måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Effektiv produktionsstyrning i vården – så lyckas du

Verksamhetsutveckling

Denna utbildning handlar om att ge dig nödvändiga kunskaper i produktionsstyrning i vården för att kunna optimera balansen mellan patienternas vårdbehov och den kapacitet som finns, och därmed förhindra kaos och långa köer. Du får lära dig hur professionell produktionsstyrning bör genomföras på olika beslutsnivåer, från flerårig politisk nivå till operativ och daglig nivå, genom att ta beslut på ett bestämt och strukturerat sätt. Vi går även igenom hur du tar fram och analyserar registreringar och statistikunderlag samt tar hänsyn till skillnader i vårdprocesser mellan olika specialiteter.

UTBILDNINGENS MOMENT: 

1. Produktionsstyrningen på olika besluts- och planeringsnivåer
Vi går igenom hur produktionsstyrning går till på olika planeringsnivåer, vilka beslut som tas, vad som är viktigt att tänka på för att få en effektiv och optimerad produktionsstyrning:

 • Den politiska nivån – planering på flera års sikt
 • Den strategiska nivån – planering på 1-1,5 år sikt med fördelning mellan olika vårdaktörer i en region.
 • Den övergripande taktiska nivån – planering på tre-fyra månaders sikt med fördelning av övergripande kapacitet som vårdplatser och operationssalstid på ett sjukhus.
 • Den taktiska nivån – På denna nivå görs produktionsplanen för en verksamhet
 • Den operativa nivån – Schemaläggningsnivå
 • Den dagliga nivån – beslut som sträcker sig från en timme till en dag framåt 

2. Att ta fram och analysera registreringar och statistikuttag
En förutsättning för produktionsstyrning är att kunna analysera registreringar och statistikunderlag. Vi går igenom vad du ska tänka på när du bedömer kapacitetsbehov utifrån att studera registreringar och hantera statistik.

3. Hur du tar hänsyn till tidsperspektiv för olika specialiteter
Olika specialiteter inom vården har olika tidsperspektiv eftersom de utgår från patienternas behov. Du får lära dig hur du ta hänsyn till dessa aspekter som till exempel att vissa specialiteter enbart har akuta patienter medan andra har en mix med fler elektiva patienter, längden på besök, antal besök i en vårdepisod, etcetera. Alla dessa komponenter påverkar hur planeringen görs.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Chefer
 • Verksamhetsutvecklare
 • Dig som arbetar med fördelning av vårduppdrag på regional nivå.
 • Vårdplanerare 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska:

 • Förstå vad professionell produktionsstyrning innebär
 • Att kunna undvika de värsta fallgroparna och hindren
 • Att kunna göra en årsbalansering
 • Att kunna göra en produktionsplan
 • Att kunna göra ett standardschema
 • Att förstå produktionsuppföljning och hur denna sedan kan kopplas till ekonomin.

Dela kursen

Program

DAG 1

09.00 Introduktion till produktionsstyrning

 • Syfte med produktionsstyrning
 • Hur köer bildas och hur detta kan undvikas
 • Planeringsnivåer i professionell produktionsstyrning: politisk, strategisk, övergripande taktisk, taktisk, operativ och daglig

10.15 Kaffe

10.30 Fortsättning introduktion till produktionsstyrning

 • Den viktiga balansen mellan behov och kapacitet
 • Beroendeplanering (med övningsexempel)
 • Rullande planering

11.15 Produktionsstyrning på politisk och strategisk nivå
På de översta planeringsnivåerna skall vårdens produktion på längre sikt tas fram. Ofta har regioner en förvaltning som arbetar med dessa frågor som till exempel hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm – dessa skriver uppdrag till offentliga och privata aktörer. Till denna strategiska planering behövs information både från den taktiska nivån och från professionen och besluten bör också stöttas med logistisk kunskap.

12.00 Lunch

13.00 Produktionsstyrning på taktisk nivå

 • Registreringar och statistik
 • Produktgrupper – vikten av standardisering med övning
 • Behovsplan

15.00 Fika

15:15 Produktionsstyrning på taktisk nivå fortsättning…

 • Kapacitetsplan och kompetensmatris
 • Årsbalansering med övningsuppgift
 • Produktionsplan med övningsuppgifter
 • Att bestämma vem som gör vad – BIRA modellen


16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor /Avslut

DAG 2

09.00 Repetition från dag 1
Under detta pass fångar vi upp frågeställningar från första kursdagen.

09.30 Operativ produktionsstyrning

 • Nedbrytning av produktionsplanen till standardveckoschema med övning

10.15 Kaffe

10.30 Operativ produktionsstyrning

 • Standardschema, personalschema och bokningsschema
 • Bokningsstrategi – spara lagom många luckor till akuta patienter.
 • Praktiska exempel från olika specialiteter – akut, slutenvård, kroniker, operation 

12.00 Lunch

13.00 Uppföljning

 • Hur du bör följa upp produktionen
 • När och vilka beslut som behöver tas utifrån uppföljningen

15.00 Fika

15.15 Variationens påverkan på produktionsstyrning

 • Variation skapar osäkerhet i planerna.
 • Genomgång av de fyra typerna av variationer: skapade variationer, flyttbara behovsvariationer, förutsägbara behovsvariationer, oförutsägbara behovsvariationer
 • Hur hanteras de olika typerna av variation vid planeringen


16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor /Avslut