Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekonomi

Frågor från Dagens Medicins läsare

Publicerad: 4 oktober 2005, 12:59

Många läsare har hört av sig till Dagens Medicin med frågor om sitt pensionssparande. Nedan svarar Jonas Burvall, Salus Ansvar, Catarina Andersson Forsman, Läkarförbundet, och Camilla Bratt, Konsumenternas försäkringsbyrå.


FRÅGA: Tack för att ni tar upp skandalen kring Salus Ansvar. Jag är distriktssköterska, min man är ingenjör och vi pensionssparar i Salus Ansvar. Min första reaktion på affärerna var att ta ut vårt kapital och stoppa våra månatliga inbetalningar. Vad händer om jag stoppar inbetalningarna nu? Varför kan jag inte ta ut mitt sparkapital? Kan man verkligen få göra så här utan att det blir repressalier för Salus Ansvar?  Monalisa Elvheim

Salus Ansvar: En generell flytträtt skulle innebära ett betydligt sämre erbjudande till dig som sparare eftersom vi då inte hade erhållit samma goda villkor från andra som vi nu får från SEB Trygg Liv. Bland annat kommer livbolaget och därmed försäkringstagarna att få 200 miljoner kronor om minst 85 procent av spararna flyttar till SEB. Enligt Finansinspektionen är en fri flytträtt till och med omöjlig.

Vad som händer om du stoppar inbetalningarna är svårt att svara på då vi inte vet vilken försäkringsform du har. Generellt kan man säga att om försäkringen innehåller någon form av riskförsäkring så måste premien för denna tas någonstans ifrån, om det inte kommer in några inbetalningar så dras premien från sparvärdet, detta innebär att ditt värde i försäkringen kan sjunka. Kontakta Salus Ansvar så hjälper de dig med att svara på vad din försäkring innehåller och hur en stoppad inbetalning påverkar denna.

Vi erbjuder nu en flytt till SEB Trygg Liv för att du som sparare ska få möjlighet till bättre avkastning. Vi ser det som ett bra erbjudande. Att en expertkår bestående av Konsumentverket, chefredaktören på Privata Affärer och Finansinspektionen säger att flytterbjudandet är bra för spararna i förra utgåvan av Dagens Medicin, nr 39/05, tycker vi visar det.

Konsumenternas försäkringsbyrå: Du har rätt att när som helst sluta betala. Du får då ett så kallat fribrev (tillgodohavande), se annan fråga. På en traditionell försäkring får du fortsatt återbäring (ränta) på det sparade beloppet, men de kommande utbetalningarna från försäkringen blir förstås lägre än det som avtalades då försäkringen tecknades.

Tänk på att om du har något efterlevandeskydd eller en premiebefrielseförsäkring kopplad till din pensionsförsäkring så kan du förlora detta när du lägger försäkringen i fribrev.

...............................................................

FRÅGA: Varför har man förespeglat oss en trygg kapitalförvaltning av våra pensionspengar när man för flera år sedan borde ha noterat svårigheterna.

När jag tecknade försäkringen i mitten av 1980-talet utlovades denna försäkring som en ytterst god och trygg investering för framtiden. Jag står nu snart inför pensioneringen och jag känner mig lurad och bestulen på mina investerade pengar. Bolaget, förvaltarna och ägarna, närmast Läkarförbundet, måste ta sitt ansvar för att hålla oss pensionssparare skadeslösa. Det är i högsta grad en affärsmoralisk och förtroendefråga.  Anonym

Salus Ansvar: I mitten på 1980-talet rådde det en helt annan situation, avdragsrätten var en annan och ränteläget väsentligt mycket högre än i dag. Det vi kan konstatera i dag efter ett antal börsnedgångar och dagens ränteläge är att vi kommer att ha svårt att leva upp till kundernas rättmätiga krav på avkastning. Även om räntan skulle gå upp så kommer regelverk inom försäkringsvärlden innebära att vi inte kan placera kapitalet så att avkastningen blir tillräckligt hög.

Vi erbjuder nu en flytt till SEB Trygg Liv för att därigenom få en möjlighet till bättre avkastning. Detta bedöms av en mängd experter vara en bra lösning, se Dagens Medicin, nr 39/05.

Läkarförbundet: De medlemmar i Läkarförbundet som är försäkringstagare i Salus Ansvars livbolag har i jämförelse med kunder i andra försäkringsföretag haft en avkastning åren 1996-2004 i nivå med Länsförsäkringar, Nordea och SPP. Kunder i Folksam, SEB Trygg Liv och Skandia har haft en något bättre avkastning. Under åren 1998 och 1999 hade Salus Ansvars livbolag en totalavkastning som var bland de absolut bästa på marknaden. Under åren 2000-2004 har totalavkastningen varit sämst på marknaden. För en person som pensionssparat sedan mitten av 1980-talet och i oktober 1985 hade 10000 kronor motsvarar det idag 48000 kronor efter skatter och avgifter.

Livbolagets negativa utveckling kan antas fortsätta utifrån nuvarande trend med dagens låga ränteläge. De övergripande orsakerna till den negativa utvecklingen står att finna i bolagets relativa litenhet och i den negativa utvecklingen på kapitalmarknaden under åren 2000 till 2002. I och med Finansinspektionens reglering av den så kallade högsta räntan ses ingen snabb förändring i positiv riktning för försäkringstagarna. Läkarförbundet har som ägare i Salus Ansvar AB verkat för att lösningen blir bra för medlemmarna utifrån de förutsättningar som gäller. Retrospektivt finns det historiskt delar som kan beskrivas som mindre bra affärer för företaget men ingen av de ansvariga hade andra avsikter än att göra det bästa för försäkringstagarna.

Om "att Läkarförbundet tar sitt ansvar" innebär att förbundet skulle tillskjuta kapital för att förbättra resultatet för alla som pensionssparat i livbolaget är det ett krav utifrån pensionsspararnas perspektiv. Konsekvensen skulle bli att vi tog av medlemmarnas kapital, samlat i Läkarförbundet, för att ge till pensionsspararna, både medlemmar och icke medlemmar.

...............................................................

FRÅGA: Hur är det med den garanterade räntan på insatt kapital. Är den garanterad så är den väl det definitionsmässigt? Eller är den plötsligt inte längre garanterad?! Ligger räntenivån mellan 3 och 5 procent?  Anonym

Salus Ansvar: Den garanterade räntan ligger på mellan 3 och 5 procent beroende på när försäkringen tecknades. Den garanterade räntan är som namnet antyder garanterad.

Livförsäkringsaktiebolaget Salus Ansvar har sannolikt inte möjlighet att ge en avkastning utöver detta, det är för att möjliggöra en högre avkastning än så som vi ger ett flytterbjudande till SEB Trygg Liv.

.............................................................

FRÅGA: Pensionskontot redovisas i två poster. Det ena högre kontot antar jag är insatt kapital plus ränta. Det andra lägre kontot har så kallat garanterat värde. Vad står detta för? Är det garanterat  i ordets betydelse?  Anonym

Salus Ansvar: Ja, det är ett garanterat värde. Det högre värdet är det du kommer att få erbjudande att ta med dig till SEB Trygg Liv. Deras Garantiförsäkring innebär att 90 procent av detta värde blir garanterat. Om ditt garanterade värde är lägre än 90 procent så kommer alltså garantin att öka.

.............................................................

FRÅGA: Utöver summan på pensionskontot kan avkastning tillkomma. Hur är det med detta nu?  Anonym

Salus Ansvar: I dag har du en garanterad avkastning på mellan 3 till 5 procent, och det är sannolikt vad vi maximalt kommer att kunna ge på grund av våra begränsade placeringsmöjligheter. Det vi nu erbjuder är en flytt till SEB Trygg Liv för att skapa möjlighet till en bättre avkastning än så.

.............................................................

FRÅGA: Den information som utgått angående flytt av sparkapitalet har varit undermålig och överslätande. För att återskapa någon form av tillit till Salus krävs en snabb, heltäckande, ärlig information om bolagets förmåga att klara sitt åtagande. Försäkringssystemet bygger ju helt på förtroende mellan försäkringstagare och bolag. Det förtroendet är nu allvarligt skadat. Hur ska förtroendet för Salus Ansvar återställas hos oss försäkringstagare som nu ser oss lurade och närmast bestulna på våra sparade pengar?  Anonym

Salus Ansvar: Att informationen hittills uppfattas som knapphändig beror på att erbjudandet inte är helt utarbetat i detalj för alla. Alla sparare kommer löpande under det närmaste året att få sina erbjudanden och därmed mer detaljerad information. Vi har helt enkelt inte möjlighet att ta personlig kontakt med alla kunder samtidigt. När du får ditt erbjudande hoppas vi att du, liksom de experter som uttalade sig i Dagens Medicin nr 39/05 ska se det som en god lösning.

.............................................................

FRÅGA: Varför är inte pengarna på pensionskontot tillgängliga för fri flytträtt?  Anonym

Salus Ansvar: En generell flytträtt skulle innebära ett betydligt sämre erbjudande till dig som sparare eftersom vi då inte hade erhållit samma goda villkor från alla andra som vi nu får från SEB Trygg Liv - pengar som går till livbolaget och därmed försäkringstagarna.

Konsumenternas försäkringsbyrå: Tidigare, innan vi fick en ny försäkringsrörelselag 2001, fanns det inte några pensionsförsäkringar med flytträtt och bolagen fick inte erbjuda försäkringar med flytträtt. Motivet var då att bolagen har bättre möjlighet att göra långsiktiga placeringar och därigenom kan försäkringstagarna få en bättre avkastning på sitt sparande. Nu får bolagen sälja försäkringar med flytträtt men fortfarande säljs det försäkringar utan flytträtt och många äldre försäkringar har ingen flytträtt.  Salus Ansvar hävdar att bolaget genom att alla avtal flyttas till SEB Trygg Liv har lyckats förhandla fram ett bättre avtal för spararna. Genom avtalet med SEB Trygg Liv kommer spararnas försäkringar att kunna stärkas med ett större kapital. För att SEB ska skjuta till 200 miljoner kronor krävs att minst 85 procent av Salus-spararna går över till SEB Trygg Liv. Är andelen mindre så blir tillskottet lägre.

.............................................................

FRÅGA: Vad innebär så kallat fribrev?  Anonym

Salus Ansvar: Ett fribrev innebär i princip att försäkringen sätts på "sparlåga" och inbetalningarna stoppas, försäkringsbeloppen i försäkringen - oftast pension och efterlevandeskydd - räknas om till andra belopp som motsvarar det värde som finns i försäkringen. En försäkring kan bara läggas i fribrev på kundens begäran. Att begära ett fribrev kan vara bättre än att bara stoppa inbetalningarna, beroende på hur behovet av försäkringsskydd ser ut. Kontakta Salus Ansvar för att få hjälp och råd.

Konsumenternas försäkringsbyrå: Fribrev är till exempel en pensionsförsäkring, som det inte längre betalas in pengar till, trots att den försäkrade ännu inte har nått pensionsåldern. Pensionsförsäkringen läggs då i fribrev tills du går i pension och pengarna börjar betalas ut.   I vår ordlista "pensionsorden" finns denna definition: tjänstepension eller privat pension för vilken det inte längre betalas premier eller görs några pensionsavsättningar. Anmärkning: Fribrevet motsvarar de premier som redan har betalats in, de avsättningar som gjorts eller den anställningstid som den försäkrade har fullgjort. Försäkringskapitalet förvaltas för den försäkrades räkning fram till pensioneringen. För att pensionen skall betalas ut krävs ingen ytterligare prestation, förutom i vissa fall en ansökan.

.............................................................

FRÅGA: Sedan långt innan Salus köpte Ansvar har jag pensionsförsäkring hos Salus Ansvar som nu betalas ut successivt. Man har lovat att kunderna skulle få brev om försäljningen och vad den innebär för oss, som har pension under utbetalning. Det har inte kommit något sådant besked. Jag har sedan Salus köpte Ansvar redan förstått att det inte skulle gå bra. Hur kan man nu välja annat bolag och var får man information?  Docent, Helsingborg

Salus Ansvar: Erbjudandet är inte utarbetat i detalj utan alla sparare kommer att löpande under det närmaste året få sina erbjudanden och därmed mer detaljerad information. En generell flytträtt skulle innebära ett betydligt sämre erbjudande till dig som sparare eftersom vi då inte hade erhållit samma goda villkor från andra som vi nu får från SEB Trygg Liv - pengar som går till livbolaget och därmed försäkringstagarna. Enligt Finansinspektionen är det till och med omöjligt med en fri flytträtt.

Konsumenternas försäkringsbyrå: Såvitt jag kan förstå så kommer de som flyttar sitt försäkringskapital till SEB Trygg Liv att få fri flytträtt på den försäkringen. Om du har fri flytträtt för din pensionsförsäkring så kan du själv kontakta de livbolag som du kan tänka dig byta till och om du är intresserad av en traditionellt förvaltad försäkring kan du fråga hur ditt kapital kommer att fördelas mellan garanterad del och överskottsdel i det nya bolaget. Fråga också vilka avgifter de tar ut och om de kan ändra avgifterna under spartiden. Tänk på att det handlar om ett helt nytt avtal så har du ett efterlevandeskydd eller premiebefrielse i din nuvarande försäkring så kolla att du får det även i det nya bolaget.

.............................................................

FRÅGA: Jag har en nytecknad praktikförsäkring hos Salus Ansvar. Hur går det med den framöver?  Doktor Steen Boes Hansen

Salus Ansvar: Erbjudandet om flytt berör kunderna i Livförsäkringsaktiebolaget Salus Ansvar. Inga andra försäkringar berörs och alltså påverkas inte din försäkring.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev