Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekonomi

59 har chans att vinna vårdens vassaste pris

Publicerad: 19 april 2006, 12:59

Det råder en imponerande initiativ- och förnyelsekraft i svensk hälso- och sjukvård. Antalet nominerade kandidater till Dagens Medicins förnyelsepris Guldskalpellen överträffar alla förväntningar.


På de följande sidorna presenteras de 59 nominerade bidrag som tävlar om att bli årets förnyare i svensk sjukvård. En jury med ledande företrädare för sjukvården startar nu arbetet med att utse en vinnare. Den 14 juni delas priset ut av vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson vid en officiell ceremoni. Samma dag presenteras pristagaren i Dagens Medicin.

Alla nominerade redovisas här nedan. Det går också bra att ladda ner ett pdf-dokument med tidningssidorna där bidragen presenteras.

..................................................................

Lanstinget Blekinge

Nominerad: Leo Rise, chefsöverläkare och verksamhetschef för psykiatrin i Ronneby.  Projekt: Utveckling av ledningssystem för kvalitet och flera andra insatser.  Motivering: Leo Rise har inom flera områden utvecklat verksamheten inom allmänpsykiatrin i Ronneby på ett sätt som gör denna lilla klinik på landet till en föregångare inom svensk psykiatri. Han har bland annat utvecklat ett ledningssystem för kvalitet, som ledde till att psykiatrin i Ronneby 2004 certifierades enligt ISO-9001:2000. Långt före många andra skapade han ett neuropsykiatriskt team för vuxna med adhd, och han införde tidigt kognitiv beteendeterapi i behandlingen.

Landstinget Kronoberg

Nominerad: Lena Fritzén, universitetslektor, Växjö universitet.  Projekt: Masterutbildning i ledarskap för förbättring av hälso- och sjukvård.  Motivering: Lena Fritzén, som har varit huvudansvarig för den nya masterutbildningen, har genom sitt sätt att tillföra nya pedagogiska grepp och framför allt genom att balansera olika vetenskapliga synsätt, bidragit till ett unikt nytänkande i en tvärprofessionell ledarskapsutbildning för hälso- och sjukvården. Med varlig men fast hand har hon på ett professionellt sätt fört utbildningen framåt. Nya perspektiv, som berättelse, dialog och reflektion, poängteras som viktiga, speciellt i ett förnyelsearbete med etiska förtecken.

Landstinget i Jönköpings län

Nominerade: Teamet på mag-tarmmottagningen vid Höglandssjukhuset i Eksjö, bestående av överläkare Jörgen Tholstrup med medarbetare.  Projekt: Patient- och behovsstyrd vård på mag-tarmmottagningen på Höglandssjukhuset i Eksjö.  Motivering: Teamet har lyckats åtgärda orimligt långa väntetider för patienter och en otillfredsställande arbetssituation för personalen genom att förändra organisationen och anpassa den till patienternas behov. Arbetet har utgått från grundvärderingen att patienten är en naturlig och nödvändig del av teamet i vården.

Nominerade: Örjan Skogar, överläkare, och Miriam Carlsson, sjuksköterska, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.  Projekt: Team Parkinson.  Motivering: För att ha byggt upp ett tvärprofessionellt och teambaserat arbetssätt över organisationsgränserna när det gäller patienter med Parkinsons sjukdom - ett arbetssätt som gör att patientens alla behov tillfredsställs i ett fungerande flöde. Deras förmåga till samarbete och informationsspridning har lett fram till att liknande positiva initiativ är under uppbyggnad på flera håll i landet.

Nominerade: Sven-Olof Karlsson, landstingsdirektör, Göran Henriks, utvecklingschef, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län.  Projekt: Framtiden är nu - förbättringsarbete i Landstinget i Jönköpings län.  Motivering: Landstinget i Jönköpings län utmärker sig genom ett långsiktigt, systematiskt, patientfokuserat förbättringsarbete, med utvecklingscentrumet Qulturum som motor. Ingen annan aktör i svensk sjukvård kan uppvisa samma bredd, djup och resultat i sitt förbättringsarbete som Landstinget i Jönköpings län.

Nominerade: Boel Andersson-Gäre, barnhälsovårdsöverläkare, Linda Frank, processledare, program mot övervikt, båda vid Landstinget i Jönköpings län, Elisabeth Emilsson Fridsäll, utvecklingsledare vid fou-enheten, skol-och barnomsorgsförvaltningen, Jönköpings kommun, Bertil Carnhede, verksamhetschef, elevhälsan, Nässjö kommun.  Projekt: Organisering av arbete mot övervikt och fetma bland barn och ungdom i Jönköpings län.  Motivering: De nominerade har varit drivande i ett interventionsarbete för att minska förekomsten av barn och ungdomar med övervikt och fetma.   Arbetet genomsyrar hela sjukvårdssystemet och genomförs tillsammans med föreningsliv, idrottsrörelse och näringsliv. Programmet omfattar 80 000 barn och ungdomar 0-19 år och deras familjer i Jönköpings län.   Den övergripande målsättningen är att till år 2009 ha minskat övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Jönköpings län med 50 procent. De strategiska målen är: ökad daglig fysisk aktivitet, goda matvanor och hälsosam mat, samt stöd till familjer.

Nominerade: Britt-Louise Suneson, vårdcontroller, Länssjukhuset Ryhov, och Annika Nordin, utvecklingsledare, Qulturum.  Projekt: Vårdprevention fall, trycksår och undernäring.  Motivering: De nominerade har genomfört ett systematiskt och metodiskt vårdpreventivt arbete i nära samarbete med personal som arbetar med äldre i specialistvård, primärvård och kommun. Idetta arbete har man använt sig av en modell för lärande organisationer som har tagit tillvara enheternas egen kraft till förändring av arbetssätt. Målet för projektet är bland annat att minska antalet trycksår till hälften, vilket ger en ekonomisk vinst på 18 miljoner kronor per år, förutom minskat lidande för patienterna.

Nominerade: Anette Nilsson, projektledare, Qulturum, och Lars Stenbäck, deltagande senior, Jönköping.  Projekt: Passion för livet.  Motivering: Projektet Passion för livet är ett nydanande projekt där seniorer bereds möjlighet att pröva förbättringsmetoder från verksamhetsutvecklingsarbete för att förbättra och främja sin hälsa. Anette Nilsson är projektledare och Lars Stenbäck är en av de deltagande seniorerna. Passion för livet är ett utomordentligt gott exempel på hur vi kan göra för att möta framtida utmaningar för en stor grupp seniorer.

Landstinget Västmanland

Nominerade: Personal vid Resurscentrum för rehabilitering och psykosomatisk medicin, Landstinget Västmanland i Västerås.  Projekt: Behandlingskoncept för patienter med stress- och/eller smärtproblematik.  Motivering: Resurscentrum arbetar med patienter med medicinskt oförklarade symtom, som långvarig smärta och utmattningsreaktioner. Konceptet är att ta hand om patientens hela besvärsbild, med insatser från ett integrerat team bestående av läkare, sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster och socionomer. Arbetssättet har fått högsta betyg av primärvårdsläkare och försäkringskassa. I anslutning till verksamheten pågår flera forskningsprojekt.

Landstinget i Kalmar län

Nominerad: Dan Eriksson, klinikchef på ortopedkliniken, Oskarshamns sjukhus.  Projekt: Tillgänglighet med kvalitet i världsklass.  Motivering: Under Dan Erikssons ledning har ortopedkliniken omvandlats från en liten akutklinik till en stor ortopedisk vårdproducent som producerar vård även åt andra landsting. Denna omvandling har skett utan interna stridigheter, vare sig på kliniken eller i landstinget.

Stockholms läns landsting

Nominerade: Gudrun Abascal, chefbarnmorska, Harald Almström, vd, BB Stockholm.  Projekt: Etableringen av BB Stockholm.  Motivering: Vård är alltid en helhetsupplevelse. För att åstadkomma en god vård måste såväl medicinska som känslomässiga aspekter beaktas inom vården. Den privata förlossningskliniken BB Stockholm, som ägs till hälften av Praktikertjänst och till hälften av Danderyds sjukhus, är ett exempel på hur nytänkande baserat på vetenskaplig evidens, klinisk erfarenhet och känsla för arbetet i sig kan leda till förbättringar inom vården. Gudrun Abascal och Harald Almström är två av initiativtagarna till detta nytänkande.

Nominerade: Anita Holopainen och Angela Georgii, sjukgymnaster vid rehabenheten, Kista galleria i Stockholm.  Projekt: Paramedicin västra.  Motivering: Genom att ta emot ryggpatienter i grupp i stället för enskilt har sjukgymnasterna ökat antalet nybesök kraftigt, och sin egen arbetstillfredsställelse. Patienterna fick komma nio tillfällen i grupp med ergonomisk rådgivning, repetition av hemträningsprogram och träning med redskap. Gruppbehandlingen har frigjort 60 timmar arbetstid.

Nominerade: Ingrid Eckerman, distriktsläkare, Riitta Ekbom, distriktssköterska, Folkhälsoenheten i Nacka.  Projekt: Nackamodellen för förebyggande arbete i primärvården.  Motivering: Med små resurser och i en tid av neddragningar har Ingrid Eckerman och Riitta Ekbom lyckats skapa en fungerande modell för folkhälsoarbete i primärvården, riktad till såväl personal som patienter. Arbetet kännetecknas av kreativitet och lyhördhet för vårdcentralernas behov och resurser när det gäller utbildning och informationsmaterial.

Nominerad: Lars-Olof Hensjö, medicinsk chef, vice vd, Sjukvårdsrådgivningen.se.  Projekt: Anatomisk atlas.  Motivering: För sin roll som initiativtagare till världens första webbaserade bildatlas över människokroppen. Med hjälp av bildatlasen kan vårdpersonal visa och enkelt förklara kroppens delar för en patient. Den kan dessutom användas i undervisning.

Nominerade: Leif Svensson, överläkare och Mårten Rosenqvist, professor, hjärtkliniken, Södersjukhuset i Stockholm.  Projekt: Salsa-projektet, Saving Lives in Stockholm Area.   Motivering: Salsa-projektet har skapat ett nytt arbetssätt mellan ambulans, polis, brandförsvar och akutsjukhuset i syfte att åstadkomma kortare insatstider vid hjärtstopp i Stockholms läns landsting, bland annat genom att sprida användningen av automatiska externa defibrillatorer. Leif Svensson och Mårten Rosenqvist har arbetat med stor ihärdighet och ett aldrig sviktande tålamod för att lösa alla de många praktiska och formella hinder som har funnits för att genomföra projektet.

Nominerade: Olle Hillborg och Martin Svalander, medicintekniska ingenjörer, Danderyds sjukhus.  Projekt: DS Innovation.  Motivering: DS Innovation startade 2004 som ett projekt inom den medicintekniska avdelningen på Danderyds sjukhus, på initiativ av de nominerade. Nu är det en permanent verksamhet med uppgift att ta tillvara de många idéer till innovationer som finns inom sjukvården och föra dem fram till marknaden. DS Innovation har hittills 20 projekt i sin pipeline, både från Danderyds sjukhus och från andra sjukhus i Stockholmsregionen.

Nominerade: Tycho Tullberg och Björn Branth, båda läkare vid Stockholm Spine Center, Löwenströmska sjukhuset.  Projekt: Uppbyggnaden av Stockholm Spine Center.  Motivering: Tycho Tullberg och Björn Branth har skapat ett nytt slags "privat" klinik som tar ansvar för alla patienter som behöver vård, även för dem med svåra konkurrerande sjukdomar. Kliniken tar även ansvar för forskning och för utbildning. Stockholm Spine Center har blivit den största ryggkirurgiska kliniken i Sverige och förmodligen även den största kliniken för multiprofessionell ryggrehabilitering. De har också pressat priserna för ryggkirurgi och ryggrehabilitering i Stockholms läns landsting. Deras klinik ligger i den kliniska forskningsfronten och har bidragit till att ryggkirurgi nu är evidensbaserat.

Nominerade: Susanne Bejerot, överläkare, enhetschef, och Hermine Redl, samordnare, Norra Stockholms psykiatri.  Projekt: Team för behandling av vuxna   patienter med neuropsykiatriska diagnoser i Stockholm.  Motivering: För sina insatser i uppbyggnaden av en väl fungerande verksamhet för behandling av vuxna med ADHD, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska tillstånd. Verksamheten kännetecknas av medarbetare med hög kompetens och arbetsglädje, som är orädda, nyfikna och uthålliga och har ett vänligt sätt mot varandra och patienter. Teamet gör också viktiga insatser för att utbilda och vägleda personal från andra allmänpsykiatriska   öppenvårdsmottagningar i norra Stockholm.

Nominerade: Raija Bjerkeheim och Gudrun Andersson, diabetessjuksköterskor vid kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, samt Christina Jarnert, biträdande överläkare och Ingegerd Karlsson, sjuksköterska, kardiologkliniken, samtliga vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.  Projekt: Gemensam utbildning om hjärtsjukdom, diabetes och livsstil för personalen vid diabetesdagvården och hjärtintensiven på Karolinska/Solna.   Motivering: De nominerade är initiativrika och innovativa. De har gemensamt utformat utbildningsprogram för personalen inom kardiologi och endokrinologi i syfte att höja kompetensen och därmed förbättra prevention och vård av patienter med diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Deras insatser har både främjat personal och verksamhet. Deras arbete är också ett exempel på hur man genom samarbete över klinikgränserna kan ytterligare höja och bredda kompetensen hos personalen och förbättra vården för patienterna.

Nominerad: Marie-Louise Orton, omvårdnadschef, Karolinska universitetssjukhuset.  Projekt: "Utveckla din idé" med flera projekt.  Motivering: Marie-Louise Orton tar initiativ till att utveckla hälso- och sjukvården i stort och omvårdnaden specifikt. Arbetet sker långsiktigt med fokus på att resultatet ytterst ska leda till en bättre vård för patienterna. Marie-Louise   Orton vågar tänka i nya banor och tar initiativ till nya idéer för hälso- och sjukvården. Ett exempel är innovationsprojektet "Utveckla din idé" som har Marie-Louise Orton som initiativtagare och ledamot i styrgruppen. Projektet syftar till att utveckla förslag till hur Karolinska ska arbeta för att stödja kvinnliga medarbetare som har idéer att utveckla.

Nominerad: Jörgen Striem, chefläkare, kvalitetsutvecklare, Danderyds sjukhus.  Projekt: Kvalitetsarbete genom processutveckling.  Motivering: Jörgen Striem leder en målmedveten, framgångsrik och systematisk verksamhetsutveckling med utgångspunkt från vad som är viktigt för patienter och medarbetare.   Arbetet är fokuserat på att ta fram konkreta metoder och inspirera vårdens medarbetare att själva kartlägga och förbättra de områden de bedömer vara i störst behov av utveckling. Han har hittills lett 56 förbättringskurser för tvärprofessionella grupper, där man utgår från konkreta problem i verksamheten.

Nominerad: Magnus Forssblad, klinikchef och överläkare, Capio Artro Clinic, Stockholm.  Projekt: Artoskopisk kirurgi, idrotts- och motionsskador.  Motivering: Magnus Forssblad har under mer än ett   decennium mer eller mindre lagt ner sin själ i utvecklingen av Artrokliniken. Genom högspecialisering av kirurger, operationspersonal, sjukgymnaster och mottagningspersonal har operationstiderna reducerats kraftigt med mycket positiv inverkan både på både ekonomi, väntetider och resultat. Magnus Forssblad har också startat ett nationellt öppet register för korsbandsskador som kvalitetssäkrar denna typ av kirurgi, och ger möjlighet till kontroll och utveckling i framtiden.

Nominerad: Bengt H Johansson, läkare, Stocksund.  Projekt: Hjälp till belastnings- och nackskadade patienter.  Motivering: Bengt H Johansson har trots uppnådd pensionsålder med stor entusiasm fortsatt att arbeta med att stödja och råda patienter med till exempel belastningsskador. En annan stor grupp är svåra nackskador efter olycksfall. I vissa fall har Bengt H Johansson ställt upp som juridiskt ombud i en juridisk djungel, i kraft av sina stora kunskaper och erfarenheter av dessa patientgruppers speciella svårigheter.

Nominerad: Britt-Louise Röös, verksamhetschef, Capio Medocular AB, Stockholm.  Projekt: Kvalitetsarbete i svensk ögonkirurgi.  Motivering: Capio Medocular har genom ett innovativt, effektivt och kvalitetssäkrat arbetssätt under 20 år förbättrat och förnyat svensk ögonsjukvård. Företaget är banbrytande i Sverige när det gäller ögonkirurgi och har medverkat till att svenskt sjukvårdskunnande framgångsrikt har exporterats utomlands. Capio Medocular har startat en klinik i London som baseras på det svenska företagets arbetssätt. Detta har bidragit till att förändra engelsk ögonkirurgi.

Nominerade: Sten Wiktorsson, Susanne Löfgren, Chris Wallin, projektledare vid landstingsstyrelsens förvaltning, Forum för kunskap och gemensam utveckling, Centrum för vårdutveckling, Stockholms läns landsting.  Projekt: Värdedialogen - ett praktiskt sätt att skapa en lärande organisation  Motivering: För sitt arbete med Värdedialogen, ett instrument som har utvecklats för att praktiskt omsätta det etiska policydokumentet Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. Hittills har projektgruppen genomfört 100 så kallade värdedialoger vid 15 arbetsplatser inom landstinget. En utvärdering visar att dialogerna bland annat har resulterat i att deltagarna har kunnat utforska underliggande värderingar i organisationen. Man har också utvecklat en dialogform som kännetecknas av meningsfullhet.

Nominerade: Christina Jigström, verksamhetschef, och Lena Hjelmerus, överläkare, ASIH, Långbro Park, Stockholm.  Projekt: Läkaransvar vid särskilda boenden.  Motivering: De nominerade har vid sidan av ASIH:s uppgift att vårda svårt sjuka i hemmet, utvecklat en verksamhet med ansvar för fler än 2 000 äldre som bor i särskilt boende. Verksamheten bygger på samverkan, speciellt under jourtid. Den nya arbetsmodellen säkrar god medicinsk och god palliativ vård på särskilda boenden, med allt vad skilda vårdgivare och splittrade organisationer medför, särskilt när det gäller svårigheterna att hålla samman vårdkedjan.

Örebro läns landsting

Nominerade: Mia Englund, enhetschef, och Harriet Holmström, projektledare, apotekare, Clinical Research Support, Universitetssjukhuset Örebro.  Projekt: PRIM-Site - en prövningsvårdcentral inom primärvården i Örebro län.  Motivering: Harriet Holmström och Mia Englund har utvecklat en helt ny organisation för klinisk forskning i primärvården - en prövningsvårdcentral, PRIM-Site, som är den första i sitt slag i Sverige. Vid prövningsvårdcentralen ska studier och prövningar kunna genomföras utan att belasta rutinsjukvården. Inom projektet har man organiserat ett nätverk av tolv vårdcentraler som ska samarbeta med att rekrytera patienter till prövningsvårdcentralen.

Nominerade: Bitti Bengtsson, avdelningschef och Ingegerd Wilhelmsson, biträdande avdelningschef vid kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro.  Projekt: Utveckling av en gemensam elektronisk vårddokumentation.  Motivering: Bitti Bengtsson och Ingegerd Wilhelmsson har sedan 1995 arbetat intensivt med utveckling av en gemensam elektronisk vårddokumentation på avdelning 23 på kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro.   Beslutet att all vårddokumentation skulle ske i samma journal och i kronologisk ordning för alla personalgrupper har inneburit stora vinster, bland annat har dubbeldokumentationen minskat kraftigt och därmed den sammanlagda tiden som vårdgivarna lägger ner på dokumentation. Genom den gemensamma dokumentationen har man också kunnat utveckla en sökordsdatabas som är användbar för alla delar av vården och för alla personalkategorier.

Nominerade: Christina Holmdahl, sjukgymnast, Marianne Alton, överläkare, och Inga-Lill Schöllin, sjuksköterska, samtliga vid lungkliniken, Universitetssjukhuset Örebro.  Projekt: Sjuksköterskebaserad mottagning av patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom.  Motivering: För nytänkande arbete när det gäller kontroll och uppföljning av patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom som behandlas med CPAP.   Genom att låta sjuksköterskor ta hand om uppföljning av dessa patienter, och göra det på dagtid, behöver patienterna färre antal besök på kliniken. Detta är förenat med lägre kostnader både för sjukvården och patienterna. En randomiserad studie har visat att den nya modellen är lika säker som den tidigare, då   läkarna skötte uppföljningen och   patienterna kontrollerades även nattetid.

Nominerad: Lars-Göran Larsson, läkare vid kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.  Projekt: Videoarkiv för laparoskopisk kirurgi.  Motivering: Lars-Göran Larsson har initierat och utarbetat ett internetbaserat videoarkiv för laparoskopisk kirurgi. Arkivet gör ny operationsteknik, intressanta operationsfynd, anatomiska variationer och laparoskopiska/kirurgiska problem och komplikationer med mera, direkt tillgängliga via internet för samtliga kirurger i landet. Arkivet är ett intressant   exempel på hur man enkelt med internet i kombination med modern billig videoteknik kan förbättra vården.

Nominerade: Pia Öijen, nuvarande vd för Capio Läkargruppen, Örebro, samt Peter Seger och Mats Brodin, tidigare vd:ar.  Projekt: Capio Läkargruppen.  Motivering: Dessa tre personer står för nytänkande inom svensk sjukvård. Företaget är ett privat sjukhus som samarbetar med offentliga vården, där patienter kan söka på lika villkor. Arbetsmiljön är god och går att påverka. Alla arbetar med det som de har utbildning för och organisationen är platt med korta beslutsvägar.

Landstinget Sörmland

Nominerad: Bo Nyström, klinikchef, Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs.  Projekt: Diagnostik och behandling av segmentell rörelsesmärta.  Motivering: Bo Nyström är en erkänd pionjär inom svensk ryggkirurgi, både när det gäller diagnostik och behandling av segmentell rörelsesmärta. Han är specialist i neurokirurgi och var den som införde mikrokirurgisk teknik vid ryggkirurgi i Sverige i början på 1980-talet. Tyvärr motarbetades han av ortopedkollegor, vilket medförde minskad och försenad tillgänglighet för patienter med svåra ryggåkommor. Trots detta lyckades Bo Nyström etablera den ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs som i dag har ett grundmurat gott rykte.

Region Skåne

Nominerad: Leif Dahlberg, ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset Mas i Malmö.  Projekt: Principskiss för broskets uppbyggnad och risk för artros.  Motivering: För utveckling av en metod att undersöka broskets biomekaniska egenskaper. Med metoden har Leif Dahlberg och hans forskarkollegor kliniskt kunnat visa vilka faktorer som är skadliga för ledens hälsa (ledskada, dålig benstyrka och övervikt) samt att träning förbättrar broskets kvalitet. Denna kunskap har avgörande betydelse för rehabiliteringen vid artros.

Nominerade: Personalen vid vårdcentralen Planteringen i Helsingborg.  Projekt: Mottagning utan förbokning.  Motivering: Genom att förändra mottagningsrutinerna så att inga patienter får förbokas, har vårdcentralen kunnat eliminera sina orimligt långa väntetider, och dessutom få mer tid och energi över till att arbeta med livsstilsförändringar, som rökavvänjning och viktminskning. En utvärdering visar att inga patienter har kommit i kläm - tvärtom patienterna känner sig trygga och söker sig sällan andra vägar för att få vård. Även kroniskt sjuka "kontrollpatienter" har i dag lättare att få en tid.

Nominerade: Personalen vid AvenyTeamet, psykiatriskt öppenvårdsteam i Helsingborg.   Projekt: Avenymodellen, ett nytt sätt att arbeta i psykiatrisk öppenvård.  Motivering: Det psykiatriska öppenvårdsteamet i det producentkooperativa AvenyTeamet har utvecklat ett nytt sätt att möta personer med psykiska problem, både svårt sjuka psykotiska patienter och patienter med andra diagnoser. Mottagningen har hög tillgänglighet och korta väntetider. Metodiken i behandlingen går ut på att respektfullt lyssna till klientens och för denne viktiga personers berättelser. Efter diskussion och information om klientens tillstånd och om olika behandlingsmöjligheter erbjuds patienten ett brett utbud av insatser.

Nominerade: Ann-Christine Offerlind, verksamhetschef, Lykke Munk, överläkare, båda vid psykiatriska kliniken, Trelleborgs lasarett.  Projekt: Nya rutiner för remisshantering.  Motivering: Utvecklingen av ett nytt arbetssätt, med nya rutiner kring remisshanteringen har bidragit till en avsevärd kvalitetshöjning av vården. Det nya arbetssättet innebär att   besluten tydliggörs och dokumenteras i journalsystemet Melior. Remissbedömningen standardiseras genom att dikteringsmallen följs konsekvent. Besluten dokumenteras och alla berörda parter informeras. Den nya remissrutinen har genomförts till 100 procent under 2005, motsvarande 750 remisser.

Nominerade: Personerna bakom tillblivelsen av simulatorcentrum, Universitetssjukhuset Mas i Malmö.  Projekt: Utveckling av teamträningskursenTrauma på akuten.  Motivering: För att ha utvecklat en nyskapande utbildning i teamträning och CRM, Crisis Resource Management, i fullskalig simulatormiljö. Denna typ av utbildning har tidigare inte använts som ett redskap för att utveckla patientsäkerhet och vårdkvalitet i akuta vårdsituationer. Universitetssjukhuset Mas har lyckats att implementera utbildningen trots stora kostnader och omfattande logistikplanering för att kliniskt verksam personal från olika kliniker ska kunna frigöras till kurstillfällena.

Nominerade: Ingrid Tengrup och Jacob Kaij, båda överläkare vid kirurgkliniken, Universitetsjukhuset Mas i Malmö.  Projekt: Öppen bröstmottagning.  Motivering: För att radikalt ha förändrat organisationen för mottagandet av kvinnor med nyupptäckta knutor i bröstet. Öppen bröstmottagning tar emot kvinnor utan tidsbeställning och remiss. Alla resurser som behövs för en komplett undersökning är samlade i samma lokaler och patienterna får i de flesta fall diagnosbesked inom två timmar vid besöket. De flesta patienter avlastas veckor av oro, och de patienter som har cancer kommer snabbt till behandling.

Nominerad: Anders Fagerlund, kvalitetschef, Akademiska sjukhuset i Uppsala.  Projekt: Händelseanalys i patientsäkerhetsarbete.  Motivering: Anders Fagerlund har infört en ny form av händelseanalys på Akademiska sjukhuset, och därigenom visat på en mycket god väg till analyserande patientsäkerhetsarbete. Han har förnyat formerna för återföring av resultat. Analysen görs i en strukturerad form med hjälp av alla inblandade i ett speciellt patientfall. Anders Fagerlund visar att patientsäkerhetsarbetet i Sverige kan vara mer än avvikelserapportering.

Nominerade: Nils Feltelius, docent i reumatologi, Läkemedelsverket, Uppsala, och Staffan Lindblad, överläkare,   reumatologkliniken,   Karolinska universitetssjukhuset i Solna.   Projekt: Artis-registret, nationellt   register för antireumatisk behandling i Sverige.  Motivering: Nils Feltelius har tillsammans med Staffan Lindblad skapat ett unikt samarbete mellan sjukvård, klinisk forskning och Läkemedelsverket för att förbättra möjligheterna till uppföljning och evidensbaserad vård inom läkemedelsbehandling med de nya dyra biologiska läkemedlen inom reumatologin. Kravet på uppföljning av de patienter som behandlas med dessa läkemedel i det så kallade Artis-registret genomdrevs av Nils Feltelius och Staffan Lindblad trots bristande stöd från Socialstyrelsen, departement och läkemedelskommittéer. De har vartefter övertygat tveksamma kollegor och numera rapporterar även privatläkare in i dessa register.

Västerbottens läns landsting

Nominerade: Käte Alrutz, cheflogoped och avdelningschef, och Mats Andrén, cheflogoped och enhetschef, logopedmottagningen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.  Projekt: Utveckling av interaktiva videohjälpmedel och behandlingsmetodik inom logopedisk vård och rehabilitering.  Motivering: Käte Alrutz och Mats   Andrén har med hjälp av telemedicin gjort logopedisk vård och behandling tillgänglig för patienter i glesbygd -   patienter som annars skulle ha haft svårt att få tillgång till viktig rehabilitering i tillräcklig omfattning. Projektet använder sig av telemedicinens möjligheter för nya patientgrupper och med nya syften. Bland de 81 patienter som har fått logopedbehandling via högkvalitativ videotelefoni med bredbandsuppkoppling, antingen vid sin vårdcentral eller i hemmet, finns strokepatienter, parkinsonsjuka, personer med röstproblem som påverkar yrke eller studier, samt barn med dyslexi/talsvårigheter.

Nominerade: Personalen vid radiologi Västerbotten, sektion medicinsk dokumentation, i Umeå och Skellefteå.   Projekt: Omorganisation av sekreterarfunktionen vid länskliniken radiologi i Västerbotten.  Motivering: Radiologi Västerbotten är sedan 2004 en länsklinik med röntgenavdelningar i Lycksele, Umeå och Skellefteå. Alla sekreterare samlades då i en sektion, medicinsk dokumentation och alla arbetsuppgifter blev gemensamma.  För att sammansvetsa arbetsgruppen startades 2005 ett "genombrottsarbete". Det har bland annat lett till att sekreterarna skriver digitalt dikterade svar från en gemensam skrivlista. Länssekreterarna vid radiologi Västerbotten har sina metodböcker på intranätet så att alla har tillgång till dessa. Två gånger per år arrangeras länsträffar för alla sekreterare. De har också påbörjat praktiskt erfarenhetsutbyte genom att auskultera på varandras arbetsplatser, och har skapat en arbetstidsmodell som gör det möjligt att täcka upp för varandra i länet vid frånvaro.

Nominerad: Kurt Boman, professor i medicin, överläkare vid Skellefteå lasarett.  Projekt: HeartNet.  Motivering: Som initiativtagare och huvudprojektledare för det telemedicinska EU-projektet HeartNet har Kurt Boman bevisat att det går att utveckla och förbättra kommunikationer på sådant sätt att den som mest gynnas är patienten. Kurt   Boman har även skapat nya dimensioner i relation mellan politik, näringsliv och medarbetare. Projektet har resulterat i utveckling av både spjutspetsteknologi inom telemedicin och etablering av flera företag med produkter för att förbättra livskvaliteten för patienter och arbetsmiljön för vårdare, till exempel sänglyft, ny droppställning, rullatordammsugare och patientlyft.

Jämtlands läns landsting

Nominerade: Personalen vid ryggmottagningen, Östersunds sjukhus.   Projekt: Interdisciplinär ryggmottagning på länssjukvårdsnivå.  Motivering: Genom nya rutiner för bedömning av patienter med ryggbesvär har mottagningen på kort tid lyckats åstadkomma kraftigt minskade väntetider för denna patientgrupp. Förändringen består i att patienterna numera först kallas till sjukgymnast för bedömning, och att patienten sedan fortlöpande följs upp vid patientkonferenser där hela vårdteamet deltar. Var tredje ryggpatient behöver inte längre träffa en läkare.

Västra Götalandsregionen

Nominerade: Bengt Aldell, Lennart Hindström, Emilio Saura, Johnny Johansson, distriktsläkare, delägare i Maria Alberts vårdcentral, Praktikertjänst, i Trollhättan.  Projekt: Specialistkonsulter på vårdcentral.  Motivering: Delägarna i Maria Alberts vårdcentral har på kort tid skapat en helt ny modern modell för hur en vårdcentral kan drivas. Specialister har blivit en naturlig del av vårdcentralen, på samma sätt som kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, fotvårdsterapeut och massör. Remissfall sorteras och bedöms redan på vårdcentralen, utredningar drivs långt utanför sjukhuset. Stor besparing för regionsjukhuset.

Nominerade: Barndiabetesteamet vid Sjukhuset i Lidköping.  Projekt: Patientfokuserat kvalitetsarbete i vård av diabetessjuka barn.  Motivering: Barndiabetesteamet vid Sjukhuset i Lidköping har genom insikt, strukturerat och målmedvetet arbete lyckats förbättra behandlingsresultaten för diabetesbarn. På fem år har kliniken avancerat från sista plats till femte bästa klinik i kvalitetsregistret Nationellt register för barn- och ungdomsdiabetes.

Nominerade: Alla medarbetare på Capio Lundby Sjukhus, Göteborg.  Projekt: ISO - certifiering av kvalitetsledningssystem inom sjukvården.  Motivering: Att ta ett helt sjukhus till ISO-certifiering innebär att gå igenom sina processer från grunden, strukturera och följa upp, men framför allt att införa ett lärande i organisationen. Det är ett stort arbete som alla medarbetare på Capio Lundby sjukhus har varit engagerade i. Arbetet har skapat en kultur i organisationen där alla ser värdet av och är aktiva i att lyfta förbättringsmöjligheter.

Nominerade: Ingela Wennman, sjuksköterska, och Gunilla Tornberg, sjuksköterska, ambulansenheten, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal.  Projekt: Hantering av patienter med misstänkt höftfraktur i ambulans.  Motivering: Genom en kartläggning av patienter med misstänkt höftfraktur har nya rutiner för vård av patienterna i ambulans införts. Det mesta av arbetet som tidigare gjordes på akutmottagningen görs nu av ambulanspersonalen, och patienterna körs därefter direkt till röntgenavdelningen. Denna "fast track" har inneburit både kortade väntetider till operation och minskade vårdtider.

Nominerade: Camilla Grahn, Christina Turesson, onkologisjuksköterskor vid strålbehandlingsavdelningen, Jubileumskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska i Göteborg.  Projekt: Strålbehandling av barn utan narkos.  Motivering: Tidigare var det rutin att söva alla barn under sju år vid strålbehandling vid Jubileumskliniken, någon som både personal och föräldrar upplevde som negativt. För personalen var det tidskrävande och för föräldrarna en källa till extra oro.   De nominerade har utvecklat ett lekprogram som gör att avdelningen i dag klarar att ge strålbehandling utan narkos till alla barn utom de minsta och de som genomgår strålbehandling med avancerad teknik.   Att barnen inte sövs leder till bättre nutritionsstatus och minskade sömnrubbningar hos barnen samt minskad oro hos både barn och föräldrar. Behandlingstiderna kortas ner då barnet inte behöver sövas och projektet har också resulterat i vinster i både tid och pengar.

Nominerade: Malin Samuelsson, utvecklingsansvarig sjuksköterska, och Camilla Grahn, utbildningsansvarig   sjuksköterska, strålbehandlingsavdelningen, Jubileumskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/ Sahlgrenska, Göteborg.  Projekt: Ökad patientsäkerhet genom körkortsutveckling.  Motivering: För sitt arbete med utveckling av verktyg som hjälper avdelningens onkologisjuksköterskor/radioterapiassistenter att strålbehandla på ett säkert sätt - ett baskörkort för konventionella behandlingar och specifika körkort för specialbehandlingar. Körkorten uppdateras årligen.

Nominerad: Sven Lethvall, överläkare, akutmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska i Göteborg.  Projekt: METTS, ny triagemodell på akutmottagning.  Motivering: Sven Lethvall har varit idégivare, inspiratör och genomförare av Medical Emergency Treatment and Triage System, METTS, vid akutmottagningen på Sahlgrenska. Modellen innebär hög patientsäkerhet, en bättre logistik och förbättrat samarbete mellan olika personalkategorier. Flera andra landsting är på väg att införa modellen.

Nominerade: Personalen vid reumatologmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska.  Projekt: Ny strategi för reumatologisk öppenvård.  Motivering: Genom ett föredömligt teamarbete har reumatologmottagningen åstadkommit en modern och kostnadseffektiv behandlingsstrategi för sina öppenvårdspatienter med hög säkerhet för patienter som behandlas med potenta och immunomodulerande läkemedel. Patienter och personal samverkar i nya arbetssätt, till exempel genom patientskolor och kvalitetsregister. Genom ett egendesignat datoriserat preparatkortsregister kan kvalitetssäkring och patientsäkerhet upprätthållas samtidigt som tidsåtgången minskar. Konceptet har potential att inspirera andra att följa efter.

Nominerade: Annelie Söderström, verksamhetsledare, Susanne Hogner, Carina Emanuelsson, Lennie Lindberg och Lotta Bergström, sjuksköterskor, Capio Axess Akuten, Göteborg.  Projekt: Införande av triagefunktion.  Motivering: Genom att förstärka sjuksköterskornas roll har de nominerade lyckats skapa en fungerande triagefunktion som sorterar och prioriterar patienterna till rätt vårdnivå. Sjuksköterskorna tar också självständigt hand om vissa patienter, till exempel patienter med längre smärtproblematik som har svårt att få tid på sin egen vårdcentral. De får hjälp att förbereda sig inför kommande läkarbesök, tips och råd, men framför allt insikt i vad de kan förvänta sig.

Norrbottens läns landsting

Nominerade: Personalen vid ögonkliniken, Sunderby sjukhus, Boden-Luleå, särskilt Inger Westborg, överläkare, länschef, Ragnhild Lorefors, överläkare, före detta verksamhetschef och Grethel Kroon, sjuksköterska och vårdprocessutvecklare.  Projekt: Utveckling av nya arbetssätt via införande av ledningsverktyg och styrsystem.  Motivering: För ett långsiktigt och hållbart förhållande till förbättringsarbete som resulterat i bättre resursutnyttjande och ökad patientsäkerhet. Ögonkliniken har på en rad områden infört nya arbetssätt enligt genombrottsmetodiken, bland annat när det gäller att öka tillgängligheten för diabetespatienter, öka säkerheten i bedömningen av vilka patienter som ska opereras för grå starr och förbättra följsamheten i läkemedelsanvändning vid grön starr.

Nominerad: Torgny Karlsson, provinsialläkare, Övertorneå vårdcentral.  Projekt: Glesbygdsmodellen  Motivering: Torgny Karlsson har under 35 år utvecklat primärvården i Norrbotten, och indirekt även i Sverige genom utveckling av den så kallade glesbygdsmodellen. Han har gjort vårdcentralen i Övertorneå till ett minisjukhus med ett väl utvecklat laboratorium, möjlighet till röntgen och ultraljud, gastroskopi samt möjlighet till förenklad obduktion. På vårdcentralen finns också sju akutplatser på en liten vårdavdelning för palliativ vård och vård av sjuka patienter som inte bör skickas till ett större sjukhus. Han har också fått till stånd, kanske på det enda stället i världen, en samarbetsjour med den finländska kommunen på andra sidan gränsen.

Nominerade: Smärtteamet i primärvården i Kiruna: Gunborg Flygare, kurator, Åsa Jannok, sjukgymnast, Ann-Christine Rova, arbetsterapeut, Jenny Berglund, arbetsterapeut, Maria Tyni, sjuksköterska, Johanna Similä, läkare.  Projekt: Utveckling av metoder för arbete med smärtpatienter i öppen vård.  Motivering: Smärtteamet vid primärvården i Kiruna arbetar aktivt, intensivt och kreativt för att förbättra arbetet med smärtpatienter i öppen vård.   Arbetet förs på bred front för att utveckla arbetsmetoder och för en positiv opinionsbildning kring behandling av patienter med långvarig, icke malign smärta. Medlemmarna i smärtteamet deltar i utvecklingen av smärtverksamheten i hela länet.

Landstinget i Värmland

Nominerad: Marianne Inde, verksamhetsutvecklare, utvecklingsstaben i Landstinget i Värmland.  Projekt: Patientnärmre vård.  Motivering: Marianne Inde är eldsjälen bakom modellen Patientnärmre vård som först infördes på kirurgavdelning 6 vid Centralsjukhuset i Karlstad. Modellen går ut på att avdelningens sjuksköterskor arbetar nära patienten i det konkreta vårdarbetet och att all vårdadministration som inte kräver legitimation tas om hand av en receptionist/vårdsamordnare som har övertagit avdelningens sambandsfunktioner och den vårdadministration som inte kräver sjuksköterskans kompetens. I dag har modellen spridit sig till flera landsting och arbetsplatser i Sverige och det finns ett nätverk vars syfte är att utveckla och sprida detta framgångsrika koncept.

Landstinget i Östergötland

Nominerade: Sju läkarsekreterare vid barnkliniken, Vrinnevisjukhuset i Norrköping.  Projekt: Förändring av sekreterarfunktionen vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.   Motivering: Läkarsekreterarna vid barnkliniken har på kort tid lyckats genomföra en eliminering av väntetiderna för utskrifter av journaler. Från att tidigare haft väntetider på fyra-sju veckor skriver sekreterarna nu dagens och gårdagens anteckningar. Detta har skett genom ett gemensamt förändringsarbete som framför allt innebar ett nytt sätt att organisera journalskrivandet. Varje sekreterare skriver åt sina egna vårdgivare, till skillnad från tidigare då "alla skrev åt alla".

Landstinget Dalarna

Nominerade: Personalen vid reumatologkliniken, Falu lasarett.  Projekt: Värdekompassen.  Motivering: Genom att på ett strategiskt sätt utnyttja informationen i vårdens IT-system har kliniken skaffat sig "järnkoll" på sin verksamhet. Personalen har kontroll över både processer och vårdresultat. De vet exakt vilka medicinska behandlingar patienterna har i varje given stund och kan följa effekterna av behandlingen. Informationen används också som stöd i förändringsarbete - mätningar görs alltid före och efter en åtgärd.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev