förändrade arbetssättet har medfört en reducerad vårdkostnad för kirurgkliniken i Karlstad.

9. Nominerade: Obesitas­kirurgi­teamet vid slutenvården, Sjukhuset i Torsby.
Projekt: Obesitaskirurgi, Sjukhuset i Torsby.
Motivering: Genom den metodik som används vid obesitaskirurgi vid Sjukhuset i Torsby har man gjort patienterna kunniga och väl insatta i sin situation. Bland annat ingår gruppinformation om risker och lågkaloridiet och en kurs på LK Mentor, ett företag som bedriver kurser i livsstil och beteendeförändringar.
Av de patienter som har genomgått obesitasingrepp har samtliga efter ett år varit mycket nöjda med kursen och med operationen. Patienterna har tappat 30–50 kg i vikt. Vikt­minskningsresultaten är i paritet med dem för patienter i övriga landet.

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN

10. Nominerade: Gun Heimer, Steven Lucas, Lotta Sundström, Åsa Witkowski och Mariella Öberg vid Nationellt centrum för kvinnofrid/Akademiska sjukhuset i Uppsala
Projekt: Framtagandet av och arbetet med ”Handbok – Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp” samt ”Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp”.
Motivering: Med hjälp av ett konkret, logiskt och tillförlitligt verktyg som har utvecklats av projektgruppen, kan hälso- och sjukvården i hela landet förbättra stödet till patienter som har utsatts för sexual­brott. Detta samtidigt som rätts­väsendet får hållbart och fullständigt bevismaterial.
Genom att följa rekommendationerna, mallarna och checklistorna i ”Handbok – Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp” och ”Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp” kan alla läkare – även de utan specia­l­kompetens – ställa rätt frågor, ta rätt prover och se till att prover och dokument hanteras rättssäkert.

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

11. Nominerade: Birgir Jakobsson, Bo Herrlin, Gunnar Öhlen, Fredrik Jonsson, Maria Trygg, Gustav Hjelmgren, Marianne Nordahl och alla medarbetare på akutmottagningen vid Karolinska universitetssjuk­huset i Huddinge.
Projekt: Akutprocessen.
Motivering: I detta process­arbete på akutmottagningen har bemanningen matchats när det gäller antal personer och kompetens så att rätt kompetens finns på rätt plats i rätt tid. Arbete i vårdteam gör att patienten endast behöver berätta om sina besvär vid ett tillfälle. Långa kötider har kortats och överfulla väntrum och korridorer tömts.
Arbets­tempot har blivit jämnare, patienterna får nu en snabb första kontakt med ett helt vårdteam. En vårdplan görs upp för hur patienten ska slussas vidare, medan så mycket som möjligt av provtagning, beställning av röntgen och journalanteckningar görs direkt av vårdteamet på rummet. Målet att minska väntetiderna har slagits med råge.

12. Nominerade: Personalen vid avdelning 33, Södersjukhuset i Stockholm.
Projekt: Palliativ vård.
Motivering: Avdelning 33,akut internmedicin, öppnade på Söder­sjukhuset i oktober 2007. Det visade sig ganska omgående att det behövdes riktlinjer för palliativt omhändertagande. Därför har vårdteamet i detta projekt genomgått Södersjukhusets och Danderyds sjukhus ”förbättrings­skola” och arbetat enligt Nolan­modellen. Gruppens medlemmar har gått utbildning i taktil massage.
En checklista som följer patienten från det att beslut om palliativ vård har fattats har tagits fram.
På kliniken genomförs även regelbunden smärtskattning och kontinuerliga läkemedelsordinationer vid smärta och oro i stället för bara vid behov. Nytt vänd- och munvårdsschema har införts.

13. Nominerade: Carolina Frisen­dahl, Eja Blomqvist, Ajji Majlund, Södersjukhuset i Stock­holm.
Projekt: Tilda /MTA-kompetens­utveckling.
Motivering: Tilda, Tool for inter­active learning and daily assistance, är ett utbildningsverktyg för att skapa, hantera och följa upp utbildning. Det infördes på kirurgoperation vid Södersjukhuset hösten 2008 efter ett arbete med att skapa kompetenskort på all medicinsk teknisk utrustning som används i verksamheten.
Genom användandet av Tilda genomförs en total kompetensutveckling och kvalitetssäkring av personalens kunskaper om den medicinsk-tekniska utrustning som används i verksamheten. Det kvalitets­säkrar användandet av medicinsk-teknisk utrustning så att man är garanterad en acceptabel lägsta kunskapsnivå hos all personal. Eftersom personalen själv kan genomföra utbildningsprogrammet vid lugna perioder sparas pengar och tid som annars skulle ha gått åt till större utbildningsinsatser.

14. Nominerade: Personalen vid Huddinge vårdcentral, Huddinge.
Projekt: Verksamhets- och prestationsuppföljning.
Motivering: Inom Stockholms läns sjukvårdsområde används BVS, balan­serad verksamhetsstyrning, som ett instrument i styrningen av verksamheten. Huddinge vårdcentral har utvecklat systemet på ett sätt som är unikt, samt integrerat det med verksamhets- och prestationsuppföljning på både organisations- och individ­nivå. Varje år integreras nya parametrar i systemet.
Arbetet pågår i ledningsgruppen, på arbetsplatsträffar och på planeringsdagar. En del parametrar återförs till alla anställda månadsvis via mejl. Systemet ger verksamhetsledning och samtliga anställda möjlighet att följa verksamheter och ha kontroll över verksamhetsprocesserna.

15. Nominerade: Eva Joelsson-Alm, Jan Häggqvist, Katarina Meijers, Södersjukhuset i Stockholm.
Projekt: VAP-projektet, minskad andel patienter som drabbas av ventilatorassocierad pneumoni.
Motivering: Med ett stort engage­mang och delaktighet har personalen vid intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset genomfört ett systematiskt förbättringsarbete som kraftigt har minskat andelen patienter som drabbats av ventilatorassocierad pneumoni. Därmed har med säkerhet liv räddats och dessutom har stora intensivvårdsresurser sparats in.
Att olika yrkesgrupper själva hittade sätt att införa ”sin” åtgärd och utvärdera hur det fungerade var nyckeln till framgång. Att i en så stor personalgrupp lyckas upprätthålla engagemang och hög följsamhet till samtliga åtgärder år efter år med ständigt förbättrade resultat är extraordinärt.

16. Nominerade: Medarbetare och första linjens chefer på hela Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.
Projekt: Lean – Med patienten i centrum.
Motivering: För att förbättra arbetsflödet på Capio S:t Görans sjukhus har man sedan 2005 använt sig av Lean-metodiken. Enligt nomineringen är det de som arbetar närmast patienten som också driver det kontinuerliga förbättringsarbetet. Det är medarbetarnas idéer och förslag som testas, utvärderas och implementeras med stöd av chefer och ledning.
Arbetet har resulterat i att vänte­tiderna till läkare och den totala handläggningstiden på akuten har minskat med 30–50 procent. Samarbetet mellan olika professioner har stärkts, personalomsättningen på akuten har mer än halverats liksom sjuktalen. Projektet har givit möjlighet att behandla fler patienter med samma bemanning, detta samtidigt som patienterna är nöjdare.

17. Nominerade: Mårten Rosen­qvist och Leif Svensson, Södersjukhuset i Stockholm.
Projekt: Salsaprojektet, Saving lives in the Stockholm area.
Motivering: Genom att korta insatstiderna vid hjärtstopp har Salsaprojektet bland annat lyckats uppvisa en nära fördubblad överlev­nad vid bevittnade hjärtstopp i Stor­stockholm. Totalt har antalet överlevande ökat med minst 30–40 personer per år. Tiden till defibrillering har minskat från 7,5–7,1 minuter.
Resultaten beror på den fördjupade samverkan som projektet har medfört mellan ambulans, polis, brandförsvar och akutsjukhuset. Projektet innefattar bland annat att se över larmkedjan, utbilda personal och sätta ut defibrillatorer runt om i Storstockholm.

LANDSTINGET SÖRMLAND

18. Nominerade: Margareta Eriks­son, Monica Agnedahl, Chris Gustavsson, Mats Karls­son, Anna Ohlsson samt övriga medarbetare i Hälsoverket.
Projekt: Hälsoverket.
Motivering: Ohälsotalen i Oxelösund har varit cirka 20 dagar högre per individ och år än rikssnittet. Därför har en lokal samverkansgrupp inrättat Hälsoverket för att förstärka hälsan bland kommunens invånare.
Alla som kontaktar Hälsoverket intervjuas och får efter behov träffa hälsocoach, läkare, psyko­log, arbetsterapeut, beteendevetare och sjukgymnast som satsar på att ta fram och stärka det friska.
Enligt nomineringen är bland annat fem långtidssjukskrivna, av nuvarande 35 inskrivna, tillbaka i arbetsverksamhet och två har gått tillbaka till sina gamla jobb efter många års sjukskrivning. En uppföljning ska visa vilka aktiviteter som gjort att man har lyckats få deltagarna att se möjligheter i stället för omöjligheter.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

19. Nominerade: Thomas Lindén, Annika Eng­hamre, Åsa Nilsson-Lundgren, Ulrika Wedberg och Michael Nilsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
Projekt: Carf-ackreditering av en rehabiliteringsklinik.
Motivering: Ledningen vid neurorehabiliteringen har infört ett kvalitets­ledningssystem för att uppnå kvalitetsackreditering enligt standard från amerikanska Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, Carf.
Fokuseringen på ett kvalitetsverktyg har ökat medvetenheten hos medarbetarna om förbättringsfrågor. Ledningens fokus skiftade från dagliga frågor till strukturfrågor. Arbetet ledde fram till förbättringsförslag och positiva förändringar samt ökad kundfokusering. Vid en revision fick verksamheten i jämförelse med internationella kliniker högsta betyg och maximala tre års ackreditering.

20. Nominerade: Ann-Christine Baar, Britta Schröder, Birgith Mattsson och Magda Marchioni. Projektet är ett samarbete mellan stadsdelarna och primärvården på Hisingen, Göteborg, och Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Projekt: Närsjukvård i samverkan – Inskrivningsklar-utskrivningsklar patient, Göteborg.
Motivering: Med hjälp av utvecklingsarbetet ”Närsjukvård i samverkan” har obrutna vårdkedjor för äldre personer skapats. Stadsdelarna och primärvården, samt Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har tillsammans skapat rutiner för samverkan, vårdplanering, information och kommunikation. Därmed kan vård- och omsorgsbehovet tillgodoses i rätt tid och med rätt vårdnivå. Dessutom tas samhällets resurser tillvara på ett kostnadseffektivt sätt.

21. Nominerade: Ann-Christine Baar, Ann Blomstrand, samt alla medarbetare vid Hälsolyftet inom primärvården Göteborg, primärvårdsområde Hisingen.
Projekt: Hälsolyftet.
Motivering: I projektet Hälsolyftet på Hisingen bygger man på individens egen motivation och vilja till att förändra sin livsstil. En hälsoprofil tas fram, som ligger till grund för patientens beslut om egenvård, men också för samtal med bland annat en hälsopedagog där hälsoprofilen ger en tidsvinst då man lätt identifierar både negativa och positiva livsstilsfaktorer.
Men det räcker inte med det. Hisingens åtta vårdcentraler och primärvårdsrehabilitering samarbetar också om ett omfattande åtgärdspaket där man arbetar med övervikt, stresshantering, rökstopp, fysisk aktivitet, riskbruk, sömnskola med mera. Enligt nomineringen har Hälsolyftet framgångsrikt infört metodik för hälso­promotion och prevention i en primärvårdsorganisation, vilket ger signifikanta effekter till en låg kostnad.

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

22. Nominerade: Med­ar­be­tarna vid service­förvaltningen, Landstinget i Kalmar län.
Projekt: Systematiskt arbetssätt.
Motivering: Serviceförvalt­ningens cirka 500 medarbetare arbetar med bland annat administration, hjälpmedel, inköp, lokalvård och tvätt. Förvaltningen har i många år haft höga kostnader på grund av ett händelsestyrt arbetssätt där mycket tid och resurser gått åt till att rätta fel. Nu har man arbetat in ett systematiskt arbetssätt som skapar engagemang och ansvarskänsla hos medarbetarna. Dessutom kvalitetssäkras processerna.
Detta har lett till att organisationen hade ett nära 7 miljoner kronor bättre resultat 2008 än 2007.

REGION SKÅNE

24. Nominerade: ADHD-teamet vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Universitets­sjukhuset i Lund.
Projekt: Produktions­systemet Lean vid utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Motivering: Utan extra budget­resurser har ADHD-teamet med stor entusiasm lyckats förändra gamla, inarbetade rutiner, ökat sin produktion kraftigt och fått nöjda patienter och föräldrar. Dessutom har stressen i arbetsgruppen reducerats.
Genom införande av produktionssystemet Lean, har utredningstiderna kortats från fyra månader till tre veckor. Trots att antalet utredningar har ökat från 65 stycken 2007 till 110 stycken 2008 är den sammantagna upplevelsen bland utredarna att belastningen har minskat.

25. Nominerade: Intensiv­vårds­kliniken, Universitetssjukhuset Mas i Malmö.
Projekt: Lean vid intensivvårdskliniken.
Motivering: Genom en noggrann inventering av rutiner och irritationsmoment, samt införandet av Lean vid intensivvårdsavdelningen i Malmö, har man arbetat med att minska den tid som åtgår till att vänta på rätt person eller rätt beslut.
Nu har man ett arbetsschema för all personal som är anpassat efter patienternas behov. Rutinerna är mer jämnt fördelade över dygnet. Det finns ett forum med möjlighet för reflektion och kliniken kan visa upp siffror på vårdtid och personaleffektivitet. Utvecklings- och utbildnings­klimatet har förbättrats.
Nu vill man fortsätta på den inslagna vägen – med ett starkt och oruckbart patientfokus se fallgroparna och med hjälp av kontinuerliga utvärderingar av rutiner minimera väntetider.

26. Nominerade: Tommy Eriksson och Lydia Holmdahl, Universitetssjukhuset i Lund.
Projekt: Läkemedelsberättelse i utskrivningsinformation.
Motivering: Den läkemedelsberättelse som används vid Universitets­sjukhuset i Lund kan halvera felen vid överföring av läkemedelsinformation och halvera antalet sjukvårdskontakter baserade på felen. Kvalitetskontrollerad utskrivnings­information halverar felen ytterligare.
Lund har haft studiebesök från alla stora sjukhus och landsting. Sjukhuset har genomfört utbildningar för ett tusental studenter och sjukvårdsanställda. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit upp initiativet som nationell patientsäkerhetssatsning och Eunetpas vill testa modellen på sjukhus i Europa.

27. Nominerade: Martin Malina, Björn Sonesson, Michael Åkesson och Anders Gottsäter vid kärlcentrum Malmö-Lund, Universitetssjukhuset Mas i Malmö.
Projekt: Modern kärlkirurgi: Organisation och teknik.
Motivering: Kärlcentrum är en ledande klinik när det gäller införandet av endovaskulär kärlkirurgi som tillåter att flertalet kärloperationer har kunnat ersättas av skonsamma och kostnadseffektiva kateteringrepp. Förutom tekniska landvinningar bidrar kliniken med ny gränsöverskridande organisation kring kärlsjuka patienter.
Kliniken har de senaste 15 åren gradvis utvecklats till en integrerad klinik där kärlkirurger, interventionella radiologer och medicinska angio­loger arbetar sida vid sida. Detta har bidragit till snabb teknisk utveckling av världsledande endovaskulär kärlkirurgi och införandet av modernaste farmakologiska behandling vid perifer kärlsjukdom. Patienterna och samhället gagnas av skonsam och kostnads­effektiv behandling samt mycket korta vårdtider.

28. Nominerade: Johan Cosmo, Malin Nordgren, Kristina Andersson, Lotta Andersson och Birgitta Nehlin vid barn- och ungdomskliniken Centralsjukhuset i Kristianstad.
Projekt: Medarbetarstyrd förbättring inom sjukvården.
Motivering: Genom att genomföra medarbetarnas förbättringsförslag har man vid barn- och ungdomskliniken bland annat lyckats skapa en mycket hög kvalitet på vården, förbättrat arbetsmiljön och raderat kön till läkar­besök. Dessutom fick kliniken ett positivt resultat på 3 miljoner kronor, 2008.
Att lyckas med kraftiga förbättringar inom vårdkvalitet, arbetsmiljö och tillgänglighet och göra det med förbättrad ekonomi är extraordinärt.

ÖVRIGA

23. Nominerade: Regionala medicinska rådet – Trauma.
Projekt: Peer review – metod för granskning av traumasjukvården i Södra sjukvårdsregionen.
Motivering: Regionala medicinska rådet – Trauma granskar trauma­sjukvården vid sjukhusen från prehospitalt omhändertagande till dess att patienten är färdigomhändertagen på sjukhus. Verksamheten granskas ur olika synvinklar som ekonomi, rutiner och bemanning. Patientens väg följs och ett trauma­scenario spelas upp.
En granskningsmall har utarbetats, där olika moment poängsätts och på sikt kan bli jämförbara. Granskningarna har inneburit aktiviteter rörande traumautveckling/förbättring och gjort traumaarbetet mer samstämmigt inom regionen.

OBS!
De nomineringar som står under varje bidrag svarar de som har nominerat ett bidrag för. Dagens Medicin har ibland kortat eller förtydligat, men har inte givit egna omdömen om bidragen.

Relaterat material

Guld till Jönköping för slipade rutiner kring riskpatienter

Årets nytänkare inom sjukvården finns i Malmö

Guldskalpellen till Höglandssjukhuset i Eksjö

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev