söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

SBU: Bristande forskning om värdebaserad vård

Publicerad: 31 maj 2018, 08:48

De sex komponenterna i värdebaserad vård. Foto: SBU

Den forskning som finns om värdebaserad vård har enligt SBU ofta brister och uppvisar en stor variation i hur metoden tillämpas.

Ämnen i artikeln:

Värdebaserad vårdSBU

JK


Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har på regeringens uppdrag utrett forskningsläget kring värdebaserad vård och publicerade i dag, torsdag, sin kartläggning. SBU:s sammanställning av forskningsläget tyder på att ”det endast finns forskning om värdebaserad vård i liten omfattning, i synnerhet vad gäller forskning om ramverket som helhet”. SBU har inte utvärderat evidensen eller om studiernas slutsatser är överförbara till andra vårdorganisationer eller till svenska förhållanden.

I kartläggningen har SBU gjort en systematisk litteratursökning i sex databaser för perioden 2004 till december 2017. Sökningen har även kompletterats med en citeringssökning för två grundläggande artiklar av Porter och medförfattare, de forskare som myntade begreppet värdebaserad vård. Det resulterade i 36 artiklar, 16 av dem var amerikanska och av de sex svenska artiklarna handlade fem om Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Enligt SBU är 14 av de 36 artiklarna enkla fallrapporter där både resultat och analys måste betraktas som ”preliminära och möjliga att ifrågasätta”. Merparten av artiklarna ska även ha utgått från vårdgivarens perspektiv och endast ett fåtal av studierna hade ett patientperspektiv, i den mån det fanns ska det också ha varit begränsat.

Då den undersökta forskningen till stor del undersökte olika komponenter av värdebaserad vård, exempelvis mätning av utfall och kostnader, går det enligt SBU därför inte att dra generella slutsatser om effekter och resultat av värdebaserad vård. Myndigheten konstaterar också att studierna har många begränsningar, bland annat ska studiedesignen ha varit bristfälligt beskriven och urvalet och databehandlingen oklar.

SBU anser inte att studierna ger någon generell och övreförbar kunskap om värdebaserad vård. Samtidigt noteras att de komponenter som ingår i begreppet värdebaserad vård kan ha betydelse för hälsoutfall och minskade vårdtider.

Peter Lönnroth, adjungerad professor vid Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet, presenterade i december en liknande kunskapsgenomgång av forskningen kring värdebaserad vård. Inte heller han fann någon evidens. Samtidigt konstaterade han en modell inte kan förkastas bara för att det inte finns evidens för den.

– Det är en viktig vetenskaplig inställning, sade han till Dagens Medicin då.

Relaterat material

”Befängt att förkasta modell utan evidens”

Sahlgrenska: Värdebaserad vård saknar stöd i vetenskapen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev