Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

22 oktober 2020

Tillitsbaserad styrning – implementering i praktiken

Enligt Tillitsdelegationen behöver detaljstyrningen minskas och handlingsfriheten öka i offentlig sektor, för att tillvarata medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang. Denna utbildning handlar om hur du som arbetar inom hälso- och sjukvård konkret kan implementera tillitsbaserad styrning i din organisation. Vi går igenom hur du främjar en arbetsmiljö där enskilda medarbetare får ta ansvar och som gynnar handlingsutrymme, autonomi och samarbete. Syftet med utbildningen är att du ska lära dig att främja det som Tillitsdelegationen beskriver som ”värdegemenskap” och ”organisatoriskt självförtroende”.

År 2018 överlämnande Tillitsdelegationen sitt huvudbetänkande till regeringen. Delegationen konstaterar att styr- och ledningsformer för offentligt finansierad verksamhet under de senaste decennierna har medfört ökad detaljstyrning och kontroll. Detta menar man har lett till en hel del problem och brister, såväl i mötet med medborgaren som i den interna arbetsmiljön. Man menar alltså att de problem man observerat inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg är en systemfråga och inte beror på att enstaka medarbetare eller chefer agerat felaktigt, eller att det primärt skulle bero på att verksamheterna är kraftigt underfinansierade, även om det finns undantag. Istället handlar det om brister i styrningen, kulturen och ledarskapet samt hur arbetet är organiserat. Man förordar att offentligt finansierade verksamheter behöver etablera en Tillitsbaserad ledning och styrning. Med tillitsbaserad avser man styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att:

 • stimulera samverkan och helhetsperspektiv
 • bygga tillitsfulla relationer samt
 • säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren

Denna utbildning syftar till att du ska rustas för att känna dig trygg i Tillitsbaserad ledning och styrning och kunna främja det som enligt Tillitsdelegationen kallas ”värdegemenskap” och ”organisatoriskt självförtroende”.

DU FÅR LÄRA DIG:
– Hur du kan förstå Tillitsdelegationens skrivningar och hur dessa kan implementeras utifrån arbets- och organisationspsykologiska principer
– Att titta på styrningen av verksamheten ur ett helhetsperspektiv, med systemteoretisk utgångspunkt
– Specifik kunskap om praktiska förutsättningar för tillitsbyggande
– Att identifiera hinder i din egen organisation för att implementera tillitsbaserad styrning

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
För dig inom hälso- och sjukvård som arbetar med att utveckla och driva processer och verksamheter och som vill lära dig hur du kan styra och leda med tillit i fokus.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få ökad förståelse för grundläggande principer och strategier för styrning och ledning baserad på tillit. Du får lära dig mer om hur tillit skapas och bibehålls inom en verksamhet och hur styrningen behöver anpassas för att främja autonom motivation och viljan att samarbeta. Du får också möjlighet att diskutera och reflektera om möjligheter och hinder i din egen organisation för tillitsbyggande.

anmaldighar

PROGRAM

9.00 Introduktion

09.15 Tillit som en motreaktion
– Baksidan av New Public Management – detaljstyrning och utbrändhet
– Hur ta tillvara på ”humankapitalet”?
– Kunskap och goda exempel

10.00 Fika

10.15 Vad tillitbaserad styrning och ledning är och vad det fyller för funktion
– Tillit som styrprincip; hur du styr på ett sätt som främjar samarbete och professionell kunskap
– Den interna kulturens och ledarskapets betydelse för att nå önskvärda resultat
– Sammanfattning av Tillitsdelegationens slutsatser och förslag

11.00 Ledarskapets inverkan på människors beteende och motivation

 • Vad ledare som vill skapa tillit bör göra och varför
 • Hur du får medarbetare att vilja ta eget ansvar för både del och helhet och att sträva mot verksamhetens gemensamma mål
 • Hur du skapar förutsättningar för autonom motivation, och varför det är av betydelse

12.00 Lunch

13.00 Implementering av Tillitsbaserad styrning i praktiken
– Vad ”psykologisk trygghet” är, varför det är viktigt och hur man skapar det
– Behovet av förenkling och prioritering av styrverktyg och styrsignaler
– Vad som behövs för att utmana, frigöra och uppmuntra den naturliga drivkraften hos medarbetarna
– Att leda mot tillit – om gruppers fungerande och systemets utveckling – hur man gynnar det altruistiska
– Tydlighetens nödvändighet och inverkan på gruppers samarbete

14.30 Fika

14.45 En lärande organisation
– Premiera lärande genom att överse mindre allvarliga misstag, men agera på allvarliga problem
– Att få till regelbunden uppföljning och utvärdering, för att identifiera framgångsfaktorer
– Hur man skapar värdegemenskap och organisatoriskt självförtroende

15.30 Behovet av att verksamhetens uppdrag är tydligt
– Hur du kan möta medarbetares behov av professionellt självbestämmande
– Samarbete inom tydliga ramar
– Att skapa en förståelse för verksamhetens syfte och uppdrag

16.00-16.30 Summering och avslut

 

 

 

 

Anmäl dig här>>
Anmäl dig här>>

KURSINFORMATION

Datum: 22 oktober 2020

Tid: 09.00-16.30

Plats: Centrala Stockholm

Pris: 7 900 exkl. moms

Ytterligare kursdatum:
23 september 2020>>
12 januari 2021>>

Har du frågor, kontakta: 
Karin Rehnberg
karin.rehnberg
@bbm.bonnier.se
070 003 34 62

KURSLEDARE

Charlotta Lundgren
Charlotta Lundgren är leg. psykolog och organisationskonsult. Hennes kunskapsområden är framför allt arbetsmiljö, grupputveckling, ledarskap och organisationsutveckling. Charlotta är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare vid såväl företagsanpassade som öppna utbildningar. Bland annat utbildar Charlotta chefskandidater inom Västra Götalandsregionen. Hon har också i många år arbetat som klinisk psykolog.

 

Vad tycker tidigare deltagare?

Väldigt bra utbildning med en kompetent och inspirerande kursledare

Ulrika Hegstam, enhetschef, BUP Luleå/Boden

Alla utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier