måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Sprängfyllt med nya idéer för bättre vård

Publicerad: 16 maj 2018, 04:00

Bild 1/13  

Här är alla 51 bidrag som nominerats till Guldskalpellen som delas ut till årets förnyare och årets banbrytare inom sjukvården. Texterna är sammanfattningar, och motiveringarna i de inskickade bidragen är inte faktagranskade.

Ämnen i artikeln:

Skaraborgs sjukhusLasarettet TrelleborgRegion SkåneKarolinska universitetssjukhusetRegion VästernorrlandSahlgrenska universitetssjukhusetCapio S:t Görans sjukhusAkademiska sjukhusetRegion UppsalaAlerisRegion Kalmar länRegion Stockholm

1 Förbättrad behandling för patienter med komplicerad gallstenssjukdom

På Skaraborgs sjukhus har minimalinvasiva tekniker och organisatoriska innovationer i vården av patienter med komplicerad gallstenssjukdom införts. Det har skett genom ett kontinuerligt, multidisciplinärt och multiprofessionellt förbättringsarbete till­sammans med patienter. Initiativet har lett till hög­gradigt signifikanta och hållbara förbättringar vad avser minskad komplikationsfrekvens, kortare vård­tider och ökad patientnöjdhet.

Nominerad: Förbättrad gall­kirurgi, Skaraborgs sjukhus, Västra Götalandsregionen.

2 Minskade vårdtider vid kirurgi i Trelleborg

Trelleborgsprojektet är ett verksamhets­över­skridande projekt där alla professioner kring patienten är engagerade för att se över vårdflöden och arbeta för bättre effektivitet med patient­säker­het i fokus vid knä-, höft- och ryggoperationer. Projektet genomfördes för att skapa gemensamma arbetssätt och en struktur som främjar både patienterna och med­arbetarna samt flödet mellan berörda verksamheter. Verksamheten gick live i september 2017. Vård­tiderna har minskat markant, resultaten i mätning av patientnöjdhet är goda och resultat med minskade åter­inlägg­ningar och antal komplikationer är också goda. Dessutom har behovet av både vårdpersonal och vårdplatser minskat.

Nominerad: Knä-, höft- och ryggkirurgi, Lasarettet Trelleborg, Skånevård Sund.

3 Helgenomsekvensering av medfödda metabola sjukdomar

Inom projektet har nya skräddarsydda arbetssätt och verktyg utvecklats i en stark tvärvetenskaplig miljö, där klinisk medicin, laboratoriemedicin, snabb teknikutveckling och grundforskning integrerats. Via det integrerade konceptet har en helt ny dia­gnostik implementerats i sjukvården, vilken bygger på helgenomsekvensering. Den medför att det för första gången blivit möjligt att snabbt och säkert ställa diagnos på hundratals olika sällsynta ärftliga sjuk­domar i ett enda test, samtidigt som en korrekt tolkning av data och omsättning i individualiserad behandling av patienterna säkerställs.

Nominerad: Helgenom­sekvensering för klinisk diagnostik av medfödda metabola sjukdomar. Centrum för medfödda metabola sjukdomar (CMMS), Karolinska universitetssjukhuset och Clinical genomics facility, Scilifelab, Stockholm.

4 Patologer förbättrade svarstider i Region Västernorrland

Avdelningen för patologi och cytologi vid onkologkliniken i Region Västernorrland hade under några år brottats med långa svarstider. Från att ha haft svårt att leverera diagnos och svar till beställare och patient i rimlig tid uppger laboratoriet att de i dag har bland de bästa svarstiderna i landet. En förbättring från 40 dagar i medelsvarstid 2015 till drygt tolv dagar i dag. Förbättringarna har skett bland annat med hjälp av ökad bemanning och kortade ledtider.

Nominerad: Avdelningen för patologi och cytologi, Onkologkliniken, Region Västernorrland.

5 Digitala och fysiska mottagningar kopplas ihop

Vårdbolaget Capio AB lanserade i maj 2017 både en digital mottagning, Capio Go, som är chatt­baserad, och tjänsten Bättre besök, där patienten genomför en digital anamnesupptagning inför sin kontakt med en vårdcentral. Syftet är att erbjuda patienterna på företagets 90 vårdcentraler i Sverige högre grad av service och en mer tillgänglig vård genom att använda ny teknik i befintlig verksamhet och komplettera med digitala mötesplatser. Patienterna har möjlighet att påbörja kontakten via olika digitala plattformar när som helst på dygnet. I april 2018 är 600 000 listade patienter anslutna till tjänsterna som Capio kallar för en digifysisk sjukvård, där patienternas feedback återförs för att utveckla processen.

Nominerad: Capio Go, vård­bolaget Capio.

6 Direktspår kapar väntetiderna till operation

Första halvåret 2017 var den genomsnittliga vårdtiden för patienter med abscess i anslutning till analöppningen omkring 29 timmar på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Mer akuta operationsfall gick före, vilket ledde till att patienter utsattes för onödig väntan. Ett direktspår för patienter med perianalabscess, kallat bakvägen, har nu minskat patientens tid på sjukhus med cirka två tredjedelar. Det sker genom att en operationssal är reserverad för en patient som går via bakvägen klockan 08:00 varje dag. Väntan på operation har minskat och vårdplatser inom slutenvården har sparats.

Projektet har gjorts i samarbete mellan kirurg­kliniken, anestesi, operation, Iva och akutmottagningen på Östra sjukhuset med befintliga resurser.

Nominerad: Bakvägen – Direkt­spår till operation för patienter med perianal­abscess, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen.

7 Dagsfärska tider på vårdcentral kortade väntetiderna

På Öregrunds vårdcentral har tidbokningen ändrats för att korta väntetiderna. Patienter kan i dag endast beställa tid för besök samma dag. Undantag görs endast för ömmande fall, exempelvis återbesök efter akutbesök och för patientens arbetssituation. Genom förändringen har Öregrunds vårdcentral nästan helt uppfyllt lagens intention om god och snabb tillgänglighet i primärvården. I ”on demand”-system anses det finnas en risk att äldre och multisjuka missgynnas. En databasundersökning visar att så inte blivit fallet i det nya systemet.

Nominerad: Väntetider – inget onödigt ont, Öregrunds vårdcentral.

8 Sjukhusövergripande akademi för bättre ultraljud

Ultraljudsakademin är en sjukhusövergripande organisation, som initierats på Capio S:t Görans sjukhus, där frågor gällande utbildning, certifiering och utveckling av arbetssätt med patientnära ultraljud, Pocus, samlas.

I mars 2017 hölls en pilotkurs i utbildningsprogrammet för att sedan övergå i en fast kurs som löper över 4,5 månader varje vår och höst. Under hösten 2017 certifierades de första läkarna. Under våren 2018 går tredje kullen deltagare kursen med representanter från anestesi, internmedicin, infektion, kardiologi och akutmedicin. Sjukhuset har nu ultraljudsapparater på ett flertal avdelningar och kliniker, med trådlös bildöverföring till central bilddatabas. I sjukhusets journalsystem Cosmic finns en egen journalmall för dokumentation av Pocus-undersökningar.

Nominerad: Ultraljudsakademin, Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm.

9 Stiernstedt-inspirerat samarbete i Kalmar län

Landstinget i Kalmar län kallar sin samordning för ”Stjernklar”, namngiven efter Göran Stiernstedts nationella utredning för framtidens primärvård.

Lösningen innefattar fyra delar: en samordning av akutteam, trygghetsteam, bokning från ambulans till hälsocentral och omvänd vård­planering på inne­liggande patienter till hemsjukhuset.

”Akutteam – Mönsteråsmodellen”, som startade redan 2011, innebär att alla akuta patienter ­triageras via en akutsköterska och eventuella prover tas av undersköterska innan en läkare involveras. Möjligheten att boka till andra professioner än läkare inom primärvården ingår i konceptet. Nu har akutteamen och trygghetsteamen från Mönsterås knutits ihop med modeller för ambulansbokning och vårdplanering, från Högsby respektive Borgholm, till en enhetlig helhet med ett gränsöverskridande samarbete mellan många aktörer i flera organisationer inom landstinget.

Nominerad: ”Stjernklart” i Landstinget i Kalmar län.

10 Mentorer med erfarenhet av psykisk sjukdom

Ett mentorsprojekt inom psykiatrin i Trelleborg startade för sex år sedan – med att en person anställdes som projektledare baserat helt på att han lidit av en svår psykisk sjukdom under drygt 20 år och lärt sig leva med den.

Projektet gick ut på att han som egenerfaren skulle ta reda på vad det var som hjälpte människor att återhämta sig. Det resulterade i en bok med nio berättelser om återhämtning och ett magasin helt producerat av människor med psykiatriska diagnoser. I dag är sex personer med liknande bakgrund anställda inom psykiatrin.

Nominerad: Mentorer inom vuxen­psykiatrin i Malmö/Trelleborg, Region Skåne.

11 Vårdplatser koordineras med hjälp av färger

Med start för ett år sedan infördes en ny modell att använda vid brist på vårdplatser vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Modellen utgår från olika färglägen och innehåller ett strukturerat arbetssätt med tydliga roller och mandat. Färglägen innebär att sjukhuset arbetar mer systematiskt med vårdplatssituationen. Man över­belägger inte några avdelningar om det finns befintliga vårdplatser kvar på annan vårdavdelning. Hänsyn tas till patientsäkerhet med en checklista för vård­plats­koordinatorn så att patienten hamnar så rätt som möjligt. Alla medarbetare har kunskap och vet vad som gäller i respektive färgläge, vilket ökar trygg­heten.

Nominerad: Färger förklarar ­vårdplatsläge, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala.

12 Drastiskt minskad tvångsvård av unga

Ett arbete med namnet ”Hållbar kvalitet i barnpsykiatrisk hel­dygns­vård” vid Bup Skåne har drastiskt minskat behovet och användandet av tvångsvård och tvångsåtgärder. Under åren 2015 och 2016 genomfördes runt 270 tvångsåtgärder årligen i samband med barnpsykiatrisk tvångsvård vid enheten. Sedan dess har vårdtiderna under tvångsvård nästan halverats och antalet genomförda tvångsåtgärder har minskat till 33 stycken under 2017. Bakom förändringarna ligger ökad delaktighet av patienter och föräldrar i vården och en bred satsning på kompetensökning med bemötandeutbildning samt kvalificerad handledning för medarbetarna.

Nominerad: Hållbar kvalitet i barnpsykiatrisk heldygnsvård – framgångsfaktorer, vid Bup Skånes regionala heldygnsvård.

13 Intern innovation på Karolinska universitets­sjuk­huset

Innovationsplatsen på Karolinska universitets­sjuk­huset samlar experter med olika yrkeskompetens för att ge stöd till att driva innovation vid sjukhusets olika verksamheter. Den bidrar till att öka inno­vations­förmågan i Karolinskas verksamheter, enligt nomineringen. Flera olika koncept har skapats, bland annat Hjärt­dag­vården som har utformats som en modell som kan kopieras för fler diagnosområden. Grund­konceptet är att ge patienterna mer tillgänglig vård samtidigt som den egna avdelningen och akuten avlastas. Efterföljare är bland annat Akut dagvård för barn med cancer och Dagvård för barn med hormonsjukdomar.

Nominerad: Innovationsplatsen, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholms läns landsting.

14 Mobil kommunikation gör servicegruppen bättre

Capio S:t Görans sjukhus jobbar utifrån att så långt som möjligt utföra service i egen regi. Såväl måltidsvärdar, städare som vaktmästare vet vad som gäller och hur arbetsuppgifter ska skötas, via ett trådlöst nätverk, smarta mobiler och surf­plattor. Organisationen är multikulturell, alla behärskar inte svenska optimalt. Men i de system som införts, via tjänsten Whatsapp, kan bilder komplettera tal och text.

Whatsapp-funktionen för vaktmästarna har möjliggjort för arbetsledningen att få en betydligt bättre inblick i hur beställt arbete utförs, samt om det har inträffat några förseningar som vården be­höver kännedom om. För måltids­värdarna underlättar den bland annat kommunikation om allergier och olika kost vilket ökar patientsäkerheten.

Nominerad: Innovation mot framtida kommunikation, Servicegruppen på Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm.

15  App underlättar skattningar i barnpsykiatrin

Arbetsgruppen bakom Blåappen har förverkligat idén om en ny medicinteknisk lösning för barn- och ungdomspsykiatrin som en del av Psykiatri Skånes e-hälsosatsning.

Med den så kallade Blåappen finns nu ett verktyg som hanterar psykiatriska skattningar på ett modernt sätt, höjer kvaliteten i den psykiatriska vården och möjliggör evidensbaserat arbete i barnpsykiatrin som uppskattas av patienter, anhöriga och medarbetare. Blåappen innehåller runt 15 barnpsykiatriska skattningsskalor. Under tiden ungdomarna är inlagda fyller de tillsammans med sin behandlare i självskattningsskalorna på avdelningens surfplattor eller i sina egna smartphones. Behandlare får ut skattnings­resultaten i realtid. Efter utskrivningen kan ungdomar följas upp med Blåappen, och får en feedbackkurva över för­loppet på sitt mående som byggs upp över tid.

Nominerad: Blåappen – ett verktyg för barn­psykiatrin, Bup:s regionala heldygnsvård i Skåne.

16 Ny och högspecialiserad demensmottagning

En helt nyöppnad högspecialiserad minnesmottagning med snabbspår öppnades i april i år på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. I början kommer utredningen att ta tio dagar men planen är att minska tiden till fem dagar. Fokus är att arbeta person­centrerat och att minska ledtiderna i demens­utred­ningar ytterligare och där ta hjälp av digitala arbetsredskap och implementera ny forskning tidigt för vara redo den dag nya behandlingar finns för demens­sjuk­domarna.

Nominerad: Kognitiv mottagning i Solna, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholms läns landsting.

17 Förbättrad vård av svårt sjuka barn i hemmet

Kring barn med palliativ och avancerad hemsjukvård i Skåne, och kring deras närstående, har ett strukturerat arbetssätt framarbetats med bland annat samtal, minnesdagar och vårdhundar. Sedan 2013 har antalet barn och ungdomar som fått avancerad vård i hemmet dubblerats från omkring 40 till 95. I huvudsak är insatserna riktade, så som intravenösa behandlingar och injektioner där behandlande barnklinik har varit fortsatt medicinskt huvudansvarig. I de fall barnet eller ungdomen befinner sig i livets slutskede och där vård önskas i hemmet övertar palliativvård och ASIH hela det medicinska ansvaret.

Nominerad: Palliativ vård och ASIH för barn och ungdomar, Primärvård Skånevård Kryh, Region Skåne.

18 Team som sprider kunskap om cancer

Team Cancer i primärvården, Caprim, har skapat en kunskapsbärande organisation till förmån för patienter med misstanke och välgrundad misstanke om cancer, i samarbete med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Inom Stockholms läns landsting, SLL, är primärvårdens drygt 200 vårdcentraler organiserade kring åtta akademiska primärvårdscentrum, APC, och läkarna och distriktssköterskorna i Caprim är knutna till respektive APC. På detta sätt har de nått ut med kunskap om cancer samt om standardiserade vårdförlopp till vårdcentralerna inom SLL.

Nominerad: Cancer i primär­vården, Caprim, Stockholms läns landsting.

19 Strokerehabilitering vid tidig utskrivning

Early supported discharge, ESD, är en evidensbaserad multidisciplinär rehabiliteringsform som vänder sig till personer med mild till måttlig stroke. Den möjliggör tidig understödd utskrivning från strokeenhet och fortsatt specialiserad rehabilitering i patientens hemmiljö. Träningen startar i direkt anslutning till utskrivning från sjukhuset och pågår i Helsingborg upp till fyra veckor. I Helsingborgs ESD-team ingår arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och neurolog. Deras metod skapar mervärde för strokepatienter och deras anhöriga på ett kostnadseffektivt sätt och ligger helt i linje med Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för strokevård, enligt nomineringen.

Nominerad: Early supported discharge, Helsingborgs lasarett, Region Skåne.

20 Kost och yoga för sänkt blodtryck

Vårdcentral och rehab i Tyresö har utarbetat en vårdmodell som lett till sänkt blodtryck för de flesta hypertonipatienter som deltagit, enligt nomineringen. Medicinförbrukningen ska också ha minskat. Metoden innehåller dashkost, kombinerad med medicinsk yoga, för patientgruppen. Patienterna är mer självständiga i sin vård och behöver därför färre vårdkontakter efter avslutat behandlingsprogram. Expansion till fler vårdcentraler är på gång, och även till fler diagnosgrupper och andra rehabenheter inom Aleris Rehab.

Nominerad: Tyresömodellen, Aleris Rehab Tyresö, Stockholms läns landsting.

21 Minskade väntetider vid kateterbyten

Utflyttning av enklare operationer vid splintbyten av så kallade JJ-katetrar till mottagningen på ESWL-enheten i Ängelholm har lett till bättre väntetider hos en grupp patienter som tidigare fått stå tillbaka på grund av hårda prioriteringar på operations­avdelningarna.

Nominerad: Splintbyten på ESWL-enheten i Ängelholm, Skånevård Sund urologen, Region Skåne.

22 Digital ungdomsmottagning i norr gör vården mer jämlik

Med appen Ung i norr kan Piteå ungdomsmottagning nå unga vuxna med hjälp av digital teknik trots långa avstånd i regionen. Alla unga vuxna som installerat appen kan på ett enkelt sätt nå till exempel barnmorska och kurator.

Ung i norr har på ett innovativt sätt bidragit till att göra vården mer jämlik med hjälp av digital teknik genom digitala väntrum, tidbokning samt öppen digital mottagning.

Nominerad: Ung i norr, Piteå ungdomsmottagning, Region Norrbotten.

23 Ung delaktighet om livsstil i Östergötland

Ett nytt sätt att, i samverkan mellan olika aktörer, undersöka hur det ser ut med ungdomars livsstil och hälsa i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet. Ungdomarna är med i såväl fram­tagandet av den årliga webbenkäten som i analys- och utvärderings­arbetet.

Nominerad: Om mig! Region Östergötland, kommuner i området samt länsstyrelsen i Östergötland.

24 Målarbete med balanserade styrkort i Kalmar

I Landstinget i Kalmar län och Länssjukhuset i Kalmar har ett systematiskt arbete med ett så kallat balanserat styrkort använts sedan 2003.

Styrkortet används för att hitta struktur och former för att kommunicera mål, se koppling mellan det dagliga arbetet med över­gripande mål, stöd för att prioritera förbättringsarbeten och möjlighet att mäta och följa framstegen mot mål. Arbetet är beroende av ett coachande och kontinuerligt stöd för att garantera hållbarhet över tid.

Nominerad: Konsten att få det vi gör i vardagen att hänga ihop med det vi vill uppnå – Balanced scorecard vid Länssjukhuset i Kalmar. Landstinget i Kalmar län.

25 Chef i Australien närvarar på hemmasjukhuset via robotar

Sedan februari 2017 har Virginia Zazo, överläkare och verksamhetschef på HudSTD-kliniken i Västerbotten sedan över fem år, arbetat på distans från Brisbane i Australien, via telemedicin. Hon handleder ST-läkare och arbetar som hudläkare via videokonferens och använder flera olika robotverktyg för närvaro i var­dagen. Utvärderingen har skett genom upprepade enkäter till samtliga medarbetare, både riktade på ledarskapsfrågor och arbetsmiljö. Resultaten har visat bättre resultat i jämförelse med föregående åren.

Nominerad: Nära ledarskap, sjukvård och handledning på distans, HudSTD kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

26. Sexuell hälsa bussas ut i Västra Götalandsregionen

Sexualmedicinskt centrum i Västra Götalands­regionen har skaffat en vårdbuss, en mobil verksamhet för sexuell hälsa. Syftet är att fånga upp de personer som kanske inte söker hjälp på de fasta mottagningarna. Bussen är bemannad med två barnmorskor och förutom kontroller, provtagningar och preventivmedelsrådgivning ska den nya vårdbussen också användas för att sprida kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, till exempel på festivaler som Pride och Way out west. Barnmorskornas förhoppning är att bidra till mer kunskap och fler öppna samtal om sexuell hälsa.

Nominerad: SRHR-bussen, VGR Sexualmedicinskt centrum, Västra Göta­lands­regionen.

27 Ungdomar involverades i utveckling av webbtjänst

Tillsammans med dem det handlar om har Första linjen unga i Karlstadsområdet i Värmland utvecklat en webbtjänst som underlättar för ungdomar att kontakta verksamheten vid till exempel psykisk ohälsa. Webbtjänsten hurmårdu.nu utvecklades i sex sprintar där utveckling och användartester gjordes om vartannat för att tjänsten ska möta ungas behov gällande användbarhet, attraktivitet och säkerhet. Ungdomarnas eget språk och symboler används för att underlätta hjälp till självhjälp och bidra till att problem kan fångas upp.

Nominerad: Första linjen unga/hurmårdu.nu, Landstinget i Värmland.

28 Snabbspår för bättre ortopedi i Västmanland

Fast track ortopedi i Västmanland innebär en helt ny rutin  – med smärtlindring, information och ett standardiserat vårdförlopp  – som ökat vårdplatstillgången remarkabelt, enligt nomineringen. Med samma resurs har ortopedklinken Västmanland gått från 17 vårdförlopp till 31 per vecka. Information om hela förloppet till patienten ges via en app som gör det interaktivt.

Nominerad: Fast track ortopedi, Landstinget Västmanland.

29 Förbättrad hantering av medicintekniska produkter

Rost på instrument och återanvändning av engångsmaterial är ett återkommande problem i hela världen, och kan bidra till vårdrelaterade infektioner. Steril­tekniska enheten i Oskarshamn har under tio års tid arbetat hårt med hygienutvecklingen, säkerställt rutiner och utbildat kunder i bättre hantering av medicintekniska produkter.

Nominerad: Steriltekniska en­heten, Oskarshamn, Landstinget i Kalmar län.

Ingen brist på banbrytande metoder i vården

Här är ytterligare 22 nomineringar till Guldskalpellen i kategorin Årets banbrytare. Motiveringarna i de inskickade bidragen är inte faktagranskade.

1 Avdelning 53 Sunderby sjukhus – mer tid till vård

Avdelning 53 Sunderby sjukhus i Region Norr­botten är nominerad för ett flödesorienterat och tvärprofessionellt arbetssätt med en yrkesgemensam dokumentation som ger mer tid till vård.

2 Barnanpassning av CT-verksamhet på Nya Karolinska

Efter inflyttning till Nya Karolinska Solna har CT-enheten vid barnradiologi arbetat med att få en barnanpassad verksamhet med bland annat ljud- och filmvisning på CT-gantryt och i taket på labbet. Detta innebär att barnen känner sig mycket lugnare inför undersökningen som då går snabbare att utföra.

3 Bup mellanvård i Skövde i Skaraborg

Många barn med psykisk ohälsa lever isolerade i sina hem i dag. Genom att Bup mellan­vård i Skövde har flyttat ut den barnpsykiatriska vården i hemmet har tillgängligheten ökat och stora framsteg gjorts, enligt nomineringen.

4 Distriktsläkare Natalia Larsson – Stenbergska hälsocentral

Natalia Larsson, medicinskt ansvarig och prisad som handledare, är en starkt bidragande orsak till att Stenbergska hälsocentral, Lycksele, är en attraktiv arbetsplats för utbildningsläkare – trots placeringen i Västerbottens inland. Alla yrkesgrupper har dessutom tillsammans arbetat fram underlag och checklistor för introduktion av nyanställda/studerande.

5 Effektiv stroketriagering i Stockholms län

Neurolog Christina Sjöstrand och medarbetare på Karolinska universitetssjukhuset har via nätverksarbete med sjukhusen i länet ordnat så att strokepatienter i Stockholm effektivt kan triageras in till sjukhus för trombektomi. Vid den nya triageringen använder ambulanspersonalen ett selektionsinstrument med hög specificitet, som gör att patienten kommer rekordsnabbt till behandling.

6 Fokus resursteam – innovativt arbete för verksamhetsnära förbättringsarbete

Fokus resursteam nomineras för ett innovativt arbetsmiljöförbättrande arbete. Det sker med hjälp av ett resursteam med sju medarbetare med vårdbakgrund på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

7 Hjärtsviktsprojektet Kofferten – Borås sjukhus och kommun

Lotta Lundell, chef för hjärtavdelningen på Borås sjukhus, har tagit initiativ till innovationsprojektet Kofferten, för hjärtsviktspatienter. Under en nu pågående testperiod monitoreras 15 patienters vikt från hemmet till en teknisk plattform. Därmed går det att följa patienternas viktförändringar och på det viset förhindra återinläggningar på sjukhus.

8 Klinisk patologi – Universitetssjukhuset i Linköping

Diagnostikcentrum i Region Östergötland är banbrytare och i dag världsledande vad gäller användning av digital patologi i klinisk rutin, enligt nomineringen. Kliniken har tillsammans med akademi och industri utvecklat och implementerat digitala tekniker som underlättar vardagsarbetet, förbättrar undervisning av nya patologer, höjer kvaliteten på cancerdiagnoser och kortar väntetiden för patienter.

9 Ingela Lissbrant för Patientöversikten prostatacancer, PPC

Onkolog Ingela Lissbrant vid Sahlgrenska universitetssjukhuset är drivande eldsjäl och process­ledare för Patientöversikten prostatacancer, PPC, inom Nationella prostatacancerregistret. Det är ett journalsystem som tillgodoser patientens behov av insyn och inflytande, underlättar för läkaren i vårdmötet, fångar och registrerar patientens nytta av vården och ger underlag för uppföljning och forskning om vården och läkemedelsanvändningen.

10 Hälsoronden i Helsingborg – Region Skåne

AT-läkaren Alexander Siotis har startat Hälsoronden, en rad föreläsningar om hälsa för medborgare. Hittills har 300 gymnasieelever och lärare i Helsingborg lyssnat på Hälsoronden.

11 Självincheckning på medicinkliniken

Medicinkliniken på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm involverar patienten redan vid ankomst via självincheckning. Själva incheckningen går snabbt och enkelt, ger bra tillgänglighet och kvalitet för patienterna och gör att med­arbetarna kan ägna sig mer åt patientnära vård och omhändertagande.

12 Anders Ullman, verksamhetsansvarig på COPD-centrum, Sahlgrenska universitets­sjukhuset

Anders Ullman nomineras för att han har sett till de största behoven och fokuserat på ett process­orienterat arbetssätt vid Kol-centrum. Han har dessutom fått hela Västra Götalandsregionen att ställa sig bakom införandet. Metoden är e-baserad, patientcentrerad och klarar vårdplanering inom multiprofessionella team med patienten som medaktör. Dokumentationen medger samtidigt löpande kvalitetsmätning, forskning och patientkommunikation i realtid. Lösningen är dessutom integrerad med journal.

13 Ortopedkirurg Ann-Charlott Söderpalm – för sin skicklighet

Överläkare och kirurg Ann-Charlott Söderpalm vid Drottnings Silvias barnsjukhus nomineras för stor skicklighet i att diagnostisera och kirurgiskt behandla barn, ungdomar och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar så att smärta, kontrakturer och senförkortningar åtgärdas och minimeras. Samt för forskning och studier kring rörelse­apparaten hos svårt funktionshindrade barn, ung­domar och vuxna med bland annat cerebral pares.

14 Kraftens hus – social innovation av, med och för cancerberörda

Den 8 februari 2018 invigdes Kraftens hus i Borås – ett stödcentrum som drivs av, för och med cancerberörda. Det är resultatet av ett samarbete mellan cancerpatienter, närstående, region, sjukhus, primärvård, kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, akademi, näringsliv och civilsamhälle.

15 Primärvården Härjedalen – för förändrade arbetssätt

Primärvården i Härjedalen med Hälso­central i Sveg och i Funäsdalen, och en privat vårdgivare i Hede, har hittat nya arbetssätt med digitala lösningar som gör att de på hela denna geografiska yta kan samarbeta effektivare med jourläkare på distans. HC Svegs förändrade arbetssätt med lättakut har dessutom dramatiskt förbättrat tillgängligheten och bemötandet. Verksamheten har gått från helt stafettläkarberoende till att vara näst intill full­bemannad med fast anställda. Slutligen är HC Sveg omnämnd för sitt goda omhändertagande vid den tragiska bussolyckan utanför Sveg i april 2017.

16 Professor Fredrik Liedberg för Uro-scan

Professor Fredrik Liedberg, avdelningen för translationell medicin vid Lunds universitet, har sedan 2011 organiserat centraliserad insamling av forskningsprov för alla patienter med cancer i urinblåsan vid nio sjukhus i Södra regionen. Detta krafttag går under namnet Uro-scan. Utöver detta har Fredrik Liedberg inom ramarna för projektet tagit de första stegen till en potentiellt omvälvande förnyelse av blåscancerdiagnostik. Molekylär klassificering med immunfärgningar har införts. Gruppens resultat tillämpas på högsta internationella nivå och molekylär klassificering ska nu tillämpas prospektivt vid Center för molekylär diagnostik i Malmö/Lund.

17 Stöd och behandling i logopedi via 1177

Skaraborgs sjukhus har sedan hösten 2017 arbetat med att ta fram internet­baserat stöd och behandling i logopedi via 1177. 2018 arbetar de vidare med att ta fram stöd och behandling för personer med röststörningar.

18 Smittspårningsprogram av sexuellt överförbara infektioner

En pilotstudie sommaren 2017 på mottagningen Sesam City i Stockholm testade ett digitalt verktyg för smittspårningen av sexuellt överförbara infektioner. Snart införs verktyget gemensamt även i verksamheterna på Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus i Stockholms läns landsting.

19 Hälsocentralen Gilleberget – attraktiv vid utbildning

Hälsocentralen Gilleberget i Region Västernorrland är enligt nomineringen banbrytande i att ha lyckats vända trenden att vara mycket stafettberoende till att ha fasta läkare, lyckats rekrytera ST-läkare och ha kö till AT med hjälp av en ny utbildningsstrategi samt dessutom ha ökat antal listade patienter. Bland annat.

20 Susanne Rylander – för integration av utlandsfödda läkare

Susanne Rylander, distriktssköterska på Borgholms hälsocentral, nomineras för sin idé till, och helhjärtade engagemang för, Borgholms integrationsteam BIT. Det är en verksamhet för utlandsfödda läkare så att de kan få hjälp och guidning att uppnå målet att få en svensk läkarlegitimation.

21 Tolk på distans vid Skaraborgs sjukhus

Tolk på distans via videotelefoni ger en mer konkret tolksituation för patienter än telefontolk, vilket inte minst är viktigt för barn. Logopedmottagningen på Skaraborgs sjukhus har i och med pilotarbetet med tolk via videotelefoni/Skype arbetat fram en fungerande rutin så att tolkarna inte behöver resa.

22. Rådet med patienter och närstående vid RCC Väst

Patient- och närståenderådet vid RCC Väst har nominerats till Guldskalpellen  för deras energiska och ihärdiga insatser och initiativ för att patienters och närståendes perspektiv ska genomsyra förbättringsarbeten inom cancervården, och för att stärka patientens ställning i vården.

Fotnot: Ett urval har skett bland nominerade bidrag till Guldskalpellen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev