Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Personnytt

HSAN vill anmäla fler fall till åklagare efter dom i Kalmarfallet

Publicerad: 25 april 2006, 12:37

Den 19 april dömde Högsta domstolen, HD, en sjuksköterska för vållande till ett spädbarns död. Domen i det så kallade Kalmarfallet ser ut att få konsekvenser för hur misstag inom vården hanteras.


Högsta domstolens fällande dom i Kalmarfallet är en signal till Social-styrelsen och HSAN att åtalsanmäla sjukvårdspersonal oftare. "Bra", anser HSAN. Socialstyrelsen befarar att patient-säkerhetsarbetet kollapsar.

- Vi kan säkert bli bättre på att utnyttja det regelsystem som finns när det gäller åtalsanmälan. Generellt sett gör både Socialstyrelsen och HSAN åtalsanmälan alldeles för sällan, säger Annika Marcus, generaldirektör på Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, se även artikel på sidan 7.

Åtalsanmälan innebär att myndigheten överlåter åt åklagare att utreda om brott har begåtts. Social-styrelsen och HSAN ska enligt regelverket åtalsanmäla sjukvårdspersonal som i tjänsten skäligen kan misstänkas för att ha begått brott som enligt straffskalan kan ge fängelse.

Men detta är något som de båda myndigheterna gör ytterst sällan.

Behov av att se över regelverk  - HSAN har nog inte gjort det på tio år. Vi har tyckt att det är för-mätet av HSAN att göra en anmälan om Social-styrelsen inte redan har gjort detta i det omfattande utredningsarbete som de gör innan ett ärende kommer till HSAN för disciplinprövning. Det är ingen bra ursäkt men så har det varit, säger Annika Marcus.

Hon tycker att HD-domen visar att det finns ett stort behov av att se över, och bättre använda, det regel-verk som finns samt att se till att detta görs på ett rättssäkert sätt där myndigheter och domstolsväsende har ett gemensamt synsätt.  Även Johan Carlson, avdelningschef för Socialstyrelsens till-syns-avdel-ning, anser att diskussionen om rättssäkerhet i prövnings-systemet är viktig men tycker inte att myndigheten ska åtalsanmäla mer.

- Vi följer regelverket redan i dag och åtalsanmäler när vi finner fall där detta är aktuellt. Men det är sällan som vi anser det, säger han.

Kalmarfallet representerar inte den kategori ärenden som Socialstyrelsen betecknar som "misstänkt brott" som ska  åtalsanmälas. Därför befarar Johan Carlson att patient-säker-hets-arbetet kommer att lida stor skada om myndigheten ska börja åtalsanmäla den typen av händelser, något som HD-domen ju ger en fingervisning om.

- Skulle vi börja göra detta kommer hela systemet med avvikelserapportering och patientsäkerhetsarbete att falla sönder, säger Johan Carlson.

Socialstyrelsen vill i stället arbeta för att utveckla ett system där inslaget av repressalier är så litet som möjligt då sjukvårdspersonal gör misstag och sedan rapporterar om dessa. Socialstyrelsen har därför före-slagit att myndighetens skyldighet att rapportera ärenden vidare till HSAN, för disciplinpåföljd, ska minska.

- Om HD-domen innebär att vi nu ska börja åtalsanmäla i högre utsträckning så har vi fått ett mycket stort problem på halsen. Det finns ett glapp mellan tillsynens och åklagar-myndig-hetens syn på vad som är oaktsamhet. Detta är något som måste ses över, säger Johan Carlson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev