Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Hur bör kol diagnostiseras?

Publicerad: 10 maj 2017, 07:01

Foto: Thinkstock

Oenighet råder eftersom dagens metod kan ge över- eller underdiagnostik, beroende på patientens ålder. Frågan lyfts på Nordisk Lungkongress.


Ämnen i artikeln:

Kol

Omkring en halv miljon svenskar har diagnosen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol. Personer i riskzonen för kol – där den största riskfaktorn är rökning – ska fångas upp i primärvården. För diagnos krävs undersökning av lungfunktionen med hjälp av spirometri, ett utandningstest som görs med spirometer. Men enligt Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut 2011 utförs spirometrier på bara 2 procent av de listade patienterna. Enligt Kjell Larsson, lungläkare och professor emeritus vid Karolinska institutet, innebär detta att för få kol­diagnoser ställs, då den beräknade förekomsten av kol i befolkningen är 6–7 procent.

– Vi vill därför att man i primärvården ska göra fler spirometrier och då måste metoden vara enkel. Därför förespråkar jag den fasta kvot-metoden, trots risken för viss överdiagnostik, säger han.

Den risken finns eftersom fasta kvot-metoden inte tar hänsyn till patientens ålder (se faktarutan).

Kjell Larsson var Socialstyrelsens expert då de svenska kol­riktlinjerna togs fram 2015, där också den fasta kvot-metoden rekommenderades.

Men det finns även en annan utandningsbaserad metod, kallad Lower limit of normal, LLN. Till skillnad från kvot-metoden väger den in patientens ålder, men har avigsidan att den kräver betydligt mer komplicerade beräkningar.

Anders Blomberg, professor i lungmedicin vid Umeå universitet och vetenskaplig sekreterare i Svensk lungmedicinsk förening förklarar:

– Att kvoten varierar med ålder gör att LLN är mer fysiologiskt korrekt än att dra en 50-åring och en 80-åring över en kam, säger han och fortsätter:

– Vilken metod som bör användas är i dag en omdiskuterad fråga i fältet.

På Nordisk lungkongress lyfts också frågan vid kongressens enda debatt.

Kjell Torén, professor i miljömedicin vid Sahlgrenska akademien, har förespråkat LLN.

– Den metoden rekommenderas både av American Thoraic Society och European Respiratory Society, vid såväl klinisk diagnostik som vid epidemiologiska studier.

Han påpekar att den fasta kvot-metoden visserligen överdiagnostiserar äldre, men samtidigt riskerar att underdiagnostisera yngre. Hos personer i åldrarna 50 till 64 år ger dock de båda metoderna ungefär samma resultat.

Kjell Torén har också undersökt en stor kohort, omfattande 300 000 byggnadsarbetare mellan 30 och 64 år, där båda metoderna använts för att mäta lungfunktion och hitta kol.

– Jag vill inte vara alltför detaljerad då data inte är presenterade, men min genomgång visar att det går att förutsäga framtida sjukdom och påföljande död ungefär lika bra med båda metoderna, säger Kjell Torén.

Kjell Larsson trycker dock på vikten av enkelhet och anser att fasta kvot-metoden är att föredra kliniskt.

– Det goda får inte vara det praktiskas fiende, säger han.

Och Kjell Torén lyfter ytterligare en aspekt.

– Man kan ju också fråga sig varför vi självklart räknar med att patienters lungor blir sämre med åren? Här går det att dra parallellen till hjärtläkarna som inte har olika blodtrycksskalor för patienter i olika ålder, säger han.

Den som är på plats kan följa debatten på Nordisk lungkongress i Visby mellan Kjell Larsson och Kjell Torén på torsdag eftermiddag.

Olika metoder

Den fasta kvot-metoden innebär att patienten, efter att ha in­tagit bronk­vidgande medel, blåser ut all luft ur lungorna. Den volym som blåstes ut under den första sekunden delas med hela volymen. En kvot lägre än 0,7, oavsett patientens ålder, tyder på kol.

Lower limit of normal, LLN. Även här mäts utandningsvolymen enligt ovan, men sedan beräknas utifrån en standard baserad på kön, längd och ålder vilken volym som är statistiskt normal. De patienter som avviker mest åt det lägre hållet har kol.

Global initiative för chronic lung disease, GOLD, tar i sin senaste genomgång GOLD17 upp en utökad diagnostik. Här krävs, förutom utandningsdata, symtom som pip i bröstet, andnöd eller slemhosta.

Lotta Fredholm

Reporter

redaktionen@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Kol

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev