Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag07.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Psykiatri

Dagens Medicin har granskat underlaget

Publicerad: 9 mars 2006, 09:59

Inom de närmaste dagarna presenteras Sveriges första it-strategi för vård och omsorg. Dagens Medicin har tagit del av det underlag som skickats på remiss, och som den slutgiltiga texten till stora delar kommer att bygga på.


Av materialet framgår att den nationella it-strategin kommer att fokusera på sex insatsområden där det krävs nationellt samordnade satsningar.

Av it-policyn framgår bland annat att lagar och regelverk ska harmonieras, en enhetlig informationsstruktur ska tas fram och den gemensamma tekniska infrastrukturen ska vidareutvecklas. I texten lyfter man också fram ett antal särskilt angelägna områden. Hög prioritet kommer bland annat att ges till arbetet med en nationellt kompatibel elektronisk patientjournal.

En blick in i framtiden  I remissmaterialet beskrivs också hur it-användningen inom vård och omsorg kan se ut i framtiden - det är en visionär bild där patientens behov sätts i centrum. Via en hälsoportal på nätet kan patienten ta del av kvalitetssäkrad information, läsa sin journal, boka tider med mera. Genom en enkel inloggning i den ordinarie systemmiljön kan behörig vårdpersonal läsa all dokumentation om patienten och boka behandlingar och undersökningar. Sjuksköterskor inom äldreomsorgen kan få information om patientens sjukdomshistoria via hälso- och sjukvården. I visionen talas också om att den lagrade informationen ska kunna användas för styrning och uppföljning samt för forskning och kvalitetssäkring.

Efter denna positiva start följer en beskrivning av verkligheten. I texten fokuserar man på de brister och begränsningar som präglar dagens it-stöd inom vård och omsorg. It-användningen varierar mellan landsting och kommuner, konstaterar man. Dessutom är utbyggnaden ojämn i de enskilda landstingen och kommunerna. Detta leder till att it-stöden bland annat har svårigheter att utbyta information med varandra, inte kan kompletteras med nya funktioner eller byggas ut, har problem att rapportera uppgifter till ekonomi- och styrsystem och ofta saknar fastställda, gemensamma användargränssnitt.

I remissunderlaget betonas att huvudmännen - det vill säga landstingen och kommunerna - gemensamt måste ta ställning till fem strategiska verksamhetsfrågor för att några förändringar ska kunna åstadkommas. Man talar om att patienternas ställning och inflytande måste förstärkas genom olika it-stöd, patientinformation måste finnas tillgänglig oberoende var patienten vårdas, vårdpersonalen måste ha tillgång till effektiva it-baserade arbetsredskap och resurserna måste utnyttjas bättre.

Nationell nivå  Den femte verksamhetsfrågan som berörs i remissunderlaget handlar om insatser på nationell nivå. Lagar och andra regler på området måste harmonieras, och de termer och begrepp som används vid utbyte av elektronisk information ska vara standardiserade. Därtill måste den tekniska infrastrukturen förbättras för att garantera säker kommunikation.

Av texten i remissunderlaget framgår att om huvudmännen säger ja till dessa förändringar krävs att man samverkar och samordnar sina insatser på ett annat sätt än tidigare. Ett ja innebär också att man är beredd att medverka till finansieringen av det arbete som ska ske gemensamt.

I texten har man delat in det arbete som bör uträttas på nationell nivå i sex så kallade insatsområden. De tre första handlar om att förbättra grundförusättningarna för it i vård och omsorg. Här talas om en harmoniering av lagar och regelverk samt att skapa en gemensam informations- och infrastruktur. De övriga tre områdena riktar in sig på mera verksamhetsnära frågor; lätthanterliga it-system som stödjer verksamheten, tillgång till patient-information över organisationsgränserna och bättre tillgänglighet för medborgarna.

Barbro Falk-Wadman

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev