måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården i praktiken (Lipus-certifierad)

För läkare, Juridik

Vem har rätt att ta del av en patientjournal? Får man titta ”hur det gick” för en patient efter avslutat vårdtillfälle? Vilka uppgifter måste jag lämna ut om en patient om polisen ringer? Hälso- och sjukvården är omgärdad av ett omfattande och i vissa delar komplicerat och detaljerat regelverk. Denna Lipus-certifierade utbildning, som riktar sig till såväl läkare som annan vårdpersonal, handlar om att ge dig kunskaper i lagstiftning och föreskrifter som reglerar ditt dagliga arbete. Vi går bland annat igenom patientlagens krav på information och samtycke, hur du ska agera om patienten saknar egen beslutsförmåga, vilka fall ett barn har rätt att ta beslut, när du har anmälningsskyldighet och när sekretess och tystnadsplikt råder.

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården har som huvuduppgift att vårda patienter men förutsätts också ha kunskap om de lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för yrket. Kursen syftar till att ge dig kunskap om central juridik inom hälso- och sjukvården och att du ska känna dig trygg i hanteringen av de juridiska frågeställningar som aktualiseras i din yrkesverksamhet.

Utbildningen svarar mot följande av Socialstyrelsens delmål för ST-läkare och ger ett intyg att skicka till Socialstyrelsen:
2015: delmål a6 och de specialitetsspecifika delmål som rör lagar och andra föreskrifter (exempelvis c10, c13 och c14)
2021: delmål BT3 och STc x

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Offentlighet och sekretess inom hälso- och sjukvården
 • Vad patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring och inre sekretess innebär
 • Vad patienternas direktåtkomst till sina journaler innebär
 • När patienten har rätt att läsa sin journal
 • Vilka uppgifter som måste dokumenteras i en patientjournal
 • När anmälningsskyldighet gäller
 • När sekretessen får brytas och uppgifter får lämnas ut
 • När man har anmälningsskyldighet, utifrån exempelvis socialtjänstlagen
 • Vilka uppgifter som måste lämnas ut om till exempel polisen begär ut uppgifter ur patientjournal
 • När du riskerar att göra dig skyldig till dataintrång
 • Var gränsen går för patientens självbestämmanderätt
 • Vad som händer om något går fel och vilka påföljder som kan aktualiseras

GODKÄND AV LIPUS
Lipus, Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården, har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20220070 och 20230004).

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och vill lära dig mer om de rättsregler som spänner över området och som styr ditt dagliga arbete.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med utbildningen är att ge dig en överblick av rättsområdet och kunskap kring de centrala regler som ofta aktualiseras inom hälso- och sjukvården. Syftet är också att utbildningen ska leda till en medvetenhet om när ett juridiskt problem kan föreligga och att utrusta dig med kunskaper som bidrar till en trygghet din yrkesroll.

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till hälso- och sjukvårdsjuridiken

09.15 Informationshantering och sekretess
Under avsnittet behandlas;

 • Vad hälso- och sjukvårdssekretessen innebär
 • Vad som gäller i förhållande till anhöriga
 • När sekretessen får brytas och uppgifter får lämnas ut
 • När och i förhållande till vem uppgifter får lämnas ut
 • När patienten har rätt att läsa sin journal
 • När man har anmälningsskyldighet, utifrån exempelvis socialtjänstlagen
 • Vilka uppgifter som måste lämnas ut om till exempel polisen begär ut uppgifter ur patientjournal

10.15 Kaffe

 • Informationshantering och sekretess (forts.)

12.00 Lunch

13.00 Patientdatalagen

 • Vad innebär patientdatalagen för informationshanteringen inom hälso- och sjukvården?
 • Vad innebär patienternas direktåtkomst till sina journaler?
 • Finns det en ”inre sekretess”?
 • När är du behörig att ta del av uppgifter om en patient?
 • Vad är ett dataintrång?
 • Vilka uppgifter måste dokumenteras i en patientjournal?
 • Vem ansvarar för uppgifterna i patientjournalen

15.00 Kaffe

15.15 Patientlagen – information och samtycke till vård och behandling

 • Vilken information ska patienterna ges enligt patientlagen?
 • Vad innebär lagens krav på samtycke?
 • När och hur ska samtycke inhämtas?
 • Vad händer om patienten ångrar sig?
 • Hur hanterar man patienter som inte kan lämna ett samtycke?
 • När kan vård ges utan samtycke?
 • Barns beslutanderätt

Patientsäkerhetslagen – skyldigheter och disciplinförfaranden

 • Vad innebär bestämmelserna om klagomålshantering?
 • När måste man avvikelserapportera?
 • När ska en vårdskada anmälas till Inspektionen för vård och omsorg? Lex Maria anmälningar
 • Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn
 • Vilken roll har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd?
 • Vilka disciplinåtgärder kan bli aktuella?
 • Vilket yrkesansvar har hälso- och sjukvårdspersonalen?

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut