Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Rörelseorganen

Höftfrakturer bland äldre minskade efter screening

Publicerad: 27 december 2017, 10:05

Att screena äldre kvinnor för att upptäcka dem med hög frakturrisk kan minska risken för höftfrakturer, enligt en studie i Lancet.


– Det är en fantastiskt viktig studie som visar att det går att minska risken för höftfraktur om man hittar dem med högst frakturrisk och erbjuder dem förebyggande behandling, säger Hans Ranch Lundin, läkare som forskar vid Karolinska institutet om metoder för att bedöma frakturrisk hos äldre kvinnor med skört skelett.

För att undersöka om screening av äldre kvinnor kunde minska risken för alla sorters frakturer, startade brittiska forskare en randomiserad studie med 12 483 kvinnor mellan 70 och 85 år. Deltagarna rekryterades från primärvården på ett antal olika platser i Storbritannien.

Samtliga studiedeltagare fick vid studiens början fylla i ett webbaserat riskfaktorformulär. Hälften av kvinnorna slumpades sedan till att ingå i en screeninggrupp och hälften i en kontrollgrupp.  Risken för höftfraktur beräknades av forskarna för alla deltagare med ett särskilt skattningsverktyg, FRAX, som bedömer 10-årsrisken att drabbas av bland annat höftfraktur. I screeninggruppen fick de kvinnor som bedömdes ha hög risk för fraktur även genomgå en bentäthetsmätning. Screeningsgruppens deltagare och deras distriktsläkare fick sedan information om risken för höftfraktur bedömdes som låg eller hög. Kontrollgruppen och deras läkare fick ingen information om de beräknade frakturrisken. Personerna i kontrollgruppen och screeninggruppen var vid studiens start lika med avseende på bland annat BMI, ålder och tidigare frakturer.

Det primära effektmåttet var andelen deltagare som haft minst en osteoporosrelaterad fraktur vid femårsuppföljningen. Sekundära effektmått var andelen kvinnor som hade haft minst en höftfraktur, fraktur oavsett sort och dödlighet.

Vid femårsuppföljningen fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan de två grupperna när man jämförde alla typer av osteoporosrelaterade frakturer. Men för höftfrakturer fanns en skillnad. Totalt drabbades 225 kvinnor i screeninggruppen av höftfraktur och 338 i kontrollgruppen. Detta motsvarar en absolut riskminskning på 0,9 procent och en relativ riskminskning på 28 procent. Enligt studieförfattarna innebär detta att 111 äldre kvinnor skulle behöva screenas för att undvika en höftfraktur.

– Att man inte kunnat visa effekt på andra frakturer kan bero på tre saker. Dels har risken för just höftfraktur och inte övriga frakturer, använts som ett urvalskriterium för att erbjuda patienter behandling. Dels har det screeninginstrument de använt, FRAX, en bättre förmåga att förutsäga vem som har hög risk för höftfraktur än andra frakturer. Dessutom är de läkemedel som används idag två till tre gånger bättre på att förebygga just höft- och kotfrakturer än andra frakturtyper, säger Hans Ranch Lundin.

En annan skillnad var att personerna i screeninggruppen snabbare påbörjade läkemedelsbehandling. Vi slutet av första året hade 49 procent i screeninggruppen fått förskrivning av minst ett frakturförebyggande läkemedel, jämfört med 4 procent i kontrollgruppen. Vid den sista uppföljningen efter fyra år, hade skillnaderna däremot planat ut och andelen i kontrollgruppen som fått läkemedelsbehandling hade ökat.

Enligt siffror från Sveriges Kommuner och Landsting är det i Sverige bara 12,9 procent av de som haft en misstänkt benskörhetsfraktur, som får frakturförebyggande behandling inom ett år, jämfört med Socialstyrelsens nationella målvärde som är 30 procent.

Författarna till studien kommer att gå vidare och analysera om screening kan vara kostnadseffektivt och att preliminära resultat indikerar att så är fallet.

Läs abstract till studie:
Lee Shepstone med flera. Screening in the community to reduce fractures in older woman (SCOOP): a randomised controlled trial. Lancet, publicerad online 15 december 2017. Doi: 10.1016/S0140-6736(17)32640-5

Petra Hedbom

Reporter

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev