Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Här är alla IT-bidragen

Publicerad: 15 oktober 2009, 12:02

Här är alla IT-bidragen

SJUKVÅRDENS IT-PRIS Nu haf tio finalister i fem olika klasser valts ut bland de 32 bidragen till Sjukvårdens IT-pris. Vinnarna koras på Vårdgalan i Stockholm den 9 december.


De bidrag som juryn fastnar för kommer att slåss om segern vid finalen på Vårdgalan i Stockholm den 9 december.

32 bidrag deltar i årets tävling. Bland de många bidragen återfinns ett antal webbplatser med olika tjänster.

Läs mer om finalisterna på itivarden.se

Några av dessa sajter fokuserar på att öka kunskapen om sjukdomar och behandlingar, som diabetesportalen.nu och medicininstruktioner.se. Andra vill stötta patienter och anhöriga, till exempel narkoswebben.se och bravardipsykiatrin.nu.

Ytterligare andra bidrag i tävlingen handlar om IT-stöd för video- och distansmöten, kompetensutveckling, simuleringar, läkemedelshantering, övervakning, uppföljning med mera.
 hela startfältet återfinns i kortform på webbplatsen itivarden.se.

Finalisterna kommer att utförligt presenteras i tidningen IT i vården som utkommer den 2 december och som följer med som bilaga i Dagens Medicin nr 49/09.

Tio finalister slåss om segern

Nationella vårdstöd:

Infrastruktur för video/distansmöten
 Deltagare: Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, i samarbete med TDC AB och Compodium AB.
 Beskrivning: En aktivitet inom ramen för den nationella IT-infrastrukturen. Arbetet har lett fram till en nationell gemensam infrastruktur för video/distansmöten. Gemensam redundant utrustning för registrering av utrustningar (gatekeepers) och gemensam utgång mot Internet.

LMK-Portalen
 Deltagare: LMK-Portalen AB i samarbete med Ninetech AB.
 Beskrivning: En portal för Sveriges läkemedelskommittéer och expertgrupper. Målet är bland annat att underlätta kommunikationen mellan läkemedelskommittéer, expertorgan och leverantörer, samt att erbjuda lättillgängliga medicinska data över organisations- och intressegränser.

Vårdnära lösningar:

Automatisk överföring av data till kvalitetsregister.
 Deltagare: Landstinget Kronoberg.
 Beskrivning: Ett system som gör det möjligt att automatiskt expotera information från landstingets journalsystem direkt till ett kvalitetsregister, i det här fallet nationella diabetesregistret. Syftet är bland annat att öka rapporteringsgraden och minska dubbeldokumentationen.

Hur utnyttja datajournalen i vårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete?
 Deltagare: Landstinget i Jönköpings län.
 Beskrivning: Att utnyttja traditionella journalsystem för att stödja ett hälsofrämjande arbetssätt. Patientens levnadsvanor fångas upp via hälsoformulär, kodas och läggs in i datajournalen. Motion på recept förskrivs direkt via läkemedelsmodulen.

Medicintekniska lösningar:

MILOU Centralövervakning med lagring
 Deltagare: MEDEXA Diagnostisk Service AB.
 Beskrivning: MILOU är en medicinteknisk mjukvara som fungerar som ett centralövervakningssystem med lagringsmöjligheter för CTG-registreringar. Det är ett öppet system vilket tillåter anslutning för CTG-apparater oberoende av fabrikat.

Digitala patienttjänster:

Omvård.se
 Deltagare: Sanocore AB i samarbete med Svenskt Näringsliv och ett medicinskt råd.
 Beskrivning: En webbplats med information om vårdgivare, medicinska resultat, väntetider med mera. Syftet är att göra den information som finns om olika vårdgivare tillgänglig för patienterna på ett enkelt sätt, och också ge patienterna möjlighet att jämföra olika vårdgivare med varandra.

Medicininstruktioner.se
 Deltagare: Lindh & Partners Gbg AB i samarbete med Mikael Carlsson, grafik, webbstrategi och produktion.
 Beskrivning: En webbplats med rörliga medicinska instruktioner hur man hanterar olika läkemedel, till exempel injektionssprutor. Målgruppen är patienter och vårdpersonal. I filmerna fokuserar man på tillvägagångssätt och vad man särskilt bör tänka på vid användningen. På webbplatsen finns idag 18 filmer.

Årets idé:

Curriculum Pato
 Deltagare: Health Solutions AB
 Beskrivning: Tanken är att anpassa en CV-generator, av den typen som finns på rekryteringssajter, till att gälla sjukdomshistoria. Generatorn hjälper patienten att skapa ett CV, ett curriculum pato, på max 1,5 A4. Detta CV hjälper patienten att återberätta sin sjukdomshistoria i sin helhet för ny vårdpersonal.

PS Young Support
 Deltagare: Vårdalinstitutet och Göteborgs universitet i samarbete med FoU Sjuhärad Välfärd, Högskolan i Borås med flera.
 Beskrivning: Ett hälsostöd på Internet för unga närstående till personer med psykisk ohälsa och sjukdom. Stödet bygger på kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte. www.psyoungsupport.se och www.molnhopp.nu.

NP Young Coaching
 Deltagare: Vårdalinstitutet, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen i samarbete med forskningsprojektet "PS Young Support".
 Beskrivning: Ett Internetbaserat stöd med syfte att förbättra livskvaliteten hos unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Med hjälp av chat och e-mail vill man coacha och vägleda individen in i ett stabilt vuxenliv. www.psyoungsupport.se/npyoungciaching.html och http://www2.salut-ed.org/bnk/

... och här är de övriga bidragen

ACG-systemet
 Deltagare:
Implementum AB i samarbete med Ensolution AB.
Beskrivning: Ett IT-stöd för uppföljning som mäter hälsa respektive sjuklighet i en population. IT-stödet kan bland annan användas för att beskriva primärvårdens verksamhet och vid allokering av resurser inom olika vårdvalsmodeller.

BIF - Bastjänster för informationsförsörjning
Deltagare: Sjukvårdsrådgivningen SVR AB i samarbete med Logica.
Beskrivning: Ett IT-stöd med syfte att ge tekniska förutsättningar för ett säkert vårdinformationsutbyte inom och mellan organisationer. Bastjänsterna består bland annat av autentisering, åtkomstkontroll, vårdrelation, samtycke, utlämnande och kontexthantering.

Bra vård i psykiatrin, www.bravårdipsykiatrin.nu
Deltagare: Psykiatrisjuksköterska Ulla Norras Almroth.
Beskrivning: En portal eller en lots på Internet med samlad information om behandling, mediciner och terapier inom den psykiatriska vården. Syfte är att stärka patientens inflytande över sin vård och behandling. Här finns också information om ekonomi och juridik.

CARDISTA
Deltagare: Västerbottens Läns Landsting i samarbete med Mobile Robotics AB.
Beskrivning: Syftet är att förbättra livskvaliteten för hjärtsviktspatienter i glesbygd med hjälp av telemedicin. Konceptet består av en fjärrstyrd robotarm, en ultraljudsdator och en kommunikationsplattform.

Diabetesportalen.nu
Deltagare: Joachim Fredriksson, student vid IT-universitetet, SU/KTH.
Beskrivning: En portal med information om typ 1-diabetes. Målgrupp är diabetiker, föräldrar samt vårdpersonal. På sidan finns bland annat en HbA1c-räknare.

Diabetesportalen.se
Deltagare: Lunds universitets diabetescenter (LUDC), medicinska fakulteten och Lunds universitet.
Beskrivning: Syftet med hemsidan är att kommunicera aktuell forskning på ett populärvetenskapligt sätt till patienter, anhöriga och vårdpersonal. På hemsidan finns drygt 200 nyhetsartiklar.

Favoriter och bakgrundsdokument - Stöd vid läkemedelshantering
Deltagare: Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, i samarbete med TakeCare Läkemedelsprojekt och Profdoc Care AB.
Beskrivning: I databasen finns information om hur läkemedel för barn ska doseras, spädas med mera. Dessa så kallade bakgrundsdokument är kopplade till kvalitetssäkrade ordinationsmallar. Syftet är att öka patientsäkerheten.

Guchophonen
Deltagare: Hjärt-lungdivisionen, Universitetssjukhuset i Lund.
Beskrivning: Ett IT-stöd som gör det möjligt för läkare på medicin- och anestesikliniker att snabbt komma i kontakt med hjärtspecialister när det gäller behandling av vuxna med medfött hjärtfel, GUCH. Genom ett schema för vidarekoppling nås respektive experts mobiltelefon.

Hela sjukhuset på barnens sida (Dunder)
Deltagare: SU/Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus i samarbete med Ambient media och Know-It.
Beskrivning: En webbplats med information till barn inför sjukhusbesök. Syftet är att barnen, och föräldrarna, ska känna sig trygga vid besöket. 15 enheter på sjukhuset finns idag med i Dunder. www.vgregion.se/barninfo/barnsjukhuset

HSA nationell katalogtjänst
Deltagare: Sjukvårdsrådgivningen SVR AB i samarbete med SKL Beställarfunktion och Cybercom AB.
Beskrivning: HSA är en nationell elektronisk katalog som innehåller information om personer, enheter och funktioner inom i första hand vård och omsorg. HSA innehåller 340 000 objekt i augusti 2009.

IDoc24.se - Fråga läkaren i mobilen anonymt
Deltagare: iDoc24 AB i samarbete med  Vården på Webben  i Västra Götalandsregionen.
Beskrivning: Patienten skickar in en bild på en visuell medicinsk åkomma, anonymt via MMS eller ett webbformulär på sajten. Inom 24 timmar erhålls ett medicinskt svar från en specialistläkare.

ISEA-modellen för e-validering och kompetensutveckling
 Deltagare:
ISEA, Institute för Skill Supply by E-assessment.
Beskrivning: En IT-baserad metod för validering och kompetensutveckling inom äldreomsorg. Valideringen består av två delar; en teoretisk i det IT-baserade verktyget och en praktisk i en särskild lägenhet där olika moment följs via webbkamera.

Narkoswebben.se
Deltagare: Astrid Lindgrens Barnsjukhus i samarbete med Ambient media.
Beskrivning: Narkoswebben är en Internetbaserad informationssida för barn och föräldrar inför narkos. På webbplatsen finns information om vad som händer före, under och efter narkosen.

Netdoktor.se
Deltagare: Netdoktor.se AB i samarbete med Membro, reumatikerförbundet, familjeapoteket med flera.
Beskrivning: En portal på Internet med syfte att öka kunskapen om hälsa och sjukdomar hos allmänheten, genom interaktion med läkare och andra patienter. I oktober 2008 lanserades en betaversion och en skarp version i februari 2009.

Resecentrum Vaccinationer
Deltagare: Resecentrum Vaccinationer i samarbete med Connectel AB.
Beskrivning: Ett digitalt bokningssystem för vaccinationer som är tillgängligt över telefon/mobil och Internet. Via IT-stödet kan patienter bland annat boka tid och skicka hälsodeklarationer. Systemet stöder e-recept, översikt av varulager med mera. www.resecentrumvaccinationer.se.

SimSIC - Simulations for Swedish Innovative Care
Deltagare: Karolinska institutet, LIME/MM, i samarbete med Håkan Aronsson vid Linköpings universitet.
Beskrivning: Simulering som ett sätt att skapa en  prototyp  av en framtida möjlig verklighet. En sådan prototyp kan till exempel användas i projekteringsfasen av ett nytt sjukhus, eller när man vill öka förståelsen för konsekvenserna av olika alternativ, till exempel operationsplanering.

Sjukskrivningar.se
Deltagare: Jämtlands läns landsting, Framehouse AB i samarbete med bland andra professor Carl-Edward Rudebeck.
Beskrivning: En webbplats med syfte att öka kunskapen om försäkringsmedicin hos sjukvårdspersonal, och att ge sjukskrivande läkare verktyg att sjukskriva  rätt, lagom och säkert .

SMaRT och SMaRT-rapport
Deltagare: Kliniken för njurmedicin och transplantation, Universitetssjukhuset MAS i Malmö, i samarbete med njurmedicinare (nefrologer) i södra sjukvårdsregionen.
Beskrivning: En databas för uppföljning av patienter som genomgått njurtransplantation. Uppgifterna kan läggas in direkt i databasen av nefrologen. Nya data rapporteras in minst en gång per år. Systemet stöder även planering av transplantationer med mera.

Stigfinnare
Deltagare: Visby lasarett.
Beskrivning: En webbsida som ska göra det lättare att hitta rätt vid besök på Visby lasarett.

VidiView
Deltagare: Distributed Medical AB i samarbete med kardiologdivisionen vid Universitetssjukhuset i Lund.
Beskrivning: Ett telemedicinskt system för att journalföra och dokumentera komplexa vårdåtgärder på ett kvalitetssäkrat sätt med bild och ljud i kirurgiska miljöer, samt text.

Vårdval via närhetsprincipen med GIS
Deltagare: Västra Götalandsregionen i samarbete med SWECO.
Beskrivning: Ett IT-stöd som gör det möjligt att ta fram vilken vårdenhet som ligger geografiskt närmast bostadsadressen. Syftet är att fånga upp medborgare som inte gör ett eget vårdval, och koppla dessa till närmaste vårdenhet.

Väntrummet
Deltagare: Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Psykiatri Sahlgrenska i samarbete med Vårdportalen 1177 i Västragötalandsregionen.
Beskrivning: Syftet är att använda väntetiden till att underlätta behandlingsprocessen. Patienten får information om den kommande behandlingen via en personlig webbkontakt. På webbsidan kan man bland annat ta del av intervjuer med före detta patienter.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev