Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Smärta

Smärtkoll var fjärde timme efter operation

Publicerad: 29 september 2004, 08:18

Genom att låta nyopererade patienter regelbundet skatta sin smärta på en VAS-skala försöker flera sjukhus synliggöra och få bättre kontroll på den postoperativa smärtan. Förhoppningen är att på så sätt kunna förebygga att smärtan blir kronisk.


Hos nästan varannan patient med kroniska smärtor startar problemen efter en operation eller annan behandling i sjukvården. Det visade en studie från dåvarande Karolinska sjukhuset i Solna förra året, se Dagens Medicin nr 46/03.  Dåligt behandlad akut smärta kan alltså utvecklas till långvarig smärta. Studier har visat att postoperativ smärta ofta är underbehandlad. Mer än var tredje patient beskriver sin postoperativa upplevelse som mycket smärtsam eller värre.  - I de allra flesta fall är smärtan fullt behandlingsbar med dagens metoder. Vad det handlar om är att ha rutiner som synliggör den, säger anestesisjuksköterskan Ann-Marie Olsson på anestesi- och intensivvårdskliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.  Anpassade rutiner för klinikerna  Flera sjukhus arbetar nu för att förbättra den postoperativa smärtlindringen. I Huddinge har anestesi- och intensivvårdskliniken tagit fram en modell som sjösattes vid årsskiftet.  Ett viktigt inslag är att patienterna regelbundet får göra en VAS-skattning av sin smärta. VAS är ett instrument där 0 står för smärtfrihet och 10 för svåraste tänkbara smärta. Patienten får själv tala om var på skalan han eller hon befinner sig.  - Ingen patient ska behöva uppleva mer än VAS 4 i vila, säger Ann-Marie Olsson, som är en av de ansvariga bakom den nya modellen.  Tillsammans med specialutbildade sjuksköterskor, smärtombud, på avdelningarna, analyserar hon respektive kliniks behov och tar fram lokalt anpassade metoder för den postoperativa smärtbehandlingen.  - Tanken är att alla kliniker där det finns nyopererade patienter ska erbjudas hjälp att ta fram riktlinjer, berättar Ann-Marie Olsson.  De lokala riktlinjerna ska innehålla uppgifter om vilka smärtlindringsmetoder som bör användas, doseringsintervall, råd vid genombrottssmärta, övervakningsrutiner och vart man kan vända sig om det skulle uppstå allvarliga komplikationer.  - Men det kanske viktigaste hjälpmedlet för god smärtlindring är VAS-skattningen. Om patienten är vaken bör en vas-skattning göras var fjärde timma, säger Ann-Marie Olsson.  Smärtombud på avdelningarna  Också på Akademiska sjukhuset i Uppsala pågår ett arbete för att bättre kunna kontrollera smärtan hos nyopererade. Där satsar man också på smärtombud, som fungerar som konsulter ute på vårdavdelningarna. Nyanställd personal får en trestegsutbildning internt. Liksom i Huddinge används VAS-skalan som ett hjälpmedel för att synliggöra smärtan.  Spindeln i nätet är smärtsjuksköterskan Käthe Ström på anestesi- och intensivvårdsklinikens centrum för smärtbehandling.  - Smärtlindring är en av sjukvårdens viktigaste uppgifter. Det måste finnas fungerande rutiner på vårdavdelningarna som gör att man ligger steget före och kan sätta in förebyggande åtgärder, säger hon.  Enligt Käthe Ström är det viktigt att patienten är välinformerad om att det är normalt att ha ont efter en operation, varför det är viktigt att behandla smärtan och vilka smärtlindringsmöjligheter som står till buds.  Smärta är en subjektiv upplevelse, betonar hon. Vårdpersonalen måste tro på patienten, och erbjuda lindring i varje enskilt fall.  VAS-skattning förs in i journalen  Paracetamol och NSAID-preparat är basen i postoperativ smärtlindring.  - Som komplement ges opioider, där vårt förstahandsval är morfin. En morfinpump som patienten själv styr, PCA, är ett sätt att erbjuda smärtlindring. Regionala och lokala blockadtekniker är en annan möjlighet, säger Käthe Ström.  För att följa upp arbetet har centrum för smärtbehandling genomfört mätningar tillsammans med smärtombuden vid tre tillfällen under 1999, 2000 och 2001. Drygt 200 patientjournaler har granskats varje gång. Nästa uppföljning kommer att ske i oktober 2004.  - Vi har bland annat velat se om vårdpersonalen rutinmässigt för in VAS-skattningarna i journalen. 1999 skedde detta i 70 procent av fallen, och 2001 var siffran närmare 90 procent, berättar Käthe Ström.  Att personalen dokumenterar  patientens smärta är ett bevis för att man fångar upp den, anser hon.  - Smärtskattningen måste dock åtföljas av en smärtanalys, så att vi kan identifiera vilken typ av smärta patienten upplever. Det är förutsättningen för att rätt smärtlindring ska kunna ges, betonar hon.

Barbro Falk-Wadman

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev