Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Offentlig upphandling – heltäckande grundkurs för upphandlare

Juridik

Denna utbildning ger dig heltäckande kunskaper i upphandlingslagstiftningen och verktyg för att tillämpa den i praktiken med effektiva och korrekta processer. Vi går igenom alla steg i en upphandling – från planering och annonsering till kontraktsskrivning, genomförande och uppföljning. Du får lära dig hur du ska skriva avtal, hantera ramavtal, tröskelvärden, använda direktupphandling och möjligheterna till rättsliga åtgärder.

Om Utbildningen

UTBILDNINGENS MOMENT: 

1. Grunderna i Lagen om offentlig upphandling, LOU
Den EU-rättsliga bakgrunden till den svenska upphandlingslagstiftningen, de fyra svenska upphandlingslagarna, LOU, LUF, LUK, och LUFS, samt vilka undantag som finns från upphandlingslagstiftningen, till exempel direktupphandlingsgränser.
 
2. Hur en upphandling ska gå till
Kraven på annonsering, vilka anbudsfrister som gäller och hur upphandlingsdokumenten ska vara utformade.

3. Vilka krav som går att ställa på leverantörer 
Vi går igenom vilka kvalificeringskrav som kan ställas på leverantörer – allt från ekonomisk och finansiell ställning och teknisk kapacitet till hållbarhetskrav avseende miljö, sociala villkor och arbetsrätt. Vi går även igenom leverantörernas möjlighet till egenförsäkran, uteslutningsgrunderna och leverantörernas möjligheter till självrättelse.

4. Krav i upphandlingen och möjligheten att förhandla
Innebörden av olika tilldelningskriterier som används för att fastställa vilket anbud som är det bästa, som till exempel golvpriser, takpriser och onormalt låga anbud är en del av utvärderingsprocessen för att fastställa bästa anbudet. Här går vi även igenom hur du kan arbeta med förhandlingar i en upphandling, och vad du inte har möjlighet att förhandla om.
 
5. Regler för intern upphandling, kommunal avtalssamverkan, ramavtal och inköpscentraler 
Vi går igenom regelverket för vilka tjänster som inte behöver upphandlas, vilka som kan genomföras tillsammans med andra upphandlande myndigheter och hur du kan använda egna ramavtal eller ramavtal tecknade av inköpscentraler.
 
6. Möjligheter att ta till rättsliga åtgärder 
Möjligheterna för leverantörer som anser sig vara felbehandlade att agera rättsligt.
 
7. Att ändra i ingångna avtal, byta leverantörer och avtalsuppföljning
Vi går igenom bestämmelserna som tillkom 2017 om ändringar av ingångna avtal och byte av leverantör, samt om avtalsuppföljning bidrar till en mer välfungerande offentlig upphandling.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Upphandlare, politiker och jurister och andra som kommer i kontakt med bestämmelserna i LOU och som behöver ha kunskap om grunderna i regelverket för att kunna fatta väl förankrade beslut om såväl anbudsgivning och om genomförandet av offentliga upphandlingar och olika former av uppföljningar.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Kunskap om upphandlingsrättens centrala rättskällor och rättsprinciper 
 • Verktyg för att kunna avgöra och bedöma upphandlingsrättsliga frågeställningar 
 • Kunskap och verktyg för att kunna identifiera och analysera samhälleliga frågor såsom miljö- och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar.

Dela kursen

Program

Dag 1

09.00 Den upphandlingsrättsliga lagstiftningen
Inledande pass om bakgrunden till och de övergripande delarna i den upphandlingsrättsliga lagstiftningen:

 • Den EU-rättsliga bakgrunden till upphandlingslagstiftningen
 • De fyra svenska upphandlingslagarna: LOU (Lagen om offentlig upphandling, LUF (Lag om upphandling inom försörjningssektorerna), LUK (Lag om upphandling av koncessioner) och Lufs (Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet)
 • De upphandlande myndigheterna/enheterna - de som ska använda lagarna
 • Undantag från upphandlingslagstiftningen

10.15 Kaffe

10.30 Upphandlingsförfaranden och upphandlingsdokument
Vi går igenom hur upphandlingsförfaranden ska gå till och vilka dokument som krävs:

 • Olika upphandlingsförfaranden
 • Regler kring annonsering och anbudsfrister
 • Krav på upphandlingsdokument – olika former av krav
  • administrativa krav
  • kvalificeringskrav
  • tilldelningskrav
  • kommersiella krav 

12.00 Lunch

13.00 Krav på leverantörer
Vi går igenom vilka krav som går att ställa på leverantörer:

 • Kvalifikationskrav
 • European Single Procurement Document (ESPD) – egenförsäkran
 • Uteslutning av leverantörer och jäv
 • Self-cleaning - leverantörernas möjlighet till rättelse

14.45 Krav på föremålet för upphandlingen och förhandlingar

 • Tilldelningskriterier
 • Särskilda kontraktsvillkor
 • Anbudsutvärdering
 • Förhandlingar, gränser och möjligheter
 • Golvpriser för leverantörernas anbud och onormalt låga anbud

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut

Dag 2

09.00 Hållbar upphandling
Vi går igenom vilka hållbarhetskrav som man kan ställa i samband med upphandling:

 • Hållbara, innovativa och funktionella krav
 • Miljökrav
 • Sociala krav
 • Arbetsrättsliga krav

10.15 Kaffe

10.30 Avtalssamverkan och ramavtal

 • Intern upphandling och kommunal avtalssamverkan
 • Ramavtal
 • Inköpscentraler

12.00 Lunch

13.00 Rättsmedlen och praxis
Vi går igenom vilka möjligheter som finns att ta till rättsliga åtgärder inom offentlig upphandling:

 • Överprövning av upphandling
 • Överprövning av avtal
 • Skadestånd
 • Upphandlingsskadeavgift
 • Konkurrensverket som tillsynsmyndighet

14.30 Kaffe

14.45 Avtalsändringar och uppföljning

 • Ändringar av ingångna avtal
 • Byte av leverantör
 • Avtalsuppföljning

15.30-16.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut