fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Nya insikter om tobaksrökens farlighet

Publicerad: 12 maj 2016, 10:00

Foto: Thinkstock

Rökare har kraftigt förhöjda nivåer av tungmetallen kadmium i lungorna vilket även korrelerar till flera inflammatoriska markörer, enligt en ny svensk studie.


– Man känner till cirka 5 000 ämnen i tobaksrök och minst 100 av dessa är identifierade som direkt skadliga. Vår studie på människa visar på en tänkbar mekanistisk förklaring till varför just kadmium i luftvägarna kan vara farligt, säger Anders Lindén, professor i lung- och luftvägsforskning vid Karolinska institutet.

Tillsammans med sin forskargrupp undersökte han lungprover från 29 långvariga rökare och 19 jämförbara icke-rökare. Det visade sig att nivåerna av kadmium var i snitt hela 16 gånger högre hos rökarna jämfört med icke-rökarna. Studien var dock för liten för att kunna påvisa skillnader mellan rökare med och utan kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol.

– Något som var särskilt intressant var att ju högre kadmiumnivåerna var, desto högre nivåer verkade rökarna också ha av olika inflammationsmarkörer, i både lungorna och i blodet. Dessutom visar studien att kadmium kan stimulera immunceller från människa att producera den starkt inflammationsdrivande signalsubstansen interleukin-8, säger Anders Lindén.

Det är tidigare känt att rökare har förhöjda halter av kadmium i blod- och urin.

– Men när vi nu hittar kadmium i luftvägarna och kan koppla det till flera inflammationsmekanismer, så talar detta starkt för att kadmium är en sjukdomsdrivande faktor. Våra resultat stöder att kadmium är kopplat till de störningar i lungornas antibakteriella förvar som kan ses hos långvariga rökare.

Han anser att resultaten kan vara betydelsefulla ur ett miljö- och yrkesmedicinskt perspektiv.

– Vi vet att det patienter som drabbas av kol och kronisk slemhosta i praktiken har rökt i väldigt olika grad. Den variationen i bakomliggande rökning kan bero på ärftliga faktorer men sannolikt också på exponering i miljön. Till exempel skulle exponering för tungmetaller i miljön teoretiskt sett kunna utgöra en förklaring till den stora variationen avseende den dos av rökning som krävs för att utveckla lungsjukdom, säger Anders Lindén.

Forskarna hoppas nu bättre kunna kartlägga sambanden mellan kadmium hos rökare och olika former av sjukdomar i en större framåtblickande studie. Längre in i framtiden kan forskningsresultaten få betydelse för utveckling av förebyggande åtgärder och läkemedelsbehandling, spekulerar Anders Lindén.

– Flertalet av läkemedlen som idag används vid kol hos rökare är egentligen astmamediciner som vi använder i brist på bättre alternativ. Dessutom, när det gäller kronisk slemhosta hos rökare, så har dagens läkemedel mycket bristfällig effekt. Om vi ska utveckla nya effektiva läkemedel mot tobaksrelaterad sjukdom behöver vi veta mer om hur de olika ämnena i tobaksröken kan orsaka sjukdom, säger han.

Läs abstract till artikeln:

Britt-Marie Sundblad med flera. Extracellular cadmium in the bronchoalveolar space of long-term tobacco smokers with and without COPD and its association with inflammation. International Journal of COPD, publicerad online den 11 maj. DOI: 10.2147/COPD.S105234

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev